Poplatek za delší studium

Povinnost hradit poplatky spojené se studiem stanoví zákon o vysokých školách (dále jen „zákon“) v ustanovení § 58. V tomto § 58 odst. 3 je uvedeno „Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.“

 • Z uvedeného plyne, že povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž
  • započítává se doba předchozích neúspěšných studií v bakalářských a magisterských studijních programech,
  • nezapočítává se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy studijních programů: bakalářský a magisterský),
  • nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno,
  • nezapočítává se uznaná doba rodičovství (v případě, kdy i po odečtení uznané doby rodičovství dojde k překročení nezpoplatněné doby studia, poplatková povinnost vznikne).
 • Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia. Výše poplatku je stanovena Opatřením rektora o stanovení poplatku za studium pro daný akademický rok.
 • O stanovení poplatku rozhoduje rektor. Děkan/ka Pedagogické fakulty vydá studentovi, na nějž se vztahují podmínky uvedené v § 58 odst. 3 zákona, rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium v příslušné výši. Rozhodnutí se účastníkovi řízení zasílá do vlastních rukou na adresu jeho trvalého bydliště, nebo případně na odlišnou adresu pro doručování – tyto adresy a jejich změny je student povinen uvést v IS STAG. Účastníkem řízení je ten, u něhož byly naplněny důvody pro vyměření poplatku. Poplatek je splatný 90. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.
 • Student může podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Za den doručení se mj. považuje i 10. den, kdy byla oznámená písemnost (rozhodnutí) uložena na poště nebo 15. den po vyvěšení na úřední desce, je-li doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Odvolání může podat účastník řízení, nebo osoba, kterou student zplnomocnil. V takovém případě je však nutné doručit plnou moc. Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem. Odvolání se podává prostřednictvím IS STAG, případně poštou.
  • Každé odvolání studenta proti rozhodnutí o vyměření poplatku je posuzováno individuálně a komplexně.
  • Důvody, které mohou vést k úlevě na poplatku je nutné řádně doložit.
  • Děkan PF JU může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku poplatek snížit nebo prominout či může rozhodnout o stanovení splátkového kalendáře.
  • Pokud není možné na PF JU vyhovět žádosti o pro prominutí nebo snížení poplatku za delší studium, je tato žádost postoupena k řešení rektorátem JU.
  • PF JU je povinna poplatky stanovit i vymáhat a naplňovat jimi stipendijní fond.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.