• Úvod
 • Studium
 • Celoživotní vzdělávání
 • Programy
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

DVPP – Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Název a kód studijního programu: CD004
Zkratka oboru: SP-cžv

Typ programu:

Studium podle § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 sb., ve shodě se vstupní kvalifikací.

Absolvent podle zákona č. 563/204 Sb., o pedagogických pracovnících, získá kvalifikaci (ve shodě se vstupní kvalifikací) učitele ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se SVP, popř. vychovatele ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče. Tímto vzděláním získává učitel běžné MŠ kvalifikaci učitele dětí ve třídě nebo škole zřízené pro děti se SVP (dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 sb.), učitel běžné ZŠ získává kvalifikaci učitele ve třídě nebo škole zřízené pro děti se SVP, atp.

 

Cílová skupina:

Program je určen pro absolventy magisterského studijního programu v oboru:

 • Učitelství pro druhý stupeň ZŠ
 • Předškolní pedagogika (Učitelství pro MŠ)
 • Vychovatel
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 24936/2023-1-512.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování programu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční.

 

Cíle studia:

Cílem programu je získání kvalifikace učitele ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se SVP (zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 sb.), popř. vychovatele ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 320 hodin přímé výuky a pedagogické praxe.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3 4
Využití ICT ve speciální pedagogice 10     x   Zp
Základy speciální pedagogiky 10 x       Zk
Psychologie školní třídy 10 x       Zk
Alternativní a augmentativní komunikace ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami 8   x     Zp
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství I. 10   x     Zk
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství II. 10     x   Zk
Patopsychologie a psychopatologie 10 x       Zk
Inkluzivní vzdělávání 12   x     Zk
Legislativa týkající se vzdělávání a ochrany osob se zdravotním postižením 10     x   Zp
Medicínská propedeutika 30 x       Zk
Tvorba IVP 5       x Zp
Specializace v etopedii a didaktika 15     x   Zk
Specializace v logopedii a didaktika 15   x     Zk
Specializace v psychopedii a didaktika 15 x       Zk
Specializace v somatopedii a didaktika 15 x       Zk
Specializace v surdopedii a didaktika 15   x     Zk
Specializace v tyflopedii a didaktika 15     x   Zk
Specializace v oblasti parciálních poruch 15       x Zk
Specializace v oblasti edukace osob s kombinovaným postižením 15       x Zk
Oborová praxe I. 55   x     Zp
Oborová praxe II. 15     x   Zp
Seminář k závěrečné práci – metodologie 5     x   Zp
Závěrečná zkouška speciální pedagogika 0          
Závěrečná zkouška pedie + její didaktika 0          
Obhajoba závěrečné práce 0          
Celkem 320 90 100 (60) 95 (65) 35  

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Účastníci budou za každý semestr při splnění podmínek konkrétních vyučujících získávat zápočty nebo zkoušky. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci vzdělávacího programu budou vést deníky praxe, které mj. nabídnou ke zhlédnutí během závěrečných zkoušek.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

 • Zkouškou ze speciální pedagogiky
 • Zkouškou z vybrané specializace (pedie) + didaktika
 • Obhajobou závěrečné práce

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 10 000,- Kč, celkem 40 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 10. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 10. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

Zahájení studia: LS AR 2024/2025 (zahájení CŽV únor 2025)

Odborný garant: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 257

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, převážně v budově Jeronýmova 10, přibližně 2× za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin, praxe probíhá ve všední den.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.