Instrukce k zápisu

1. Přihlaste se do IS STAG přes webový portál https://wstag.jcu.cz

Podrobné informace, jak se do portálu IS STAG přihlásit, naleznete na adrese
https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/pruvodce-prvaka/STAG_studenti.pdf

2. V hlavním menu vyberte (klikněte) položku Moje studium.

3. Nyní je třeba provést rozhodnutí, zda použijete kroužkový či klasický zápis.

Kroužkový zápis
Tato varianta předzápisu je doporučena především pro urychlení a usnadnění zápisu studentům tak, aby si mohli zapsat povinné předměty bez kolizí.

 • Kroužek je definován jako skupina rozvrhových akcí, které se zapisují najednou, které k sobě patří, neboť představují např. rozvrh povinných předmětů jistého oboru.
 • Tuto možnost můžete použít, pokud pro váš obor existují „kroužky“.
 • Momentálně jsou definovány kroužky pro 1. až 4. ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a všechny ročníky Učitelství pro mateřské školy.
 • Takto vytvořený rozvrh je možné dále upravit a doladit standardním způsobem – viz níže.
 • Zápis respektive Upřesňující zápis
  Klasický způsob zápisu po jednotlivých předmětech.

KROUŽKOVÝ ZÁPIS

4. V levém menu vyberte položku Kroužkový předzápis.

5. Vedle nápisu Provést zápis kroužku rozbalte příslušný seznam a vyberte kód kroužku.

6. Klikněte na tlačítko Provést zápis kroužku. Tímto jediným kliknutím jste si zapsali všechny rozvrhové akce kroužku

7. Pokud se nepodařilo zapsat některou z akcí kroužku z důvodů vyčerpané kapacity, systém vás upozorní. Tuto situaci je možné řešit dvěma způsoby:

 • kroužek odepsat a zapsat si jiný, kde bude kapacita volná
 • pro daný předmět zvolit jinou paralelku

8. Pokud se nepodařilo zapsat některou z akcí kroužku z jiného důvodu, obraťte se na rozvrháře PF.

9. Nezapomeňte si zkontrolovat, zda máte skutečně zapsány všechny povinné předměty vašeho oboru – kroužek zpravidla obsahuje všechny povinné předměty daného oboru, ale v případech velkého množství paralelek některých předmětů tomu tak nemusí být.

ZÁPIS resp. UPŘESŇUJÍCÍ ZÁPIS

4. V portálu IS STAG v levém menu vyberte položku Předzápis.

5. Z výklopného seznamu Obor/Aprobace si vyberte si obor (aprobaci), jehož předměty si chcete rozvrhovat.

Příklad: jste-li studentem kombinace AJ–Z, můžete si vybrat Společný základ, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání či Zeměpis jazyk se zaměřením na vzdělávání

6. V levém seznamu nyní uvidíte přehled všech bloků povinných předmětů A, povinně volitelných předmětů B i výběrových předmětů Cvyberte si blok předmětů, vyberte si konkrétní blok.

7. V pravém seznamu vidíte přehled všech předmětů patřících do daného bloku – u každého předmětu lze zjistit:

 • doporučený ročník a semestr
 • zkratka předmětu, pod níž může být uvedena ikonka indikující, že předmět máte již splněn (zelený praporek), nebo jej máte v aktuálním akademickém roce zapsán, ale nemáte ho splněn (žlutý praporek), nebo červeně škrtnutý symbol tabulky, což znamená, že předmět nemá rozvrhovou akci, a nelze jej tudíž zapsat
 • název předmětu – kliknutím se zobrazí sylabus předmětu
 • kapacita předmětu – ukazuje obsazenost předmětu

8. Po zapsání předmětu se vám zobrazí rozvrhová akce. Rozvrhová akce může být:

standardní – nasazená rozvrhová akce, jejíž výuka probíhá pravidelně v dané učebně a v konkrétním čase a jejíž rozvrh je v době termínu předzápisu již vytvořen.

aposteriorní – akce bez časoprostoru – v době předzápisu zatím nemá vytvořenu rozvrhovou akci, ale po doplnění potřebných informací ze strany kateder, vyučujících a synchronizaci rozvrhu s jinými fakultami rozvrhována bude, nebo akce, jejíž výuka probíhá nepravidelně, jednorázově, bez určení učebny (praxe, exkurze, kurzy, výuka kombinované formy studia apod.)

9. Zápis předmětu se provádí kliknutím na zkratku příslušného předmětu – zapište si veškeré rozvrhové akce, které danému předmětu příslušejí tj.

má-li předmět přednášku, zapište si přednášku, je-li výběr ze dvou či více přednášek, zapište si právě jednu. Dle požadavků vyučujících může být přednáška rozdělena na dvě rozvrhové akce, které jsou ovšem seskupeny, takže se vám zapíšou automaticky jako jeden celek (pokud se tak nestane, předmět by měl mít např. 4 hodiny a zapsali jste si jen 2 a víc vám STAG nepovolí, nahlaste tuto chybu rozvrháři PF.

má-li předmět cvičení (seminář), zapište si cvičení (seminář), v případě nabídky více cvičení si vyberte jedno z nabízených, na němž je dosud volná kapacita. Výběr proveďte pokud možno nekolizně.

Výběr potvrďte stiskem tlačítka Uložit změny.

10. Existuje-li k vámi vybranému předmětu pouze aposteriorní akce, je třeba ji zapsat, zapisujete si předmět jako celek (nevybíráte přednášky a cvičení)

11. Neexistuje-li k vámi vybranému předmětu žádná rozvrhová akce, nelze jej zapsat. Pokud se jedná o předmět patřící do vašeho plánu, obraťte se na garantující katedru.

12. Při vybírání jednotlivých cvičení (paralelek) věnujte pozornost poznámce u jednotlivé rozvrhované akce – může jít o důležité upozornění, že daná akce je určena pouze pro MUŽE či ŽENY (předměty KTVS) či místa, kde se akce odehrává.

Může jít také o pomocné označení rozvrhované skupiny studentů dané aprobace/oboru – tyto skupiny jsou nasazeny v rozvrhu předmětů dané aprobace/oboru proti sobě, takže je nanejvýš vhodné dodržovat při výběru stejnou skupinu či její část, jinak je pravděpodobné, že rozvrh bude kolizní.
Poznámka je pouze u některých akcí.
Poznámka označující skupinu platí vždy pro jednu konkrétní aprobaci, do jejíhož plánu předmět patří.

13. Váš aktuální rozvrh se zobrazuje v grafické či tabulkové podobě v dolní části stránky (použijte rolovací lišty k posunu obsahu stránky) – nyní lze provést vizuální kontrolu a odhalit případné kolize.
Vlevo od rozvrhu je zobrazen seznam aktuálně zapsaných předmětů, v němž je rovněž možné provádět úpravy již zapsaných akcí – zvolit např. jiné cvičení či celý zápis daného předmětu zrušit (někdy je nutné stisknout F5, aby se stránka aktuálně zobrazila).

14. Zápis předmětů – body 9 až 11 opakujte tak dlouho, dokud si nezapíšete v daném semestru všechny potřebné předměty – doporučuje se začít zápisem POVINNÝCH (A) předmětů.

15. Je-li rozvrhová akce zablokována, nejde aktuálně dočasně zapsat, zápis bude možný v momentu odblokování

16. Chcete-li si zapsat předmět, který nevidíte ve svém studijním plánu, lze jej dohledat pomocí Vyhledat předmět – je třeba zadat zkratku katedry a zkratku předmětu (stačí zadat začátek zkratky a znak %).
Vyhledaný předmět si pak zapíšete stejným způsobem jako předměty ve vašem plánu.

17. Zrušení (odzápis) zapsaného předmětu se provádí stejným způsobem jako zápis – stačí zaškrtnuté akce odškrtnout (a event. vybrat jiné).

18. Není-li možné provést zápis předmětu z důvodů vyčerpané kapacity všech cvičení, a jde o povinný předmět, obraťte se přímo na garantující katedru.

19. Není-li možné provést zápis předmětu, protože předmět má nastavenu nulovou kapacitu a patří do vašeho studijního plánu (jde např. o předmět ze staršího studijního plánu), obraťte se rovněž na garantující katedru.

20. Není-li možné provést zápis předmětu z jiných důvodů, obraťte se emailem na rozvrháře PF (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

21. Pokud se vám nepodaří sestavit nekolizní rozvrh – překrývají se semináře povinných předmětů – měli byste se pokusit znovu, jinak a lépe nakombinovat výběr jednotlivých povinných předmětů.

V čase zahájení předzápisu NEJSOU obvykle ještě NAROZVRHOVÁNY semináře předmětů společného základu - jejich rozvrh bude během zkouškového období resp. během prázdnin doplněn, dále bude provedena synchronizace rozvrhů PF a FF, takže může dojít ke změnám v časoprostoru některých akcí.

UPŘESŇUJÍCÍ ZÁPIS

22. Během upřesňujícího zápisu si projděte a zkontrolujte všechny vaše zapsané předměty. Zároveň je možné si nově zapsat či případně odepsat zvolené předměty.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.