Učitelství tělesné výchovy pro SŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504

Zkratka oboru: TV/RSŠ_Z

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele tělesné výchovy pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku tělesné výchovy na středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti Tělesné výchovy pro střední školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem Tělesné výchovy umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na střední škole.

 

Kurzovní výuka

Součástí studia jsou dva kurzy – zimní a letní. V zimě student volí mezi výukou sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a snowboardingu. Ceny kurzů se pohybují v rozmezí cca 5 000 (běžecké lyžování na Šumavě) – 9 000,- Kč (sjezdové lyžování a snowboarding ve Francii). V létě si student volí mezi kurzy cykloturistiky a vodní turistiky. Ceny těchto kurzů se pohybují v rozmezí cca 3 000 – 4 000,- Kč.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe na střední škole, jejíž absolvování účastník doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem)
1 2 3
Pedagogika SŠ 25      
Psychologie SŠ 25      
Didaktika TV pro SŠ 14     14
Biomechanika 14 14    
Hygiena TV a první pomoc 14   14  
Psychologie tělesné výchovy a sportu 14     14
Výchova ke zdraví 14 14    
Zdravotní tělesná výchova 14     14
Zimní výcvikový kurz 30 30    
Gymnastika 14 14    
Atletika 14 14    
Plavání 14   14  
Sportovní hry 14     14
Letní výcvikový kurz 30   30  
Pedagogická praxe 20     20
Celkem 270 86 58 76

 

Plnění limitů z praktických předmětů

Studenti jsou pro plnění čtyř praktických předmětů TVS rozděleni podle věku: Kategorie I – v době plnění požadavku je uchazeč mladší 30 let, Kategorie II – v době plnění požadavku je uchazeč mladší 38 let, Kategorie III – Uchazeči je v době plnění požadavku 38 let nebo více.

Požadované limity jsou dostupné v systému STAG (https://wstag.jcu.cz/ – Prohlížení – Předměty):

Zkratka pracoviště Zkratka předmětu
KTS 3AT
KTS 3PL
KTS 3GY
KTS 3SH

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou tvořenou ze znalostní komisionální zkoušky z tělesné výchovy a její didaktiky, prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce a prezentací portfolia.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 19 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2023

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025

Odborný garant: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 180

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách KTVS PF JU České Budějovice.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.