Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ – kombinovaná forma

DVPP – Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: ZŠ1_cžv

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele 1. stupně základní školy v souladu s § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent je podle § 6 písmeno a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a aktuálního znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na prvním stupni základní školy.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi magisterského studijního programu v oborech:

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ;
 • Předškolní pedagogika (Učitelství pro MŠ);
 • Pedagogika;
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ;
 • Speciální pedagogika;
 • Vychovatelství;
 • Pedagogika volného času.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21212/2022-1-717.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná, kombinace přímé a distanční výuky (webinář - on-line synchronní výuka).

Výuka, která proběhne distanční formou, bude realizována prostřednictvím MS Teams jako synchronní výuka v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzu.

 

Cíle studia:

Cílem programu je připravit učitele pro výuku na 1. stupni ZŠ v souladu s RVP ZV, rozšíření jeho odborné kvalifikace o způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na tomto stupni školy.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 220 hodin přímé a distanční výuky a pedagogické praxe.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení**
1
*P/D
2
*P/D
3
*P/D
Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a literatura 26 26/0     Zk
Matematika a její aplikace 20   12/8   Zk
Informatika 8 6/2     Zp
Člověk a jeho svět 16   8/0 8/0 Zp
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 2   2/0   Zp
Tělesná výchova 8     8/0 Zp
Umění a kultura Hudební výchova 8   8/0   Zp
Výtvarná výchova 8   8/0   Zp
Člověk a svět práce 8   8/0   Zp
Speciální pedagogika 20 10/0 10/0   Zk
Psychologie 20 10/0 10/0   Zk
Pedagogika 20 20/0     Zk
Pedagogicko psychologická diagnostika 20   0/10 10/0 Zk
Pedagogická praxe 32     28/4 Zp
Seminář k závěrečné práci 4   0/4   Zp
Závěrečná práce         Zp
Závěrečná zkouška         Zk
Celkem 220 74 88 58  

* P - prezenční výuka, D - distanční výuka
** Zp – zápočet, Zk - zkouška

 

Pokyny k pedagogické praxi: Pedagogická praxe (28 vyučovacích hodin + 4 hodiny reflexe)

Program je doplněn o 28 hodin náslechů a přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování účastník doloží písemně.
Účastník předkládá k zápočtu deník z pedagogické praxe, pokyny jsou na:

https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pokyny-k-praxi-v-ramci-czv

Praxe trvá 32 hodin celkem - náslech (4 hodiny), vlastní praxe (24 hodin) a reflexe praxe v podobě on-line synchronní výuky (4 hodiny). Účast na hospitačních pohovorech platí pouze pro ty účastníky, kteří v současné době nepůsobí na pozici učitele 1. stupně ZŠ. Praxe nemusí být vykonána v jednom týdnu.

Požadavky na účastníka: účastník si povede deník z praxe, který bude obsahovat níže uvedené.

 • Přípravy na vyučovací hodiny.
 • Reflektivní záznamy odučených hodin, případně náslechů (popis a analýza vybraných vzdělávacích nebo výchovných situací).
 • Konfrontace vlastního sebehodnocení s hodnocením učitele-supervizora/ředitele školy.
 • Další materiály podle vlastního uvážení účastníka PV (možno využít následně pro tvorbu portfolia).

Způsob kontroly: Po ukončení praxe potvrdí její realizaci provázející učitel nebo ředitel školy. Potvrzení doručí účastník na patřičném formuláři na Centrum DVPP PF JU spolu s deníkem z praxe (možná elektronická podoba). Formulář na potvrzení praxe je dostupný na www stránkách. S lektorem předmětu pak následně proběhne společná reflexe hodnocení deníku a materiálu z praxe.

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou zveřejněny studijní opory.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích (myšleno předmětu, nikoliv v souhrnu), získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na problematiku vzdělávání učitelství 1. stupně ZŠ, znalostní komisionální zkouškou z předmětů speciální pedagogika, psychologie, pedagogika, pedagogicko-psychologická diagnostika a prezentací výstupů z profesního portfolia.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 20 000,- Kč, celkem 60 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 90 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

PRO PROGRAMY CŽV ZÁJEMCE NEVYPLŇUJE DO PŘIHLÁŠKY ÚDAJE O PROSPĚCHU NA STŘEDNÍ ŠKOLE, ANI NEZASÍLÁ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 90 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., kontakt: tel. 389 033 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační garant: Ing. Ilona Nováková, kontakt: tel.: 387 773 125, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU v Českých Budějovicích, studium je vedeno jako prezenční, ale probíhá přibližně 1× – 2× za měsíc v pátek nebo v sobotu.
Náhledy na rozvrhy najdete pod nadpisem „Rozvrhy CŽV“ zde (pro ilustraci v jaké frekvenci výuka probíhá): https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.