Pedagogická psychologie

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0313D230015

Popis programu

Cílem studia je vychovat vědecké a koncepční pracovníky, kteří jsou schopni řešit komplexní a náročné teoretické i praktické problémy pedagogické psychologie. Absolventi jsou připravováni na výzkumnou práci jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu. Zdůrazněna je příprava na mezioborový výzkum. Vzhledem k profilaci pracoviště (zaměření vyučujících, dlouhodobá orientace výzkumných projektů) je příprava absolventů zaměřena vyšší měrou na problematiku motivačních a evaluačních procesů v přírodovědném vzdělávání, na psychologický kontext specifických poruch učení a chování, na podporu zdravého rozvoje osobnosti dítěte, resp. žáka, studenta, na osobnost učitele, na neuropsychologické přístupy k pedagogickým otázkám.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • řešit komplexní a náročné problémy pedagogické psychologie,
 • vytvářet nové vzdělávací a metodické postupy v oblasti pedagogické psychologie v souladu s aktuálními společenskými potřebami,
 • provádět výzkumnou práci i mezi obory zaměřenou na problematiku motivačních a evaluačních procesů v přírodovědném vzdělávání, na psychologický kontext specifických poruch učení a chování, na podporu zdravého rozvoje osobnosti dítěte, resp. žáka, studenta, na osobnost učitele, na neuropsychologické přístupy k pedagogickým otázkám,
 • koncipovat výzkumné projekty, řídit jejich realizaci, utvářet vhodná řešení a pracovat s výsledky v praxi,
 • zabývat pedagogickou psychologií na vysokých školách a dalších institucích uplatňujících pedagogickou psychologii jako předmět studia nebo výzkumu..
Uplatníte se například jako:
 • vědecký a koncepční pracovník,
 • výzkumný mezioborový pracovník,
 • výzkumný projektant,
 • metodik řešení výzkumných pedagogicko-psychologických problémů,
 • pedagogický psycholog na vysokých školách, či jiných pracovištích, kde je pedagogická psychologie předmětem výuky..

Přijímací řízení

Přijímací zkouška
Do studijního programu Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, studijních programů/oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi studijních programů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek.
Při přijímací zkoušce musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.
Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise.
Další důležitá sdělení uchazečům
Uchazeči o studium předkládají:
 • přihlášku ke studiu

 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o SZZ

 • životopis se soupisem odborných aktivit v oblasti psychologie a publikační činností uchazeče

 • návrh výzkumného projektu z oboru Pedagogická psychologie


Téma projektu musí souviset tématy řešenými na pracovišti a je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Písemný návrh výzkumného projektu v rozsahu 5–10 stran by měl obsahovat objasnění teoretických východisek, formulaci výchozí výzkumné otázky, nástin metodologického uchopení problematiky a rámcovou představu o zamýšleném postupu řešení. Projekt by měl zahrnovat také soupis publikací, o které se uchazeč opírá, způsob zpracování textu by měl odpovídat zvyklostem u odborného tisku.
V odborné diskusi nad projektem by měl uchazeč prokázat, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že se orientuje v národním i mezinárodním kontextu oboru, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.
Přijatí studenti se stávají členy akademické komunity Katedry psychologie PF JU a podílejí se na její činnosti; prezenční studenti se účastní výukové praxe na Katedře psychologie PF JU v návaznosti na zaměření svého projektu.

Kontakt

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková CSc.

Tel.: 389033242

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.