Studium v oblasti pedagogických věd – Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501

Zkratka oboru: SPPP-cžv

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálně pedagogických věd a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o studium, které vede k získání dalších odborných znalostí v oboru, učitel vykonávající přímou pedagogickou činnost ve škole, třídě nebo školském zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve shodě se vstupní kvalifikací.

 

Cílová skupina:

Program je určen pro absolventy magisterského studijního programu v oboru:

  • Učitelství pro druhý stupeň ZŠ
  • Předškolní pedagogika (Učitelství pro MŠ)
  • Speciální pedagogika (možnost doplnění další pedie)
  • Vychovatel
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 6994/2018-2-276.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování programu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční.

 

Cíle studia:

Cílem programu je získání kvalifikace učitele ve třídě nebo škole zřízené pro žáky s SVP (zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.), popř. vychovatele ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 320 hodin přímé výuky a pedagogické praxe.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3 4
Využití ICT ve speciální pedagogice 10     x   Zp
Základy speciální pedagogiky 10 x       Zk
Pedagogická a sociální psychologie 10 x       Zk
Etika v pomáhajících profesích 8   x     Zp
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství I. 10   x     Zk
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství II. 10     x   Zk
Patopsychologie a psychopatologie 10 x       Zk
Inkluzivní vzdělávání 12   x     Zk
Legislativa týkající se vzdělávání a ochrany osob se zdravotním postižením 10     x   Zp
Medicínská propedeutika 30 x       Zk
Tvorba IVP 5       x Zp
Specializace v etopedii a didaktika 15     x   Zk
Specializace v logopedii a didaktika 15   x     Zk
Specializace v psychopedii a didaktika 15 x       Zk
Specializace v somatopedii a didaktika 15 x       Zk
Specializace v surdopedii a didaktika 15   x     Zk
Specializace v tyflopedii a didaktika 15     x   Zk
Specializace v oblasti parciálních poruch 15       x Zk
Specializace v oblasti edukace osob s kombinovaným postižením 15       x Zk
Oborová praxe I. 40   x     Zp
Oborová praxe II. 30     x   Zp
Seminář k závěrečné práci – metodologie 5     x   Zp
Závěrečná zkouška speciální pedagogika 0         Zz
Závěrečná zkouška pedie + její didaktika 0         Zz
Obhajoba závěrečné práce 0         Zz
Celkem 320 90 100
(60)
95
(65)
35  

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Účastníci budou za každý semestr při splnění podmínek konkrétních vyučujících získávat zápočty nebo zkoušky. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci vzdělávacího programu budou vést deníky praxe, které mj. nabídnou ke zhlédnutí během závěrečných zkoušek.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  • Zkouškou ze speciální pedagogiky
  • Zkouškou z vybrané specializace (pedie) + didaktika
  • Obhajobou závěrečné práce

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 8 000,- Kč, celkem 32 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2023

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025

Odborný garant: Mgr. Olga Malinovská, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 257

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, převážně v budově Jeronýmova 10, přibližně 2× za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.