Učitel Pro Futuro

Učitel Pro Futuro,
učitel Pedagogické Fakulty, učitel pro budoucnost.

Pedagogická fakulta JU připravuje učitele a další profesionály pro školy budoucnosti, pro vzdělávání, které bude týmovou prací všech zúčastněných aktérů a které bude výchovou a hlubokým učením1 rozvíjet potenciál dětí a dospívajících2.
Podrobně zde.

Učitelé Pro Futuro vycházející z Pedagogické fakulty JU jsou plně připraveni pro úspěšný vstup do profese a pro profesní růst v měnících se podmínkách vzdělávání 21. století; rozvinuli svoje předpoklady stát se (brzy) vynikajícími učiteli.
Podrobnosti k formulaci vize.

Věříme, že na správné cestě k naší vizi budeme, když uvidíme že:

 • Studenti si vytvářejí klíčové profesní kompetence pro své pedagogické působení ve školách 21. století.
 • Studenti reflektují své učení a rozvoj svých profesních kompetencí (stávání se učitelem).
 • Studenti uplatňují v plánování svého profesního rozvoje tvořivost, kritické myšlení, etické zásady, schopnost řešit složité problémy, pracovat v týmu různých profesí a rozvíjet svůj osobní potenciál3.
 • Vnímají smysluplnost svojí profese a svoji roli při utváření vztahu dětí a dospívajících ke škole a celoživotnímu učení, oceňují principy hlubokého učení.
 • Studenti mají rostoucí profesní sebedůvěru.
 1. PROFIL ABSOLVENTA
  Zaměřit se na rozvoj kompetencí učitele pro profesní život a praxi v 21. století
 2. INOVACE OBSAHU
  Proměnit obsah vzdělávání učitelů vzhledem k predikovaným trendům ve společnosti 21. století
 3. UČÍME SE PRAXÍ
  Nastavit prostředí pro spolupráci v akademické obci fakulty tak, aby bylo možné vizi uskutečnit
 4. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
  Nastavit a rozvíjet spolupráci na univerzitě, v regionu, na národní i mezinárodní úrovni tak, aby se vize v průběhu let úspěšně a adekvátně naplňovala

Podrobněji zde.

Klíčem k naplnění vize je rozvíjet kompetence učitelů a dalších pedagogických pracovníků jako členů pedagogických týmů, které budou rozhodovat o úspěšnosti českého školství.

Staráme se o vzájemné profesní a meziprofesní učení se budoucích
Učitelů různých aprobací
Učitelů různých stupňů
Speciálních pedagogů
Sociálních pedagogů
Psychologů
Výchovných poradců
Ředitelů a vedoucích pracovníků škol
Metodiků prevence
Asistentů pedagoga
Vychovatelů školních družin

Principy, které umožní naplnění vize:

 • PF JU funguje jako učící se organizace4, vyhodnocuje pokroky studentů a upravuje svoje postupy tak, aby absolventi byli stále lépe připravování pro svoji profesní budoucnost
 • PF JU průběžně pracuje s profilem absolventa tak, aby zrcadlil měnící se nároky na profesi učitele a dalších pedagogických pracovníků5 i proměny ve společnosti6
 • PF JU sleduje potřeby regionálního školství, předjímá je na základě znalosti vývojových trendů v oblasti vzdělávání a reaguje na to úpravou či doplňováním svých studijních programů.

Vize učitel Pro Futuro byla připravována v letech 2019–2021 ve spolupráci s vedením fakulty, s vědeckou radou PF JU, s akademickou obcí, s Fórem inovací na PF JU, s radami oborových didaktiků 1. a 2. stupně ZŠ, s radami příslušných studijních programů a s jejich garanty, s AS PF JU, s dalšími experty, s partnery a odborníky z pedagogických fakult i fakult připravujících učitele, s řediteli a učiteli základních a středních škol, s MŠMT.

Podrobněji zde.


1 Hluboké učení je cestou, která propojuje učícího se s výzvami současného světa, podporuje profesní a občanské kompetence, podporuje kritické myšlení, ale také spolupráci a solidaritu s druhými (Fullan, Quinn et al., 2020).

2 Naše vize je v souladu s cíli Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a odráží také pohled OECD na budoucnost vzdělávání The future of education and skills: Education 2030. OECD

3 Na Světovém ekonomickém fóru 2021 byla prezentována zpráva „Defining the skills citizens will need in the future world of work“ společnosti McKinsey, která ukazuje, že tyto dovednosti patří ke klíčovým dovednostem, které ovlivní profesní uplatnění obecně.

4 Pro učící se organizaci je charakteristické, že podporuje lidi na všech úrovních, aby se pravidelně a přesně ze své práce učili; má systémy k získávání a učení se informací a k jejich předávání tam, kde jsou zapotřebí; své učení hodnotí a je schopna se průběžně měnit.

5 Ve Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ se očekává, že učitelé budou klíčovými aktéry v inovaci obsahu a způsobu vzdělávání a větší individualizaci vzdělávacích procesů.

6 Megatrendy: Megatrendy a velké společenské výzvy významné pro ČR, Výstup 2 projektu FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy, 2021

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.