Skip to main content

Učitelství anglického jazyka pro SŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504

Zkratka oboru: AJ/RSŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno a), č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele anglického jazyka pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní kvalifikovaně a vysoce odborně vyučovat anglický jazyk na středních školách. Jedná se jednak o oblast obecné pedagogiky a psychologie, která připraví absolventa na práci s cílovou věkovou skupinou. Didaktika anglického jazyka se soustředí na ty oblasti, které nejsou součástí didaktiky AJ pro 2. stupeň ZŠ, především přípravu na maturitní zkoušku z AJ. V oblasti lingvistiky získá absolvent hlubší vhled do jazykovědných disciplín, které obvykle nejsou součástí studijních programů pro učitele 2. stupně ZŠ. V literárně kulturním bloku se kurz zaměří na současnou literaturu, kulturu a literaturu pro mládež. Kromě toho studenti budou mít možnost rozvíjet především své produktivní řečové dovednosti v jazykovém kurzu.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn 10 hodinami přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3
Pedagogika SŠ 25 25     ZK
Psychologie pro učitele SŠ 25   25   Zp
Anglický jazyk I 14 14     Zp
Anglický jazyk II 14   14   ZK
Pragmatika I 14 14     ZK
Pragmatika II 14   14   ZK
Historický vývoj angličtiny 14     14 Zp
Komplexní jazyková analýza 14   14   Zp
Vybrané jazykové jevy pro učitele I 14 14     Zp
Vybrané jazykové jevy pro učitele II 14   14   ZK
Didaktika anglického jazyka a pedagogická praxe I 14 14     Zp
Didaktika anglického jazyka a pedagogická praxe II 14   14
(+10*)
  ZK
Současná angloamerická literatura 14 14     ZK
Vývoj angloamerického dramatu 14     14 Zp
Science fiction a současná angloam. literatura pro mládež 14   14   Zp
Proměny současného angloamerického světa 14     14 ZK
Konzultace k závěrečné práci 4     4 Zp
Celkem 250 95 109
(+10*)
46  

* 10 hodin pedagogické praxe, která není součástí kontaktní výuky

 

Studijní opory:

Přijatí uchazeči obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní státní závěrečnou zkouškou skládající se z části lingvistické, didaktické a literárně-kulturní a předložením závěrečné anglicky psané práce v rozsahu přibližně 15 stran.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 25 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2023

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025

Odborný garant: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 387 773 205

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice v pátek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies