Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: TchV/RZŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele technické výchovy pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku technické výchovy na 2. stupni základní školy, nebo absolventi DPS (pedagogické minimum).

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek, seminářů, e-learning.

 

Cíle studia:

  • absolvent získává požadovanou odbornou způsobilost pro vedení výuky obecně technických předmětů v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu na základní škole,
  • dokáže se orientovat v odborné problematice a v samostudiu si doplňovat aktuální poznatky z oboru,
  • je způsobilý k vedení technických volnočasových aktivit, zájmových útvarů v domech dětí a mládeže a dalších výchovných zařízeních,
  • je schopen kvalifikovaně využívat a obsluhovat technické výukové prostředky, výpočetní a audio vizuální techniku a zvládnout jejich drobný technický servis.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé a distanční výuky. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Obecná pedagogika 20 20     Zk
Technické materiály a konstrukce I - nekovy 10 10   Zk
Technické materiály a konstrukce II - kovy 10   10   Zk
Technologie zpracování kovů 10     10 Zk
Speciální měření - nedestruktivní a destruktivní zkoušky 6   6   Zp
Strojní součásti 6   6   Zk
Stroje a zařízení 6     6 Zk
Elektronika 14     14 Zk
Elektrotechnika 14   14   Zk
Praktika z elektroniky 6   6   Zp
Automatizace a řízení 14     14 Zk
Technická dokumentace 12   12   Zk
Technická mechanika 20   10 10 Zk
Technická praktika - nekovy, kovy 20 20     Zp
Didaktika technické výchovy 40 20 20   Zk
Bezpečnostní předpisy 8   8   Zk
Ekonomika a marketing 8   8   Zk
Obecné otázky a dějiny techniky 6     6 Zp
Počítačem podporované projektování 14     14 Zp
Heuristické procesy v technice 6 6     Zp
Závěrečná práce         Zp
Pedagogická praxe         Zp
Celkem 250 76 90 74  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce, závěrečnou zkouškou před komisí a prezentací praktické ukázky výuky. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 25 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 21. 7. 2022 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: 2. kolo přijímacího řízení do 21. 7. 2023 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2023/2024 (září 2023)

Odborný garant: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 051

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.