Studium pro výchovné poradce

DVPP – Studium pro výchovné poradce

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501

Zkratka oboru: VP-cžv

 

Typ programu:

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům, absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů, kteří již vykonávají činnost výchovného poradce na ZŠ, SŠ, SOU nebo se na ni připravují a mají nejméně dvouletou učitelskou praxi.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 833/2022-2-58.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Program klade důraz na vytvoření předpokladů a kompetencí z oblasti pedagogiky, psychologie, pomocných disciplín – zdravotních a právních – pro realizaci požadovaných činností a rolí výchovného poradce na škole a při kooperaci s rodiči a různými institucemi (PPP, SPC, SVP, ÚP, OSPOD).

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 220 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah individuální výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen „praxe“). Celkem 250 hodin.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Kredity Časová dotace Typ zakončení
Modul č. 1 Společné vzdělávání      
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postižením 6 20 ZP
Žák v kontextu služeb výchovného poradce 18 64 ZP
Modul č. 2 Právní rámec poradenské činnosti a systém poradenských služeb      
Právní rámec výkonu poradenské činnosti 4 8 ZP
Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb 5 10 ZP
Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie 4 8 ZP
Modul č. 3 Teorie a organizace výchovného poradenství      
Osobnost výchovného poradce - specifika role výchovného poradce ve školním prostředí 6 20 ZP
Základní dovednosti vedení poradenské komunikace 6 16 ZP
Školní třída, její vedení a diagnostika 6 20 ZP
Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 6 16 ZP
Monitorování a evaluace, autoevaluace výchovného poradenství 5 10 ZP
Modul č. 4 Kariérové poradenství a poradenská praxe      
Kariérové poradenství 6 12 ZP
Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole 8 16 ZP
       
Praxe 40 30* ZP
       
Celková povinná časová dotace 120 250  

* 20 hodin praxe doloží účastník CŽV dle pokynů lektora předmětu – dokumentace zde
    10 hodin praxe je společných v rámci studia

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce a ověřením získaných odborných znalostí před komisí.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 36 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 245

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.
Náhledy na rozvrhy najdete pod nadpisem „Rozvrhy CŽV“ zde (pro ilustraci v jaké frekvenci výuka probíhá): https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.