Didaktika biologie

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0111D300034

Popis programu

Čtyřleté prezenční i kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Studijní program je realizován ve smluvně zajištěné spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.
Absolvent získá titul Ph.D.
Studium navazuje především na magisterské studium zaměřené na učitelství biologie pro 2. stupeň základních a středních škol jednooborové nebo dvouoborové v kombinaci s dalším předmětem v prezenční či kombinované formě, nebo na obor biologie na VŠ univerzitního nebo aplikačního směru rozšířeného vždy o studium zaměřené na získání učitelské kvalifikace. V souvislosti s tím vstupní požadavky na uchazeče o toto studium předpokládají příslušné vědomosti a dovednosti v didaktice biologie, biologických a pedagogicko-psychologických oborech, dále pak informační a jazykovou gramotnost (ověřuje se znalost angličtiny, příp. jiného světového jazyka) a předpoklady pro výzkumnou práci ve formě diskuze nad předloženým návrhem projektu disertační práce (ověřuje se hlubší znalost problematiky, které se chce uchazeč o studium v doktorském studiu věnovat).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • určovat hlavní trendy vývoje ve vzdělávání v biologických vědách,
 • vytvářet nové vzdělávací a metodické postupy v oblasti přírodovědného vzdělávání v souladu s aktuálními společenskými potřebami,
 • provádět koncepční a badatelskou činnost pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky biologie (přírodopisu) na všech typech škol včetně univerzit a fakult připravujících učitele,
 • disponovat vědomostmi a dovednostmi z didaktiky biologie a pedagogicko-psychologických disciplín..
Uplatníte se například jako:
 • vědecký a akademický pracovník,
 • výzkumný pracovník,
 • učitel biologie,
 • lektor,
 • odborný řešitel,
 • vysoce kvalifikovaný pracovník neziskových organizací a státní správy,
 • autor učebnic..

Přijímací řízení

Přijímací zkouška
Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru. Při něm uchazeči podají komisi informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium programu Didaktika biologie a prezentují základní teze výzkumného projektu.
Další podmínky pro přijetí
Uchazeči o studium předkládají:

 • přihlášku ke studiu

 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

 • návrh výzkumného projektu

 • pokud publikovali své práce, pak i soupis publikační činnosti.


Pozn.: Písemný návrh výzkumného projektu o rozsahu 5–8 stran by měl formálně odpovídat nárokům na odborný text. Musí obsahovat zdůvodnění projektu (proč je potřebné danou problematiku řešit), vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení (metodika) a seznam literatury, o který se návrh opírá.
Uchazeč si může navrhnout vlastní téma výzkumného projektu nebo si vybrat z témat nabízených školícím pracovištěm (KBi PF JU), která lze aktuálně zjistit dotazem na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Téma výzkumného projektu by mělo souviset s výzkumnými projekty, které řeší školitelské pracoviště. V této souvislosti je vhodné vlastní téma předem na výše uvedené adrese konzultovat nebo mít předběžný souhlas potenciálního školitele. Výhodou zapojení studenta do výzkumných projektů a týmu pracoviště je možnost většího sdílení literatury, badatelského zázemí a možnost získat kromě doktorského stipendia i mimořádná stipendia z projektových finančních zdrojů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
O výsledku přijímacího pohovoru rozhoduje jeho bodování všemi členy komise. (Boduje se ve stupnici 1–10; 1 – nejhorší výsledek, 10 – nejlepší výsledek.). Z bodů udělených všemi členy komise se vypočte aritmetický průměr. Přijímací řízení má shodné požadavky a kritéria pro prezenční i kombinovanou formu studia.
Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 10 (100 %) bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 7 (70 %) bodů.

Kontakt

PhDr. Jan Petr Ph.D.

Tel.: 389033007

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.