Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

DVPP – Studium pedagogiky

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501

Zkratka oboru: DPS-CŽV

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd podle § 2, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu, který odpovídá charakteru předcházejícího studia.

Důležité:
Volba zaměření - oborové didaktiky proběhne v 1. semestru vzdělávání po absolvování společného bloku oborových didaktik (je možný výběr z oborů český jazyk, fyzika, informatika, biologie, společenské vědy, výtvarná výchova).
Na osvědčení oborové zaměření není uvedeno.
Praxe se koná ve všední den.

V následujícím přijímacím řízením, které bude zveřejněno v červnu 2024 se zahájením CŽV v letním semestru 2024/2025 (únor 2025), bude možný výběr z oborů: (německý jazyk, anglický jazyk, matematika, technická výchova, geografie, chemie, tělesná výchova).

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu NEUČITELSKÉHO ZAMĚŘENÍ (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací nebo odborné předměty.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 14401/2021-2-483.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe, včetně získání souboru profesních a osobnostních dovedností a dispozic, kterými má být učitel vybaven, aby mohl efektivně vykonávat své povolání. Absolvent bude vybaven následujícími kompetencemi:

 • Kompetence oborově předmětová – učitel je schopen v rámci své aprobace transformovat poznatky příslušných oborů do vzdělávacích obsahů vyučovacích hodin. Dovede integrovat mezioborové poznatky a vytvářet mezioborové vztahy.
 • Kompetence didaktická/psychodidaktická – ovládá strategie vyučování a učení, dovede využívat metodický repertoár, který je schopen přizpůsobit individuálním potřebám žáků.
 • Kompetence pedagogická – ovládá procesy a podmínky výchovy, je schopen podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků, má znalosti o právech dítěte a respektuje je ve své práci.
 • Kompetence manažerská – má znalosti o podmínkách a procesech fungování školy, ovládá administrativní úkony spojené s evidencí žáků, má organizační schopnosti pro mimovýukové aktivity žáků.
 • Kompetence diagnostická, hodnotící – dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky, je schopen identifikovat žáky se specifickými poruchami učení.
 • Kompetence sociální – ovládá prostředky utváření pozitivního učebního klimatu.
 • Kompetence prosociální – ovládá prostředky socializace žáků.
 • Kompetence komunikativní – ovládá prostředky pedagogické komunikace, dovede uplatnit efektivní způsoby komunikace a spolupráce s rodiči a ostatními sociálními partnery.
 • Kompetence intervenční – ovládá intervenční prostředky k zajištění kázně, je schopný rozpoznat sociálně patologické projevy žáků.
 • Kompetence osobnostní – psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav, mravní bezúhonnost.
 • Kompetence osobnostně kultivující – má znalosti všeobecného rozhledu, umí vystupovat jako reprezentant své profese, má osobnostní předpoklady pro kooperaci s kolegy, je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků.

 

Rozsah studia:

Výuka bude probíhat v průběhu tří semestrů s časovou dotací 254 hodin formou prezenční a distanční výuky.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Kredity Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1
P/D
2
P/D
3
P/D
Pedagogika 7 20 16/4     Zp
Psychologie 7 20 16/4     Zp
Speciální pedagogika 9 30 8/0 14/8   Zp/ZK
Seminář k závěrečným pracím 2 4   4/0   Zp
Technologie ve vzdělávání 4 10   5/5   Zp
Společný blok oborových didaktik 4 10 10/0     Zp
Samostatné oborové didaktiky I 7 20 4/16     Zp
Samostatné oborové didaktiky II 7 20   4/16   Zp
Samostatné oborové didaktiky III 7 20     4/16 ZK
Úvodní pedagogicko-psychologická praxe 7 19 19     Zp
Oborově didaktická praxe I – průběžná 7 21   21   Zp
Oborově didaktická praxe II – souvislá 10 60     60 Zp
Závěrečná práce 12         Zp
Závěrečná zkouška         x ZZ
Celkem 90 254* 97 77 80  

* Studijní plán bude upraven podle nového standardu DPS pro potřeby nové akreditace (bude předložena MŠMT začátkem roku 2024 – v nejzazším možném termínu), úpravou dojde pravděpodobně k navýšení objemu praxí o 50 hodin. V době vyhlášení přijímacího řízení se akreditační materiál tvoří, podrobnosti budou upřesněny před nástupem ke studiu CŽV.

Praxe se koná ve všední den.
Zp - zápočet
ZK - zkouška
ZZ - závěrečná zkouška

 

Studijní opory:

Přijatí uchazeči obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat, podle instrukcí garanta, profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů, ověřením získaných odborných znalostí a prezentací výstupů z profesního portfolia.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 20 000,- Kč, celkem 60 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 120 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen uchazeč, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn úhradou zápisného v termínu stanoveném ve sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 120 uchazečů v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu:

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Organizační garant: Jitka Hořejší, kontakt tel: 387 773 324, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice převážně v sobotu cca 2× v měsíci. Praxe se koná ve všední den.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.