Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka a literatury

DVPP – Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: ČJ/ZŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele českého jazyka a literatury v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří si chtějí rozšířit stávající aprobaci o výuku českého jazyka a literatury, nebo absolventi DPS (pedagogické minimum).

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 703/2023-1-66.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství českého jazyka na druhém stupni ZŠ. Těžiště přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství 2. stupně ZŠ jsou pokládány kompetence v oblasti aprobačních předmětů, psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií: teoretické poznatky a vědomosti v příslušném aprobačním předmětu; didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti; pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.

Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti odborné, tak v oblasti pedagogicko psychologické.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

Pedagogická praxe bude složena z 5 hodin přípravy na praxi v podobě mikrovýstupů a reflexe praxe, a dále 15 hodin přímých výstupů ČJ na 2. stupni ZŠ (z toho je možné 6 hodin věnovat tandemové výuce).

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Obecná pedagogika 20 20     Zk
Úvod do studia literatury 10 10     Zk
Úvod do studia českého jazyka 5 5     Zk
Česká literatura 19. století 15 15     Zk
Současná česká mluvnice – morfologie 15 15     Zk
Česká literatura 1. pol. 20. století 15 15     Zk
    (80)      
Slovotvorba 10   10   Zk
Současná česká mluvnice – syntax 15   15   Zk
Česká literatura 2. pol. 20. století 15   15   Zk
Stylistika a nauka o textu 15   15   Zk
Didaktika českého jazyka a slohu I 10   10   Zp
Vývoj spisovné češtiny 10   10   Zp
      (75)    
Didaktika literární výchovy 15     15 Zp
Didaktika českého jazyka a slohu II 15     15 ZK*
Starší česká literatura 5     5 Zp
Základy lexikologie 10     10 Zk
Česká literatura pro děti a mládež 15     15 Zp
Světová literatura pro děti a mládež 15     15 Zk**
Pedagogická praxe 20     20 Zp
        (95)  
Celkem 250        

* kombinovaná zkouška z obsahu disciplín Didaktika českého jazyka, slohu a literární výchovy

** kombinovaná zkouška z obsahu disciplín Česká a světová literatura pro děti a mládež

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Účastníci programu budou postupně, během celého studia zpracovávat podle instrukcí portfolio o vlastních studijních aktivitách.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 12 000,- Kč, celkem 36 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 15 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 15 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 207

Organizační garant: Ing. Ilona Nováková, kontakt: tel.: 387 773 125, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků, může být přímá výuka prováděna formou konzultací společných i individuálních, dle dohody.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.