• Úvod
  • Studium
  • Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku

2023/2024

Zimní semestr

Zápis

Zápis předmětů zimního semestru AR 2023/2024

společný termín pro všechny fakulty JU   29. 05. 2023 – 09. 06. 2023
pro studenty PF JU   pokračuje až do 16. 07. 2023
Upřesňující zápis předmětů zimního semestru AR 2023/2024 01. 09. 2023 – 24. 09. 2023
Zápis tzv. „čekatelů“ na SZZ (v úředních hodinách na studijním oddělení) září 2023, nejpozději však do 15. 09. 2023

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 13. 10. 2023 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

Zápis nově přijatých uchazečů:

1. rok standardního průběhu studia   01. 09. 2023 – 16. 09. 2023

 

Podání žádosti o uznání předmětů

v případě dalšího studia   do 31. 10. 2023
v případě souběžného studia   za zimní semestr do 31. 10. 2023
v případě souběžného studia   za letní semestr do 31. 03. 2024
Výuka
všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)1)   25. 09. 2023 – 22. 12. 2023
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 

Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem
Výuka studentů prvního ročníku bakalářského studia a oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se tento den nekoná.
  19. 10. 2023
 
Zveřejnění témat kvalifikačních prací na katedrách   do 30. 11. 2023
 
Zimní prázdniny   23. 12. 2023 – 01. 01. 2024
 
Den otevřených dveří na PF JU   18. 01. 2024
Den otevřených dveří na JU   19. 01. 2024

1) Pedagogická praxe souvislá Speciální pedagogika (SPn), doporučený termín – 18. 9. 2023 – 6. 10. 2023.

Zkouškové období za ZS
studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia
  02. 01. 2024 – 19. 04. 2024
ostatní studenti prezenčního studia   02. 01. 2024 – 09. 02. 2024
Státní závěrečné zkoušky

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

Sekce pedagogických a psychologických programů   15. 11. 2023
ostatní katedry   30. 11. 2023
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3) a analýzy pedagogické situace4)
všechny obory 22. 01. 2024 – 02. 02. 2024 do 07. 01. 2024 do 05. 01. 2024 do 03. 01. 2024

 
1) Sekce pedagogických a psychologických programů a Ateliér arteterapie mohou pro studijní programy či specializace, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SPb, SPn, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty stud. programů či specializací, kde výuku předmětů v rámci studijního plánu zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU či FZT JU, se mohou konat též v termínu uvedeném v harmonogramu AR 2023/24 FF JU či FZT JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU či katedře FZT JU.
SZZ z Pedagogiky a psychologie pro SŠ (KPEG/7Q1, KPSY/0Q1), které zajištuje PF pro ostatní fakulty v rámci JU, se řídí harmonogramem PF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává dle Opatření děkana 7/2017, článek 20, odstavec 10. a 11.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU či katedře FZT JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2023/24 FF JU či FZT JU.

4) Analýzu pedagogické situace odevzdávají studenti přihlášeni k SZZ z Pedagogiky a psychologie.

Mezní termíny

pro získání zápočtů za ZS

  pro letní i srpnový termín SZZ, kombinované studium   19. 04. 2024
 

ostatní studenti

  09. 02. 2024

pro vykonání zkoušek

  pro letní termín SZZ   19. 04. 2024
  pro srpnový termín SZZ   04. 07. 2024
 

ostatní studenti (včetně kombinovaného studia)

  31. 08. 2024

pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  v prezenčním studiu   01. 03. 2024
  v kombinovaném studiu   19. 04. 2024
Mimořádné aktivity zimního semestru
Konference PRO FUTURO   02. 11. 2023

Letní semestr

Zápis
Zápis předmětů letního semestru AR 2023/2024   08. 01. 2024 – 19. 01. 2024
 
Upřesňující zápis předmětů letního semestru AR 2023/2024   04. 02. 2024 – 11. 02. 2024

 

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě písemné žádosti studenta do 23. 2. 2024 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

Výuka
5. rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 1), 4)   11. 03. 2024 – 19. 04. 2024
3. rok bakalářského studia + 2. rok navazujícího magisterského studia5)
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 1)2)3)
  12. 02. 2024 – 28. 03. 2024
3. rok bakalářského studia Speciální pedagogika předškolního věku – Učitelství pro MŠ, 3. rok bakalářského studia Speciální pedagogika a 2. rok navazujícího magisterského studia Speciální pedagogika
(blokově, časová dotace daných předmětů odpovídá 14 týdnům) 6)
  26. 02. 2024 – 12. 04. 2024
ostatní studenti (14 týdnů)   12. 02. 2024 – 18. 05. 2024
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu
Zadání kvalifikačních prací   do 19. 04. 2024

 
1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 5. 2. 2024 do 8. 3. 2024.

2) Pro studijní programy či specializace, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, zůstává výuka podle harmonogramu FF JU ve standardní hodinové dotaci.

3) S výjimkou stud. programu Arteterapie, kde se výuka ve 3. ročníku LS koná v nezkrácené podobě.

4) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, doporučený termín - 5. 2. 2024 - 8. 3. 2024.

5) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - navazující magisterské studium, doporučený termín - 5. 2. 2024 - 8. 3. 2024.

6) Pedagogická praxe souvislá Speciální pedagogika předškolního věku - Učitelství MŠ, Speciální pedagogika (SPb) a Speciální pedagogika navazující (SPn), doporučený termín - 5. 2. 2024 - 23. 2. 2024.

Zkouškové období za LS
pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   01. 04. 2024 – 19. 04. 2024
ostatní studenti   20. 05. 2024 – 31. 08. 2024

 

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

pro studenty konající SZZ v 1. termínu   do 19. 04. 2024
pro studenty konající SZZ ve 2. termínu   do 04. 07. 2024
ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia   do 31. 08. 2024

 

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

splnění podmínek   do 23. 02. 2024
přihlášky na příslušné katedře   do 23. 02. 2024
termín konání   18. 03. 2024 – 28. 03. 2024
Mimořádné aktivity letního semestru
Soutěž Studentská inovace praxí   18. 04. 2024
Den kateder   18. 04. 2024
Státní závěrečné zkoušky – 1. termín

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

Sekce pedagogických a psychologických programů   28. 02. 2024
ostatní katedry   31. 03. 2024
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3) a analýzy pedagogické situace4)
všechny obory 09. 05. – 31. 05. 2024 do 21. 04. 2024 do 19. 04. 2024 do 19. 04. 2024

 
1) Sekce pedagogických a psychologických programů a Ateliér arteterapie mohou pro studijní programy či specializace, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SPb, SPn, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty stud. programů či specializací, kde výuku předmětů v rámci studijního plánu zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU či FZT JU, se mohou konat též v termínu uvedeném v harmonogramu AR 2023/24 FF JU či FZT JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU či katedře FZT JU.
SZZ z Pedagogiky a psychologie pro SŠ (KPEG/7Q1, KPSY/0Q1), které zajištuje PF pro ostatní fakulty v rámci JU, se řídí harmonogramem PF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává dle Opatření děkana 7/2017, článek 20, odstavec 10. a 11.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU či katedře FZT JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2023/24 FF JU či FZT JU.

4) Analýzu pedagogické situace odevzdávají studenti přihlášeni k SZZ z Pedagogiky a psychologie.

 

Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 17. 6. 2024 do 21. 6. 2024 zavřeno.

Státní závěrečné zkoušky – 2. termín4)

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

Sekce pedagogických a psychologických programů   15. 05. 2024
ostatní katedry   31. 05. 2024
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3) a analýzy pedagogické situace5)
všechny obory 4) 14. 08. – 30. 08. 2024 do 07. 07. 2024 do 04. 07. 2024 do 04. 07. 2024

 
1) Sekce pedagogických a psychologických programů a Ateliér arteterapie mohou pro studijní programy či specializace, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SPb, SPn, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty stud. programů či specializací, kde výuku předmětů v rámci studijního plánu zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU či FZT JU, se mohou konat též v termínu uvedeném v harmonogramu AR 2023/24 FF JU či FZT JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU či katedře FZT JU.
SZZ z Pedagogiky a psychologie pro SŠ (KPEG/7Q1, KPSY/0Q1), které zajištuje PF pro ostatní fakulty v rámci JU, se řídí harmonogramem PF JU a je vypsána i ve 2. termínu LS.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává dle Opatření děkana 7/2017, článek 20, odstavec 10. a 11.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU či katedře FZT JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2023/24 FF JU či FZT JU.

4) 2. termín SZZ není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 19. dubna 2024.

5) Analýzu pedagogické situace odevzdávají studenti přihlášeni k SZZ z Pedagogiky a psychologie.

Mezní termíny

pro získání zápočtů za LS

  pro 1. termín SZZ v LS   19. 04. 2024
  pro 2. termín SZZ v LS   04. 07. 2024
 

ostatní studenti

  31. 08. 2024

 

pro vykonání zkoušek za ZS i LS

  pro 1. termín SZZ v LS   19. 04. 2024
  pro 2. termín SZZ v LS   04. 07. 2024
 

ostatní studenti (včetně kombinovaného studia)

  31. 08. 2024

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.