Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů

DVPP – Studium k výkonu specializovaných činností

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501

Zkratka oboru: MSPJ-cžv

 

Typ programu:

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované činnosti prevence sociálně patologických jevů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou učitelé, kteří potřebují získat další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- MSMT- 703/2023-1-66.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek, seminářů, e-learning.

 

Cíle studia:

Studium je určeno posluchačům, kteří se připravují či již vykonávají pozici školního metodika primární prevence. Program klade důraz na vytvoření předpokladů pro aplikaci poznatků z pedagogiky a psychologie do oblasti přípravy a realizace prevence na školách. Zároveň je příprava zaměřena na získání či prohloubení odborných znalostí a dovedností potřebných pro vystižení specifik metodikovy role ve školní prevenci (adiktologie, legislativa aj.).

Základním cílem programu je posílení a prohloubení znalostí a dovedností pro práci s dítětem i třídou ve včasné diagnostice a prevenci rizikového chování. Úkolem programu je dále připravit metodiky prevence na jednání (včasnou intervenci) a na zvládání rizikového chování, na spolupráci s poradenskými specializovanými institucemi. Dále také na schopnost motivovat tým kolegů pro tvorbu preventivních programů, koncipovat a vytvářet programy (Minimální preventivní program) a řídit nebo přímo realizovat jednotlivé aktivity preventivní práce ve škole. Důležitý bude rozvoj schopnosti monitorovat situaci ve škole, koncipovat na základě zjištěných informací cíleně zaměřené programy a realizovat jejich evaluaci.

 

Rozsah studia:

Studium zahrnuje 250 hodin, z toho 30 hodin praxe.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Aktuální modely prevence a její místo v poradenském systému školy 4 4     ZK
Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 4 4     Zp
Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 4 4     Zp
Legislativa a primární prevence ve školství 8 8     ZK
Pedagogická psychologie a poradenská psychologie v práci metodika 8 8     ZK
Sociálně nežádoucí jevy – příčiny a podstata sociálně nežádoucího chování dětí a mládeže a jeho jednotlivé podoby 16 16     ZK
Projevy rizikového chování žáků 12 12     ZK
Vývojová specifika a problémy dětí školního věku 8 8     Zp
Pedagogická diagnostika žáka 8 8     ZK
Metody monitoringu a evaluace preventivních opatření, programů, projektů 8 8     Zp
Poradenský proces a systém poradenské péče obecně i na úrovni kraje, poradny a školy, zahrnutí školní prevence do systému poradenské práce v regionu 4 4     Zp
Diagnostika třídy 8 8     Zp
Školní třída a třídní management 8 8     Zp
Didaktický seminář 8 8     Zp
Principy společného vzdělávání v kontextu práce metodika prevence 8 8     ZK
Didaktické inovace a jejich uplatnění v koncipování preventivních činností 4   4   Zp
Emoce a motivace ve škole 8   8   Zp
Sociologie rodiny a komunikace s rodiči 8   8   ZK
Psychohygiena a zvládání zátěže ve škole 4   4   Zp
Krizová intervence ve škole 4   4   Zp
Metody a činnosti pro práci s dětmi v rámci specifické i nespecifické prevence 12   12   ZK
Tvorba preventivních programů, projektů pro školy, standardy prevence, PP, školní strategie a její tvorba a vyhodnocování, dokumentace metodikovy práce 16   16   ZK
Osobnostní a sociální výcvik 16   16   Zp
Kurz zážitkové pedagogiky 24   24   Zp
Techniky zvládání zátěže 8   8   Zp
Praxe 30     30 Zp
Celkem 250 116 104 30  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích. Účastníci programu budou postupně, během celého studia zpracovávat podle instrukcí portfolio o vlastních studijních aktivitách. V rámci portfolia budou zpracovány následující povinné úkoly:

V rámci 1. semestru studia:

  • zpracování či inovace minimálního preventivního programu pro vlastní školu;
  • zpracování ročníkové práce zaměřené na návrh a reflexi z prozkoušení činnosti s dětmi v rámci specifické či nespecifické prevence ve škole;
  • prostudování 5 vybraných publikací, zpracování a prezentace jejich obsahu.

V rámci 2. semestru studia budou posluchači vedeni:

  • zpracování a vyhodnocení 3 diagnostických metod;
  • zmapování klimatu vybrané školní třídy;

V rámci 3. semestru studia budou posluchači vedeni:

  • zpracování nástroje pro hodnocení preventivního programu;
  • zpracování a přípravy obhájení závěrečné práce.

Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 15 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 360

Organizační garant: Ing. Ilona Nováková, kontakt: tel.: 387 773 125, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v pátek v prostorách PF JU České Budějovice.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.