Studium k prohlubování odborné kvalifikace učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ

DVPP – Průběžné vzdělávání

Zkratka oboru: ČJc_cžv

Typ programu:

Studiem k prohloubení odborné kvalifikace získává jeho absolvent způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost v oblasti výuky českého jazyka pro cizince na základní a střední škole. Akreditace tohoto vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 10, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen v rámci CŽV učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium učitelství českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy nebo střední školy a kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci o aktuální teoretické a praktické otázky související s výukou českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 20219/2020-3-518.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k prohloubení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Program je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka na ZŠ a SŠ. Účastníci programu si osvojí nejnovější teoretické poznatky z lingvistiky (fonetiky, morfologie, lexikologie, slovotvorby, syntaxe), z didaktiky českého jazyka pro cizince pro ZŠ a SŠ, z literatury se zvláštním zřetelem na současnou českou literaturu, z české kultury, českých reálií a dějin zaměřených především na aktuální témata. Absolventky a absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků na ZŠ a SŠ neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat český jazyk u žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé výuky, výuka probíhá v šestihodinových blocích po dobu 40 týdnů.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Morfologie a syntax češtiny pro cizince 40 20 20   Kolokvium
Fonetika a fonologie češtiny pro cizince 15 15     Kolokvium
Lexikologie a slovotvorba 15   15   Kolokvium
Česká literatura 15     15 Kolokvium
Práce s literárním a písňovým textem 15     15 Kolokvium
Didaktika češtiny jako cizího jazyka 50 10 20 20 Kolokvium
Analýza učebnic češtiny pro cizince 15   15   Kolokvium
Kurz alfabetizace 10 10     Kolokvium
Kultura a reálie ČR 15     15 Kolokvium
Historie českých zemí 10 10     Kolokvium
Závěrečná zkouška -     x ZZ
Celkem 200 65 70 65  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích. Účastníci budou za každý výukový blok při splnění podmínek konkrétních vyučujících získávat zápočet. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou postupně, během celého studia zpracovávat podle instrukcí své pedagogické portfolio zaměřené na výuku češtiny pro cizince. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  • prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 15 stran zaměřenou především na didaktiku češtiny jako cizího jazyka;
  • znalostní komisionální zkouškou z předmětů české lingvistiky, didaktiky češtiny jako cizího jazyka, z české literatury, kultury a reálií. Všechny okruhy budou zkoušeny výhradně s ohledem na výuku žáků s OMJ;
  • prezentací výstupů z portfolia.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 12 000,- Kč, celkem 36 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 23 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 223

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.