Informace pro prváky - studium

Akademický rok začíná 1. září daného kalendářního roku a končí 31. srpna roku následujícího. Dělí se na zimní a letní semestr a období prázdnin. Jednotlivé semestry se člení na období výuky a zkouškové období. Po dobu prázdnin můžeš konat kurzy, zápočty, případně i zkoušky.

Hlavním rozdílem mezi studiem na střední škole a studiem na škole vysoké spočívá v tom, že si vlastní studium do jisté míry plánuješ a zařizuješ sám. Konkrétně např. rozvrh si z nabídky jednotlivých předmětů a kurzů sestavuješ sám.

Studijní programy a jejich vzorové studijní plány jsou tvořeny studijními předměty a dalšími povinnostmi studenta. Předměty mohou mít statut předmětů:

 1. povinných – jejich absolvování je podmínkou absolvování daného studijního programu tzn., že je nutné všechny tyto předměty bezpodmínečně splnit,
 2. povinně volitelných – student musí získat stanovený počet kreditů z jednotlivých daných skupin povinně volitelných předmětů,
 3. volitelných – ostatní předměty uvedené ve studijním programu, případně v ostatních studijních programech na JU.

Volitelné předměty si student vybírá dle vlastního zájmu. V rámci volitelných předmětů je možné si zapsat různé exkurze, cizí jazyky nebo tělocviky.

Tělocviky – opatření

Na základě rozhodnutí kolegia rektora každý student v bakalářském studijním programu si může libovolně během svého tříletého studia zapsat pouze dva předměty volitelné tělesné výchovy či kurzovní výuky (jeden v ZS a jeden v LS). A co to znamená pro tebe? Ve STAGu (IS STAG – více o tom dále) najdeš všechny sporty pod jednotnou zkratkou:

 • ZS: KTS/VTVZS
 • LS: KTS/VTVLS

Pokud se chceš hýbat více, můžeš se na kurzy přihlásit prostřednictvím Celoživotního vzdělávání v rámci nabídky otevřených zájmových kurzů PF, které jsou zveřejněny na: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost, kde najdeš potřebné informace včetně ceny jednotlivých kurzů.

 

STAG

Jednotlivé předměty se zapisují přes informační systém STAG, ve kterém najdeš nejenom studijní programy, předměty a rozvrhy, ale i zkouškové termíny, hodnocení a další klíčové informace pro studium. Veškeré informace o tvém přihlášení získáš u zápisu. Návod k přihlášení rovněž nalezneš na úvodní straně webových stránek https://wstag.jcu.cz/portal/.

Po přihlášení si pro začátek vystačíš s těmito odkazy:

Ve STAGu jsou povinné předměty označeny písmenem A, povinně volitelné písmenem B a volitelné najdeš označeny písmenem C.

Pro každý předmět najdeš tzv. sylabus, kde zjistíš obsah předmětu, doporučenou literaturu, prerekvizity (podmiňující předmět – předměty, které musíš splnit předtím, než si zapíšeš daný předmět), formu zkoušky nebo třeba hodnocení.

Moje studium

Po kliknutí na „Moje studium“ se ti zobrazí množství záložek, které budeš během studia v různých chvílích využívat. Níže se dozvíš, jaké záložky jsou pro tebe nejdůležitější a co konkrétně pod nimi najdeš.

Záložka Moje údaje

Pod touto záložkou najdeš vlastní údaje, které je vhodné si zkontrolovat.

Zde si můžeš podat žádost o ubytovací stipendium (pokud studuješ prezenčně a tvé trvalé bydliště je mimo okres ČB). Pro zasílání stipendií je nutné uvést číslo bankovního účtu, kam bude částka doručena.

Povinnost používání fakultního e-mailu:

K elektronické komunikaci v rámci fakulty slouží fakultní e-mailová adresa, která je všem studentům i vyučujícím vytvořena ve formátu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto je velmi důležité, na e-maily, které bys odeslal/a např. vyučujícímu ze své soukromé e-mailové adresy, nesmí vyučující reagovat! Zároveň seš povinnen/a obsah fakultní e-mailové schránky v nezbytně potřebném rozsahu pravidelně kontrolovat.

Více informací najdeš v Opatření děkanky č. 6/2019

Pokud jsi v 1. týdnu výuky zjistil, že ti nějaký „B“ či „C“ předmět nevyhovuje, můžeš si jej odepsat. Je nutné vyplnit žádost pro dozapsání/odzapsání předmětů, kterou si stáhneš na webu. Žádost je nutné si nechat potvrdit buď od garanta předmětu, popřípadě od vedoucího příslušné katedry. Odepsání předmětů je možné pouze první 2 týdny výuky, pak už žádosti nelze vyhovět!

Zápis

Pod touto záložkou najdeš vlastní údaje, které je vhodné si zkontrolovat.

Zde si můžeš podat žádost o ubytovací stipendium (pokud studuješ prezenčně a tvé trvalé bydliště je mimo okres ČB). Pro zasílání stipendií je nutné uvést číslo bankovního účtu, kam bude částka doručena.

Povinnost používání fakultního e-mailu:

K elektronické komunikaci v rámci fakulty slouží fakultní e-mailová adresa, která je všem studentům i vyučujícím vytvořena ve formátu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto je velmi důležité, na e-maily, které bys odeslal/a např. vyučujícímu ze své soukromé e-mailové adresy, nesmí vyučující reagovat! Zároveň seš povinnen/a obsah fakultní e-mailové schránky v nezbytně potřebném rozsahu pravidelně kontrolovat.

Více informací najdeš v Opatření děkanky č. 6/2019

Pokud jsi v 1. týdnu výuky zjistil, že ti nějaký „B“ či „C“ předmět nevyhovuje, můžeš si jej odepsat. Je nutné vyplnit žádost pro dozapsání/odzapsání předmětů, kterou si stáhneš na webu. Žádost je nutné si nechat potvrdit buď od garanta předmětu, popřípadě od vedoucího příslušné katedry. Odepsání předmětů je možné pouze první 2 týdny výuky, pak už žádosti nelze vyhovět!

Záložka Předzápis

je velmi důležitá záložka v systému STAG! Zde si zapisuješ předměty svého studijního plánu:

 • povinné „A“ předměty (sleduj pro jaký ročník a semestr je předmět určen, př.: 1ZS; sleduj také zkratky „Př“ – přednáška a „Se“ – seminář, pokud ti STAG tuto volbu nabízí, je potřeba mít k danému předmětu zapsané oboje)
 • povinně volitelné „B“ předměty (často je na tobě, kdy si který „B“ předmět splníš, vhodně si je však rozplánuj do průběhu studia, aby se ti v posledním roce/semestru nenahromadily)
 • výběrové „C“ předměty

Vyber podle svého studijního oboru například předměty Společného základu, v následujícím okně se ti volbou tohoto filtru zobrazí například toto:

Sleduj červeně svítící číslovku u každého studijního bloku, tolik ti ještě zbývá splnit kreditů z daného bloku do konce studia! V posledním semestru studia by ti měly všude svítit „zelené nuly“.

Pokud máš zájem o předmět na jiné fakultě, klikni na „Prohlížení IS/STAG“ >> „Vyhledat předmět“.

Pokud ses nevešel do kapacity předmětu, sleduj, zda se místo neuvolní po dobu zápisu, poté zkus oslovit garantující katedru, zda by nebylo možné kapacitu studijního předmětu navýšit.

Podrobnější informace o průběhu předzápisu a zápisu, harmonogramu akademického roku či kreditním systému nalezneš v „Chytré knížce“ PF JU, kterou je možné si stáhnout v PDF verzi po zadání vlastních přihlašovacích údajů shodných s těmi do STAGu. O možnostech, kdy můžeš provést změny studijního plánu, kdy předměty mohou být zrušeny ze strany fakulty apod., se přesně dozvíš ve Studijním a zkušebním řádu Jihočeské univerzity.

Záložka Zápis na termíny

V této záložce si zapisuješ termíny zkouše či zápočtů. Po neúspěšném pokusu zkoušky se zapiš na další pokus. Pokud se ti nepovede „A“ předmět splnit, můžeš si ho zapsat v následujícím akademickém roce, ve stejném semestru, ale poté už musíš předmět splnit, jinak jsi ze studia vyloučen. Pokud nesplníš „B“ předmět, nemusíš ho následující rok opakovat, ale máš možnost si vybrat jiný „B“ předmět ze stejného povinně volitelného bloku.

Pozor! Učitelovou povinností není vypsat dodatečný termín zkoušky, pokud měl každý student možnost využít své 3 termíny, tzn. pokud se zapíšeš na poslední vypsaný termín zkoušky a neuspěješ, učitel nebere ohled na to, že je to pro tebe teprve 1. pokus a zbylé 2 pokusy nemáš možnost využít. Podle studijního řádu Jihočeské univerzity Zkoušející musí vypsat termín zkoušek v dostatečném počtu nejméně 3 týdny před koncem semestru, další opravné termíny mohou vypsat později.

Záložka Hodnocení výuky

Studentské hodnocení výuky (SHV) je poměrně důležitá věc, skrze níž můžeš anonymně zprostředkovat zpětnou vazbu pro učitele, katedry a vedení fakulty. Při kliknutí na záložku budeš přesměrován na samostatný web právě pro SHV, kde pro přihlášení využiješ stejné přihlašovací údaje jako do STAGu. A pak už jen klikneš vlevo na záložku hodnotit a vybereš si příslušný předmět, který jsi v daném semestru absolvoval.

Prohlížení

V informačním systému STAG je možnost využití odkazu Prohlížení. Zde si můžeš vyhledat konkrétní programy, obory, předměty, rozvrhy, učitele, studenty či kvalifikační práce všech fakult JU. Rychle a snadno tak např. zjistíš, ve které učebně zrovna přednáší učitel, kterého sháníš nebo kteří další studenti studují daný obor. Můžeš se také podívat na diplomové nebo bakalářské práce, které už obhájili absolventi fakulty před tebou.

Kredity, zkoušky

Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Je nutné si hlídat, abys za průměrný semestr standardní doby získal/a v součtu 20 kreditů pro postoupení do dalšího studia.

V prvním semestru studia v bakalářském, navazujícím magisterském a magisterském studijním programu musíš do posledního termínu stanoveného pro kontrolu studia získat alespoň 20 kreditů, jinak pro tebe studium končí!

Tyto kredity získáváš po absolvování předmětu (u předmětu zakončených zápočtem po získání zápočtu, u předmětů zakončených zkouškou po složení této zkoušky s klasifikací alespoň dobře).

Zápočet je možné získat, pokud splníš požadavky, které na tebe jako studenta klade vyučující příslušného předmětu (jsou stanoveny v sylabu předmětu). Obvykle se jedná o docházku, odevzdání seminární práce nebo prezentaci. Podmínky k získání zápočtu se předmět od předmětu liší. Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, může (pozor, nemusí) vyučující v odůvodněných případech povolit splnění podmínek k získání zápočtu v určitém náhradním termínu. Zápočty lze skládat i v období prázdnin. Student, který v předmětu zakončeném zápočtem a zkouškou nezískal zápočet, nemůže z tohoto předmětu konat zkoušku.

Některé předměty je možné zakončit kolokviem. Tento způsob zakončení předmětu spočívá v rozpravě o problematice daného předmětu, případně vypracováním písemné práce zabývající se dílčí tématikou předmětu a hodnocené ústně následným pohovorem. Student má právo na jeden řádný a dva opravné termíny v rámci termínů vypsaných zkoušejícím.

Nejčastěji jsou předměty zakončeny zkouškou, která může probíhat písemnou formou, ústní formou nebo formou kombinovanou stávající z těchto dvou již uvedených. Zkoušky a opravné zkoušky konají studenti zpravidla u učitelů, kteří předmět přednášeli. Ve výjimečných případech i u jiných učitelů určených vedoucím příslušné katedry. Zkoušení probíhá ve zkouškovém období nebo po dohodě se zkoušejícím i o prázdninách nebo v průběhu semestru. U každého předmětu máš nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Pokud se na řádný (první) termín přihlásíš ke konci zkouškového období či akademického roku, nemusíš případné opravné termíny stihnout ani je nemůžeš požadovat!

Děkanský termín je mýtus! Někteří studenti se podle jakýchsi záhadných rad dožadují děkanského termínu (čtvrtého termínu zkoušky). Takový termín však neexistuje! Zákon ani Studijní a zkušební řád tento pojem nezná, není proto možné se jej dožadovat! Děkan fakulty se musí držet platné legislativy.

Na zkoušku se přihlašuješ prostřednictvím IS STAG. Pokud se však ze zkoušky včas odhlásíš, je to stejné, jako kdybys nebyl ke zkoušce přihlášen. Pokud se na zkoušku nedostavíš bez řádné omluvy nebo porušíš pravidla zkoušky, jsi klasifikován známkou nevyhověl. Můžeš se z vážných důvodů (zpravidla zdravotních) omluvit i dodatečně, nejpozději do pátého dne od určeného termínu pro konání zkoušky. O důvodnosti tvé omluvy rozhodne zkoušející. Nemůžeš se ale omlouvat zpětně, že ti u zkoušky nebylo dobře. Podle Studijního a zkušebního řádu platí, že jakmile zkouška začne, musí se řádně dokončit. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, je klasifikován známkou „nevyhověl/a“.

Během svého studia bys měl/a dbát také na své známky. Vážený studijní průměr se zpracovává pro každého studenta za každý akademický rok, popřípadě za semestr a celkové studium před vykonáním státní zkoušky. Vypočte se jako podíl součtu výsledných známek násobených kreditním ohodnocením příslušných předmětů a celkového součtu dosažitelných kreditů zapsaných předmětů zakončovaných zkouškou za hodnocené období. U předmětů, které měl student zapsané a neukončil je alespoň hodnocením dobře, se do hodnoty váženého studijního průměru započítává hodnocení – nevyhověl (známka 4). Hodnota váženého studijního průměru, který získáš je klíčová při rozhodování o přiznání prospěchového stipendia či pro přijetí do navazujícího magisterského studia.

Kredity

Každý předmět daného studijního programu je ohodnocen určitým počtem kreditů vyjadřujícím míru studijní zátěže.

Při zápisu si student zapisuje předměty ve stanovené struktuře podle vzorového studijního plánu daného studijního programu tak, aby mohl absolvováním zapsaných předmětů získat minimálně 20 kreditů za každý semestr. V jednom akademickém roce si může zapsat v rámci studia předměty v rozsahu nejvýše 90 kreditů.

Za daný předmět lze v průběhu jednoho studia získat kredity pouze jednou. Toto ustanovení neplatí pro předměty, které mají ve STAGu povolen opakovaný zápis, tj. pro předměty, které mohou být úspěšně absolvovány opakovaně.

Pro řádné ukončení studia musí student získat určitý minimální počet kreditů, který je součtem kreditů udělených za splnění předepsaných kontrol studia za povinné a povinně volitelné předměty, kurzy, kvalifikační práci apod. Minimální počet kreditů je závislý na typu studijního programu, ve kterém studuješ:

 • v bakalářském studijním programu se standartní dobou studia 3 roky činí 180 kreditů,
 • v navazujícím magisterském studijním programu se standartní dobou studia 2 roky činí 120 kreditů,
 • v magisterském studijním programu (nenavazujícím) se standartní dobou studia 5 let činí 300 kreditů,

Přerušení studia

Pokud bys chtěl studium z nějakého důvodu přerušit, můžeš to s výjimkou prvního semestru (zde je to možné jen zcela výjimečně ze závažných důvodů, a to rozhodnutím děkana na žádost studenta) udělat bez udání důvodu na základě písemného oznámení doručeného na studijní oddělení fakulty, a to nejpozději před začátkem výuky v příslušném semestru. V oznámení uvedeš dobu, na kterou své studium přerušuješ. Možné je to ovšem jen na celé semestry, a to celkem nejvýše na čtyři semestry za celé studium. Doba přerušení studia se do maximální doby studia nezapočítává a v době přerušení studia nemáš status studenta.

Karta JU, karta ISIC

Vybranou kartu si zařídíš na zápisu do 1. ročníku. Můžeš si zvolit, zda chceš Identifikační kartu studenta nebo kartu ISIC.

Identifikační karta studenta JU slouží k prokazování aktivního studenta v rámci JU, slouží k čerpání služeb na JU (tisk, menza, knihovna, vstup do budovy fakulty, …). Nelze ji používat mimo JU. Tato karta je vydávána v ceně 80,- Kč. Je nutné si 1× ročně prodlužovat její platnost – to je zdarma.

Karta ISIC je mezinárodní identifikační karta studenta prezenční formy studia, na JU slouží stejně jako karta JU. Lze ji však používat i mimo univerzitu k čerpání slev – nejvíce se využívá v zahraničí, při dopravě atd. (např.: slevy na koncerty, kino, nákup knížek či jiného zboží). Bližší informace najdeš na www.isic.cz. Tato karta je vydávána v ceně 250,- Kč (80,- Kč licence + 70,- Kč část nákladů na kartu a potisk)

Následné prodlužování se rovněž provádí 1× ročně a je nutné zakoupit revalidační známku v hodnotě 180 Kč. Prodlužování licence karet se provádí vždy od 1. 9. každého roku.

Kartové centrum, kde si platnost karty prodlužuješ, najdeš v pavilonu M Zemědělské fakulty – budova č. 7 (na této mapce.)

Všechny neprodloužené karty jsou po konci platnosti blokovány a jejich funkci je možno opět obnovit prodloužením platnosti i po tomto datu.

V případě ztráty, znehodnocení či poruchy je nutno se osobně dostavit do kartového centra, tvůj problém obvykle vyřeší na počkání.

Veškeré informace najdeš na webu: https://helpdesk.jcu.cz/sluzby/idkarta

Stipendia

V průběhu tvého studia máš nárok na:

Ubytovací stipendium: pokud studuješ formou denního studia a místo tvého trvalého bydliště je mimo okres České Budějovice. Stipendium je vypláceno pouze v případě, že není překročena standardní doba studia daného studijního programu. Toto stipendium je vypláceno 4× ročně (v prosinci, květnu, červenci a říjnu), tzn. že student obdrží vždy stipendium za 3 měsíce. Konkrétní výplatní termíny stipendia jsou stanovené aktuálním opatřením rektora. Žádost se podává přes IS STAG, postup a více informací najdeš na webu JU: https://www.jcu.cz/cz/studium/stipendia/ubytovaci-stipendium

Sociální stipendium: pokud studuješ ve standardní době studia daného studijního programu a dodáš na studijní oddělení písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ o tom, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny. Žádost se podává v papírové podobě a najdeš ji na webu JU: https://www.jcu.cz/cz/studium/stipendia/socialni-stipendium

Prospěchové stipendium: pokud si v uplynulém akad. roce získal alespoň 60 kreditů a tvůj studijní průměr je do 1,30.

Mimořádné stipendium: návrh na něj podává příslušná katedra, student o něj nežádá. Toto stipendium je vypláceno za mimořádnou práci, např. pomoc při akcích pořádaných v rámci fakulty.

Aktuální informace nalezneš na https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/stipendia

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.