Učitel Pro Futuro

Učitel Pro Futuro,
učitel Pedagogické Fakulty, učitel pro budoucnost.

Pedagogická fakulta JU připravuje učitele, učitelky a další profesionály pro školy budoucnosti, pro vzdělávání, které bude týmovou prací všech zúčastněných aktérů a které bude výchovou a hlubokým učením1 rozvíjet potenciál dětí a dospívajících2.
Podrobně zde.

Absolventi – Učitelé Pro Futuro – vycházející z Pedagogické fakulty JU jsou plně připraveni pro úspěšný vstup do profese a pro profesní růst v měnících se podmínkách vzdělávání 21. století; rozvinuli svoje předpoklady stát se (brzy) vynikajícími učiteli.
Podrobnosti k formulaci vize.

Věříme, že na správné cestě k naší vizi budeme, když uvidíme, že naši studenti:

 • si vytvářejí klíčové profesní kompetence pro své pedagogické působení ve školách 21. století,
 • reflektují své učení a rozvoj svých profesních kompetencí (stávání se učiteli),
 • uplatňují v plánování svého profesního rozvoje tvořivost, kritické myšlení, etické zásady, schopnost řešit složité problémy, pracovat v týmu různých profesí a rozvíjet svůj osobní potenciál3,
 • vnímají smysluplnost svojí profese a svoji roli při utváření vztahu dětí a dospívajících ke škole a celoživotnímu učení, oceňují principy hlubokého učení.
 • pečují o svůj wellbeing4, rozumí jeho potřebě ve školách a rozvíjejí své předpoklady takové prostředí vytvářet,
 • rozvíjejí profesní sebedůvěru,
 • sledují nové přístupy a technologie ve vzdělávání (včetně aplikací tzv. umělé inteligence5) a uvědoměle a smysluplně je využívají,
 • chápou nezbytnost snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
 • vnímají internacionalizaci studia a rozvíjení interkulturní komunikace jako součást svého profesního rozvoje.

1 Hluboké učení je cestou, která propojuje učícího se s výzvami současného světa, podporuje profesní a občanské kompetence, podporuje kritické myšlení, ale také spolupráci a solidaritu s druhými (Fullan, Quinn et al., 2020).

2 Naše vize je v souladu s cíli Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a odráží také pohled OECD na budoucnost vzdělávání The future of education and skills: Education 2030. OECD

3 Na Světovém ekonomickém fóru 2021 byla prezentována zpráva „Defining the skills citizens will need in the future world of work“ společnosti McKinsey, která ukazuje, že tyto dovednosti patří ke klíčovým dovednostem, které ovlivní profesní uplatnění obecně.

4 https://clanky.rvp.cz/clanek/23141/WELL-BEING-A-KULTURA-SKOLY.html

5 Doporučení pro závěrečné práce obsahující texty generované umělou inteligencí (AI)

 1. PROFIL ABSOLVENTA/ABSOLVENTKY
  Zaměřit se na rozvoj kompetencí našich absolventů pro profesní život a praxi v 21. století (v souladu s Kompetenčním rámcem absolventa a absolventky učitelství a naší vizí)
 2. INOVACE OBSAHU
  Proměnit obsah vzdělávání učitelů vzhledem k predikovaným trendům ve společnosti 21. století
 3. UČENÍ SE PRAXÍ
  Nastavit prostředí pro spolupráci v akademické obci fakulty tak, aby bylo možné vizi uskutečnit
 4. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
  Nastavit a rozvíjet spolupráci na univerzitě, v regionu, na národní i mezinárodní úrovni tak, aby se vize v průběhu let úspěšně a adekvátně naplňovala

Podrobněji zde.

Klíčem k naplnění vize je úsilí o maximální kvalitu naší vzdělávací činnosti a její pravidelné reflektování; rozvíjení výzkumné a tvůrčí činnosti, zejména pedagogického a didaktického výzkumu a jeho uplatňování v naší výuce, a zapojování našich studentů do vzdělávací i odborné činnosti kateder.

Staráme se o vzájemné profesní a meziprofesní učení se budoucích
Učitelů různých aprobací
Učitelů různých stupňů a učitelů různých zemí
Speciálních pedagogů
Sociálních pedagogů
Psychologů
Výchovných poradců
Ředitelů a vedoucích pracovníků škol
Metodiků prevence
Asistentů pedagoga
Vychovatelů školních družin
Tělovýchovných pracovníků

Principy, které umožní naplnění vize:

 • PF JU funguje jako učící se organizace6, vyhodnocuje pokroky studentů a upravuje svoje postupy tak, aby absolventi byli stále lépe připravování pro svoji profesní budoucnost v rámci státu, společné Evropy a světa
 • PF JU průběžně pracuje s profilem absolventa tak, aby zrcadlil měnící se nároky na profesi učitele a dalších pedagogických pracovníků7 i proměny ve společnosti8
 • PF JU sleduje strategické cíle ve vzdělávání (Strategie 2030+); na základě znalosti vývojových trendů v oblasti vzdělávání předjímá potřeby regionálního školství a reaguje na to úpravou či doplňováním svých studijních programů.

Vize učitel Pro Futuro byla aktualizována v r. 2024 ve spolupráci s vedením fakulty, s vědeckou radou PF JU, s akademickou obcí, s radami oborových didaktiků 1. a 2. stupně ZŠ, s radami příslušných studijních programů a s jejich garanty, s AS PF JU, s dalšími experty, s partnery a odborníky z pedagogických fakult i fakult připravujících učitele, s řediteli a učiteli základních a středních škol, s MŠMT.

Podrobněji zde.


6 Pro učící se organizaci je charakteristické, že podporuje lidi na všech úrovních, aby se pravidelně a přesně ze své práce učili; má systémy k získávání a učení se informací a k jejich předávání tam, kde jsou zapotřebí; své učení hodnotí a je schopna se průběžně měnit.

7 Ve Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ se očekává, že učitelé budou klíčovými aktéry v inovaci obsahu a způsobu vzdělávání a větší individualizaci vzdělávacích procesů.

8 Megatrendy: Megatrendy a velké společenské výzvy významné pro ČR, Výstup 2 projektu FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy, 2021

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.