Ukončené projekty

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři projektu:
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Rozpočet projektu:
109 793 169 Kč

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Řešitel projektu za JU:
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Univerzita Karlova

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Rozpočet projektu:
Celkem: 109 790 407,10 Kč
Za JU 7 924 768,95 Kč

Inovace přípravy učitelů pro praxi

Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé ZŠ a MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt podporuje i systematickou práci s inovacemi v didaktických předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje kompetencí pro akce popularizující vědu.

Řešitel projektu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960

Rozpočet projektu:
Celkem: 39 643 743,10 Kč

Rozvoj JU - Mezinárodní mobility

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) prostřednictvím uskutečnění mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality profesního růstu výzkumných pracovníků a zlepšení rozvoje JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů.

Bližší informace k projektu zde

Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

V rámci projektu bude vytvořena síť mateřských škol, které se stanou excelentními pracovišti věnujícími se čtenářské pregramotnosti a prostřednictvím nichž dojde k vzájemnému učení škol a pedagogů. Síť bude reprezentována třemi Centry kolegiální podpory v každém kraji České republiky. Bude podpořen vznik prostředí pro vzájemné obohacování pracovníků MŠ mezi sebou navzájem, propojena pregraduální přípravu s praxí, poskytnuty příklady dobré praxe ve formě stáží a vytvořeny metodické materiály.

Web projektu

Řešitel projektu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Rozpočet projektu:
Celkem: 34 328 928,16 Kč

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Rozpočet projektu:
Celkem: 53 565 226,89 Kč
Za JU 11 029 618,98 Kč

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Hlavní příjemce:
Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Rozpočet projektu:
Celkem: 45 188 770,44 Kč
Za JU 6 676 141,68 Kč

Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:

  1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
  2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
  3. Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu.

Řešitel projektu za JU:
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Hlavní příjemce:
Univerzita Palackého v Olomouci

Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Rozpočet projektu:
Celkem: 52 457 356,56 Kč
Za JU: 6 905 660,16 Kč

Rozvoj JU - ERDF

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU), a to prostřednictvím:

  1. Modernizace ucelených bloků učeben na vybraných fakultách, která zlepší podmínky pro realizaci moderních výukových metod
  2. Modernizace softwarového a hardwarového vybavení, která má za cíl podpořit interaktivní e-learningové technologie pro distanční vzdělávání

Projekt Rozvoj JU - ERDF vznikl jako doplňková investiční podpora projektu Rozvoj JU - ESF.

Bližší informace k projektu zde

Rozvoj JU - Studijní prostředí

Projekt je zaměřen na rozvoj studijního prostředí Jihočeské univerzity.
Zajištění vysoké úrovně studijního prostředí vyžaduje v podmínkách dynamického rozvoje technologií, výzkumu a vzdělávání neustálou konfrontaci s nejnovějšími koncepty, metodami a vybavením. V současném vysokoškolském prostředí je nezbytností budovat a rozvíjet studijní prostředí takovým způsobem, aby bylo kvalitní a moderní. Toho lze dosáhnout jak hmotnými statky (např. nábytkem, IT/AV technikou, přístroji), tak i nehmotnými statky (např. elektronickými knihami, Wi-Fi, softwary).
Do realizace projektu jsou zapojené všechny fakulty Jihočeské univerzity (JU) a Akademická knihovna.
Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).
Projekt navazuje na realizovaný projekt OP VVV (Rozvoj JU–ESF, číslo výzvy 02_16_015), který je mimo jiné zaměřen na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, a také navazuje na vybrané projektové aktivity realizované v OP VK (PO2, oblast podpory 2.2).

Bližší informace k projektu zde

Rozvoj JU - ESF

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) jako celku, prostřednictvím uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení internacionalizace prostředí.

Bližší informace k projektu zde

Rozvoj JU – ESF II

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity (JU) ve smyslu svého specifického zaměření a své strategie (Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020 (DZ)). JU hodlá prostřednictvím realizace projektu dosáhnout zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb pro studenty se specifickými potřebami, a to včetně zkvalitnění kompetencí akademického i ostatního personálu a zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit přírodovědných oborů.

Bližší informace k projektu zde

Rozvoj JU - ERDF II

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury s důrazem na odstranění bariéry v přístupu ke studiu na JU, a to prostřednictvím:

1. Stavebních úprav vzdělávacích objektů a pořízením technického vybavení sloužící převážně pro studenty se specifickými potřebami

2. Modernizace prostor pedagogicko-psychologické poradny sloužící převážně studentům s psychickými problémy

3. Modernizace přístrojového vybavení, která má za cíl podpořit nové trendy ve vzdělávání

Bližší informace k projektu zde

Kapacity pro VaV II

Cílem projektu je podpora rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků JU za účelem zvýšení jejich odborných dovedností. Základním nástrojem projektu bude podpora strategického nastavení řízení JU v souladu s inovativními postupy užívanými na předních světových výzkumných organizacích. Projekt navazuje, obsahově vhodně doplňuje a rozšiřuje již realizovaný synergický projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, v rámci kterého žadatel již zahájil proces získání a udržení „HR Award“.

Bližší informace k projektu zde

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.