Oborové didaktiky STEM předmětů

  • Fakulta: Pedagogická
  • Typ studia: doktorský
  • Doba studia: 4 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: P0111D300036

Popis programu

Cílem studia je vychovat experty pro edukační praxi a oborově didaktický výzkum: vědecké a koncepční pracovníky, kteří budou schopni řešit komplexní a náročné teoretické i praktické problémy oborových didaktik STEM předmětů. Studenti jsou připravováni na výzkumnou práci jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu. Zdůrazněna je příprava na mezioborový výzkum ve vzdělávání STEM předmětů. Vzhledem k profilaci spolupracujících pracovišť na PF JU a dalších fakultách JU a vzhledem k zaměření a tématům dosavadních výzkumných projektů těchto pracovišť bude příprava studentů zaměřena vyšší měrou na problematiku motivačních a evaluačních procesů při výuce STEM předmětů, na interakce žáků a učitele, na specifika vzdělávání v přístupu STEM, na didaktické rámce, které jsou v souladu se STEM (např. na badatelsky orientovanou výuku), na výzkum vzdělávacích cílů a obsahů (vč. metodologie jejich tvorby) a na jejich zpracování v kurikulu a ve výuce apod., a proto bude kladen rovnocenný důraz na edukační i odborné dovednosti studentů.

Profil absolventa

Naučíte se:
    Specifické odborné znalosti absolventa jsou vázány na oblast STEM a na stupeň vzdělávání (primární, vyšší a nižší stupeň sekundární), které si absolvent zvolil jako svou specializaci. V této oblasti je absolvent vybaven didaktickým i odborným základem, se zacílením na mezioborové trendy a jejich průřezovost z pohledu vzdělávání. Absolvent má pedagogicko-psychologicko-didaktické, komunikativní, sebereflektivní a odborné kompetence. Je otevřen novým přístupům jak v odbornosti, tak i ve vzdělávací politice, je obeznámeni s historickými i aktuálními výukovými trendy, koncepty a postupy, uvědomuje si jejich příležitosti a rizika, snaží se je vhodně rozvíjet a aplikovat do praxe. Současně si udržuje přehled o rozvoji ve zvolené odborné oblasti. Současně si uvědomuje nutnost průběžného vzdělávání v odbornosti.
Uplatníte se například jako:
  • Absolvent doktorského studia se profesně uplatní jako akademický pracovník (didaktik vybrané oblasti STEM či výzkumník v této oblasti), tvůrce vzdělávací politiky (příprava reforem a revizí, např. MŠMT, NPI ČR, ČŠI), učitel-specialista v oblasti STEM či pracovník výzkumných vzdělávacích institucí. Absolvent získá dostatečnou kvalifikaci k navrhování, vytváření a realizaci výzkumných projektů ve vzdělávání..

Přijímací řízení

Uchazeči o studium předkládají:
- přihlášku ke studiu;
- ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
- životopis, včetně dosavadní publikační činnosti;
- teze disertačního projektu.
Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky, při které uchazeč předkládá písemný návrh (teze) předpokládaného disertačního projektu a odůvodňuje jeho relevanci. Přijímací zkouška se dále soustředí na následující aspekty:
- dosavadní studium a praxe uchazeče a jeho motivace ke studiu v daném programu doktorského studia;
- zkušenosti uchazeče s výzkumem ve vzdělávání nebo odborným výzkumem;
- vztah předkládaného disertačního projektu ke STEM vzdělávání;
- výběr oblasti STEM, která bude specializací uchazeče v doktorském studiu; tato oblast může zahrnovat jeden konkrétní obor STEM, kombinaci dvou a více oborů, nebo STEM jako celek;
- výběr stupně vzdělávání, který bude specializací uchazeče v doktorském studiu; možnosti: 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, střední škola;
- odborné znalosti uchazeče ve zvoleném oboru STEM;
- úroveň jazykových znalostí uchazeče (anglický/německý jazyk).

Písemný návrh disertačního projektu by měl formálně odpovídat nárokům na odborný text, požadovaný rozsah je 2 strany. Součástí návrhu je krátké shrnutí (abstrakt) v anglickém jazyce. Navrhovaný projekt musí být didakticky zaměřený, v přímém vztahu k oborovým didaktikám STEM předmětů. Je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Aktuální seznam dostupných školitelů pro vybranou oblast STEM a vybraný stupeň vzdělávání lze zjistit prostřednictvím e-mailového dotazu u garanta studijního programu.

Něco navíc

  • Odborné znalosti absolventa jsou základem pro další rozvíjení výzkumu ve vzdělávání. Proto absolvent získá dobré základy a orientaci v odborné problematice a v návaznosti na to si osvojí základní orientaci v současných metodologických přístupech k výzkumu v oborových didaktikách, v analytických a meta-analytických postupech a metodách. Osvojí si základy pedagogických, psychologických a didaktických dovedností koncipovat výzkumné projekty a řídit jejich realizaci, navrhovat vhodná metodologická řešení výzkumných problémů vztahujících se k jednotlivým oborovým didaktikám, pracovat s výzkumnými výsledky, komunikovat je s odbornou komunitou a připravovat jejich využití v praxi.

Kontakt

doc. RNDr. Libuše Samková Ph.D.

Tel.: 389033091

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.