Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů MŠ – kombinovaná forma

DVPP – Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Název a kód studijního programu: Specializace v pedagogice – B7507

Zkratka oboru: MŠ_cžv

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele mateřské školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent je podle § 6 písmeno a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a aktuálního znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost v mateřské škole a obdrží osvědčení.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi:

  • magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ;
  • vysokoškolského studijního programu (tedy i bakalářského) zaměřeného na vychovatelství;
  • vysokoškolského studijního programu (tedy i bakalářského) zaměřeného na pedagogiku volného času;
  • vysokoškolského studijního programu (tedy i bakalářského) v oboru Pedagogika.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21212/2022-1-717.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná, kombinace přímé a distanční výuky (webinář - on-line synchronní výuka).

Výuka, která proběhne distanční formou, bude realizována prostřednictvím MS Teams jako synchronní výuka v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzu.

 

Cíle studia:

Hlavním cílem studia programu je připravit studenty na výkon svého povolání tak, aby byli schopni profesionálně zajistit vzdělávání dětí od dvou let do zahájení školní docházky na odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základu, aby se stali odborníky na vzdělávání v mateřských školách. Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese učitele v mateřské škole v rámci těchto modulů: pedagogická praxe, pedagogika, psychologie a biologie, předškolní vzdělávání a integrované bloky.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 256 hodin přímé, distanční on-line synchronní výuky a pedagogické praxe.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1
*P/D
2
*P/D
3
*P/D
Modul 1: Pedagogická praxe          
Průběžná pedagogická praxe 20 8/0 8/0 4/0 Zp
Souvislá pedagogická praxe 40   20/0 20/0 Zp
Modul 2: Pedagogika          
Předškolní pedagogika 16 8/4 4/0   Zk
Sociální a pedagogická komunikace 12 12/0     Zp
Speciální pedagogika 16   0/4 12/0 Zk
Sociální pedagogika 6     6/0 Zp
Pedagogicko psychologická diagnostika 12   0/6 6/0 Zk
Metody pedagogického výzkumu a seminář k závěrečné práci 4   0/4   Zp
Školní legislativa a personalistika 8     0/8 Zp
Modul 3: Psychologie a biologie          
Osobnostní a sociální výcvik 10 10/0     Zp
Psychologie osobnosti a jejího vývoje 10 10/0     Zk
Aplikovaná psychologie 10   10/0   Zp
Biologie dítěte 12   12/0   Zp
Modul 4: Předškolní vzdělávání          
Kurikulum MŠ 12 6/6     Zk
Metodika činností v MŠ 24 18/0 6/0   Zk
Metodika hrových činností 12   12/0   Zp
Modul 5: Integrované bloky          
Integrovaný blok I. 20   20/0   Zp
Integrovaný blok II. 12     12/0 Zk
Celkem 256 82 106 68  

*P - prezenční výuka, D - distanční výuka

Po zahájení studia budou psát všichni posluchači orientační test z pedagogiky a psychologie a krátkou úvahu na téma „Jaké je Vaše očekávání vzhledem k tomuto studiu?“. Po vyhodnocení těchto materiálů budou některým posluchačům nabídnuty individuální konzultace vzhledem k méně zvládnutým tématům nebo naopak k preferovaným tématům.

 

Průběžná pedagogická praxe (20 hodin)

Průběžná praxe bude probíhat 1 den v týdnu s následující supervizí (3 hodiny + 1 hodina rozbor) ve fakultních a vybraných mateřských školách po celou dobu studia, celkem 5 dnů (20 hodin). Po dobu praxe bude přítomna a za vzdělávací proces odpovědna učitelka MŠ, v prvním semestru studenti do jejích činností nebudou zasahovat, jedině na její požádání. V dalších semestrech bude míra zapojení studentů určena vedoucím praxe a konzultována s učitelkou MŠ.

Hlavním cílem bude pozorování a popisování, společná reflexe interakce mezi učitelkou a dětmi a mezi dětmi vzájemně. Oblastí pozorování bude především oblast volných her a činností, ale i tvořivé činnosti a hry řízené učitelkou. Úkolem bude zaznamenávat ty reakce učitelky, které vedly k posunu dítěte v oblasti obecných cílů předškolního vzdělávání. Dalším cílem bude vyzkoušet si samostatně vést drobnou činnost s dětmi, reflektovat ji a navrhnout její možné pokračování. Dále pak vedení dne v mateřské škole s tím, že příprava dne bude konzultována s vedoucí praxe i s učitelkou, bude ponechán prostor pro improvizaci a reakce na podněty dětí.

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích (myšleno předmětu, nikoliv v souhrnu), získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou na předškolní vzdělávání, znalostní komisionální zkouškou z předmětů speciální pedagogika, psychologie, pedagogika, pedagogicko-psychologická diagnostika a prezentací výstupů z profesního portfolia.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 13 000,- Kč, celkem 39 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.

Přijetí přihlášky se nepotvrzuje. Pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., kontakt: tel. 389 033 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační garant: Ing. Ilona Nováková, kontakt: tel.: 387 773 125, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU v Českých Budějovicích, přibližně 2× za měsíc v pátek nebo v sobotu.
Náhledy na rozvrhy najdete pod nadpisem „Rozvrhy CŽV“ zde (pro ilustraci v jaké frekvenci výuka probíhá): https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.