Tělesná výchova a sport

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N1014P280002

Popis programu

Cílem studia je připravit kvalifikovaného, vysokoškolsky vzdělaného odborníka, pro sportovní edukaci talentovaných jedinců všech věkových kategorií ve vybraných sportovních odvětvích, ale i pro sportovní výchovu běžné populace v jejich volnočasových pohybových aktivitách.
Záměrem studia je zvýšit kvalifikační úroveň absolventů tak, aby odpovídala nárokům dalšího odborného růstu a reagovala na aktuální potřeby cílových pracovišť v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Profil absolventa

Naučíte se:
  Absolvent navazujícího magisterského studijního ovládá potřebné teoretické a praktické vědomosti a dovednosti ze základních tematických okruhů vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport, Kinantropologie.
  Absolvent prokazuje znalosti:
  - tělovýchovných disciplín, zejména kinantropologie, pedagogiky sportu, psychologie sportu,
  - znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k tělesné výchově a sportu,
  - principy managementu, ekonomie a marketingu ve sportovním prostředí klubů, organizací,
  - kvantitativních, kvalitativních a triangulačních metod, včetně metod statistických,
  - prokazuje porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesné zdatnosti, regenerace ve sportu, sociální inkluze, rozvoje lidských zdrojů ve sportu.
  Absolvent umí:
  - plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob,
  - průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech,
  - aplikovat základní principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí,
  - demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách,
  - samostatně vést, organizovat a řídit tělovýchovný proces.
Uplatníte se například jako:
 • Absolventi se uplatňují zejména v řídících pozicích souvisejících se sportovní činností např. jako sportovní ředitelé, sekretáři, vedoucí sportovních center. Rovněž se uplatňují jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času..

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky k přijetí ve studiu jsou specifikovány opatřením děkana o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální opatření a přehledně zpracované podmínky přijetí najdete v průvodci k přijímacímu řízení Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Pro rozvoj studijního programu Tělesná výchova a sport je důležitá podpora zahraničních mobilit a využívání prvků internacionalizace ve výuce. Podporovaným trendem bude nejen nárůst výjezdů a příjezdů studentů i akademických pracovníků, ale vytváření společné platformy (např. předmětů v anglickém jazyce), kde by se ve společné výuce setkávali čeští a zahraniční studenti a společně v procesech formálního i informálního vzdělávání rozvíjeli své jazykové a interkulturní kompetence.

Kontakt

PaedDr. Gustav Bago Ph.D.

Tel.: 389033182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.