Doplňující didaktické studium německého jazyka

DVPP – Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504

Zkratka oboru: NJ/DZS_SS

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je doplňující didaktické studium německého jazyka, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen v rámci CŽV všem, kteří splňují požadavek absolutoria magisterského studijního programu a kteří prokáží znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky – viz Standard doplňujícího didaktického studia.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 703/2023-5-66.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Program doplňujícího didaktického studia německého jazyka je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ a SŠ. Účastníci programu si osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky didaktiky německého jazyka, ale naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na ZŠ a SŠ.

 

Rozsah studia:

Výuka probíhá v šestihodinových blocích po dobu 10 týdnů. Každému z třiceti probíraných tematických okruhů jsou věnovány dvě hodiny výuky a dvě hodiny samostudia. Celková časová dotace na přímou výuku tedy činí 60 vyučovacích hodin.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace
jeden semestr
Typ ukončení
Fremdsprachendidaktik (Gegenstand, Bezugswissenschaften), Lehr- und Lernziele des Fremdsprachenunterrichts
Didaktika cizích jazyků (předmět, příbuzné vědy), cíle výuky cizích jazyků
2 Bez ukončení
Kommunikationsfähigkeit ale eines der Ziele des Fremdsprachenunterrichts
Komunikační kompetence jako jeden z cílů výuky cizích jazyků
2 Bez ukončení
Methoden des Fremdsprachenunterrichts im Überblick
Přehled metod výuky cizích jazyků
2 Bez ukončení
Kommunikative pragmatisch orientierte Methode und postmethodische Ära
Komunikativní pragmaticky orientovaná metoda a postkomunikativní epocha
2 Bez ukončení
Sprachenerwerbstheorien
Teorie osvojování jazyků
2 Bez ukončení
Rahmenprogramm für Deutsch, Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen, Das Europäische Sprachenportfolio
RVP ZV a RVP pro gymnázia, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio
2 Bez ukončení
Hauptprobleme der Tschechen in der deutschen Aussprache
Hlavní problémy českých žáků v německé výslovnosti
2 Bez ukončení
Wortschatzarbeit im Unterricht
Práce se slovní zásobou ve výuce
2 Bez ukončení
Interferenz und Transfer, Bilinguismus
Interference a transfer, bilingvismus
2 Bez ukončení
Europäische und tschechische Sprachenpolitik
Evropská a česká jazyková politika
2 Bez ukončení
Mehrsprachigkeit, Deutsch nach Englisch, Konsequenzen für den Unterricht
Mnohojazyčnost, němčina jako cizí jazyk po angličtině, závěry pro výuku
2 Bez ukončení
Grundlagen der Grammatikarbeit im Fremsprachenunterricht
Základy práce s gramatickým učivem ve výuce
2 Bez ukončení
Die Problematik des Hörverstehens
Problematika poslechu s porozuměním
2 Bez ukončení
Mündliche Kommunikation im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht
Ústní komunikace ve výuce němčiny jako cizího jazyka
2 Bez ukončení
Das Leseverstehen, Charakteristik
Čtení s porozuměním, charakteristika
2 Bez ukončení
Schreibfertigkeit, schriftliche Textproduktion als Prozess, kreatives Schreiben
Řečová dovednost psaní, písemný projev jako proces, tvořivé psaní
2 Bez ukončení
Didaktische und methodische Aspekte der Landeskunde, interkulturelle Kompetenz - interkulturelles Lernen
Didaktické a metodické aspekty reálií, interkulturní kompetence - interkulturní učení
2 Bez ukončení
Didaktische Spiele, Lieder im Fremdsprachenunterricht
Didaktické hry, písně ve výuce cizího jazyka
2 Bez ukončení
Leistungsmessung
Zkoušení a testování
2 Bez ukončení
Fehler und ihre Korrektur
Chyby a jejich oprava
2 Bez ukončení
Medien im Fremdsprachenunterricht
Média ve výuce cizích jazyků
2 Bez ukončení
Computergestützter Deutschunterricht
Využití počítačů ve výuce německého jazyka
2 Bez ukončení
Lehrwerkbeurteilung und -analyse für die Unterrrichtspraxis
Hodnocení a analýza učebních souborů pro výukovou praxi
2 Bez ukončení
Motivation beim fremdsprachlichen Lernen
Motivace ve výuce cizích jazyků
2 Bez ukončení
Unterrichtsgestaltung, - planung und -analyse, Evaluationsverfahren, Sozialformen
Realizace, plánování a analýza výuky, evaluační postupy, organizační formy práce
2 Bez ukončení
Literaturdidaktik, Textarbeit
Didaktika literatury, práce s textem
2 Bez ukončení
Projektarbeit
Projektové vyučování
2 Bez ukončení
Dramapädagogik
Dramatická výchova
2 Bez ukončení
Der Einsatz von Lernstrategien, autonomes Lernen, Europäisches Portfolio
Práce se strategiemi učení, autonomní učení, Evropské jazykové portfolio
2 Bez ukončení
Förderung der Schüler mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten
Podpora žáků se specifickými poruchami učení
2 Bez ukončení
Celkem 60 Závěrečná zkouška

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce, prezentací výstupů z profesního portfolia a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata činí 10 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 23 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 223

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.