Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů TV – kombinovaná forma

DVPP – Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: TV/RZŠ1

 

Typ programu:

Studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6, odst. 1, písmene a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávací program je určen absolventům vysokoškolského magisterského studia - učitelé 1. stupně základní školy, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy.

 

Cílová skupina:

Absolventi učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Absolventům učitelství pro 1. stupeň základní školy, kteří doloží, že již během svého studia absolvovali vyučované předměty v obdobném rozsahu a s obdobnými zápočtovými požadavky, budou předměty uznány.

Kategorie I - v době plnění požadavku je uchazeč mladší 30 let, Kategorie II - v době plnění požadavku je uchazeč mladší 38 let, Kategorie III - Uchazeči je v době plnění požadavku 38 let nebo více.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21212/2022-1-717.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční i distanční.
Z každého předmětu bude studentům umožněno po dohodě s vyučujícím nastudovat si třetinu materiálů distančně.
Studijní opory pro distanční studium jsou dostupné na https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu

 

Kurzovní výuka

Součástí studia jsou dva kurzy - zimní a letní. V zimě student volí mezi výukou sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a snowboardingu. Ceny kurzů se pohybují v rozmezí cca 5 000 (běžecké lyžování na Šumavě) - 9 000,- Kč (sjezdové lyžování a snowboarding ve Francii). V létě si student volí mezi kurzy cykloturistiky a vodní turistiky. Ceny těchto kurzů se pohybují v rozmezí cca 3 000 - 4 000,- Kč.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti tělesné výchova a sportu pro základní školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem tělesné výchovy a sportu umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 260 hodin, z toho 160 hodin přímé výuky a 80 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe (5 hodin náslechů + 15 hodin výstupů), jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem)
1 2 3
Pedagogika a psychologie pro ZŠ 30 30    
Didaktika TV pro ZŠ 7     7
Psychologie TV pro ZŠ 7     7
Antropomotorika a sportovní trénink 14     14
Anatomie člověka 14 14    
Fyziologie tělesných cvičení 14   14  
Názvosloví 7 7    
Dějiny tělesné výchovy a sportu 7 7    
Zimní výcvikový kurz 30 30    
Gymnastika 14 14    
Atletika 14 14    
Plavání 14   14  
Sportovní hry 14     14
Zdravotní TV 7   7  
Hygiena TV a první pomoc 7   7  
Letní výcvikový kurz 30   30  
Pedagogická praxe 20     20
Diplomový seminář 10     10
Celkem 260 116 72 72

 

Plnění limitů z praktických předmětů

Studenti jsou pro plnění čtyř praktických předmětů TVS rozděleni podle věku: Kategorie I - v době plnění požadavku je uchazeč mladší 30 let, Kategorie II - v době plnění požadavku je uchazeč mladší 38 let, Kategorie III - Uchazeči je v době plnění požadavku 38 let nebo více.

Požadované limity jsou dostupné v systému STAG (https://wstag.jcu.cz/ – Prohlížení – Předměty):

Zkratka pracoviště Zkratka předmětu
KTS 3AT
KTS 3PL
KTS 3GY
KTS 3SH

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude ukončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  1. prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů;
  2. znalostní komisionální zkouškou z předmětu didaktika tělesné výchovy a sport.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 12 000,- Kč, celkem 36 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2024 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025 (září 2024)

Odborný garant: PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 176

Organizační garant: Ing. Ilona Nováková, kontakt: tel.: 387 773 125, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.