• Úvod
 • PF - Pedagogická fakulta JU

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Až do patnáctého března 2022 mohou studenti a učitelé fakulty navrhovat mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání na Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání (vyhlášení XVII. ročníku soutěže)

Přihláška do soutěže

 

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Kategorie

 1. výzkum
 2. didaktické práce
 3. teorie, historie, přehled
 4. ostatní

Výsledky

Bakalářské práce:

Kategorie „A“

1. místo

Petra Hypšová (P16747)

„Psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků Policie ČR“

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Sylvie Štindlová, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnými vztahy mezi psychosociálními determinantami a emoční inteligencí u příslušníků Policie České republiky. V teoretické části je popsána emoční inteligence, pětifaktorový model osobnosti a psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků policie. Empirická část si klade za cíl vypočítat, z kolika faktorů je tvořená emoční inteligence měřená dotazníkem SEIS, dalším cílem je porovnat, zda existují rozdíly v celkové emoční inteligenci a jejích faktorech mezi Policií ČR a běžnou populací. U policie jsou následně zjišťovány vztahy mezi demografickými charakteristikami a osobnostními rysy (měřeny dotazníkem NEO-FFI) spolu s celkovou emoční inteligencí. Výzkumný vzorek je tvořen celkem 531 respondenty starších 18 let. Výzkumný soubor je rozdělen na Policii ČR (N = 222) a běžnou populaci (N = 309). Výsledky výzkumu neprokázaly existenci statisticky signifikantního rozdílu mezi Policií ČR a běžnou populací v celkové emoční inteligenci. Byl však nalezen významný rozdíl ve faktoru Porozumění vlastním emocím a emocím druhých a faktoru Využití emocí k řešení problémů mezi Policií ČR a běžnou populací. Ve faktoru Regulace vlastních emocí a emocí druhých nebyl odhalen žádný statisticky signifikantní rozdíl. Nebyly objeveny ani signifikantní rozdíly či vztahy mezi věkem, vzděláním a pohlavím policistů a jejich celkovou emoční inteligencí. Významným zjištěním bylo nalezení vztahů mezi všemi osobnostními dimenzemi dle Big Five a celkovou emoční inteligencí u příslušníků Policie ČR.

Hodnocení komise:
Předložená bakalářská práce svým rozsahem a úrovní zpracování vysoce přesahuje požadavky kladené na tento typ prací. Pro její ohodnocení jako špičkové práce, která si zaslouží zvláštní uznání děkanky PF JU, hovoří především následující parametry textu: – 1. teoretická část práce se opírá o rozsáhlé literární zdroje, přičemž autorka využívá nadstandardně zdroje zahraniční (126 publikací, z toho 95 zdrojů zahraničních, a to většinou aktuálních), – 2. výzkumná část práce využívá kvalitního statistického zpracování dat získaných od více než 500 respondentů), – 3. výzkum byl aplikačně zaměřen na oblast personální práce v prostředí Policie ČR a má využití v praxi.

Kategorie „B“

1. místo

Kateřina Marešová (P19315)

„Inovativní přístupy k výuce moderních dějin na ZŠ s využitím orální historie“

Vedoucí práce: Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá inovativními přístupy a metodami výuky moderních dějin na 2. stupni ZŠ. V teoretické části autorka nejprve přibližuje problematiku výuky moderních dějin a analyzuje její stav na českých školách. Následně se zaměřuje na prozkoumání možnosti využití metody orální historie (zejména formou vyprávění příběhu pamětníkem, či rozhovorem s ním) či heuristických metod při výuce dějin 2. poloviny 20. století, a dále také na možnosti zapojení audiovizuálních technik (fotografie, video, dokumentární film). Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu zaměřeného na práci skupiny žáků zapojených do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Žáci se v rámci projektu seznamují s životními osudy pamětníků ze svého blízkého okolí, poté dohledávají k těmto životním příběhům historické materiály, jež následně zpracovávají (např. formou psané reportáže či videodokumentu) ve finální výstup, který veřejně prezentují. Autorka ve svém výzkumu kombinuje techniku zúčastněného pozorování práce žáků a rozhovorů s nimi, přičemž se zaměřuje zejména na to, zda a jaký vliv má účast v projektu na samotné žáky.

Hodnocení komise:
Práce pojednává o velmi aktuální a smysluplné problematice výuky moderních dějin na základních školách. Téma je v teoretické části dobře exponováno a komplexně zmapováno při využití široké škály validních odborných zdrojů, ale také aktuálních didaktických materiálů a výsledků předchozích výzkumných šetření na dané téma. Na tento základ pak autorka navazuje vlastním empirickým výzkumem, zahrnujícím funkční kombinovaný design a validně interpretované výsledky. Zejména z těchto důvodů je práce navrhována na ocenění. Předložený text po stránce obsahové i formální představuje přesvědčivý celek směřující k implementaci daných poznatků do výchovně-vzdělávací praxe.

Kategorie „C“

1. místo

Jaromír Potužák (P19305)

„Proměny a styl výuky dějepisu na sušické střední škole a gymnáziu v letech 1953–1971“

Vedoucí práce: PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

Anotace:
V souvislosti se společenskými a politickými změnami, které přineslo převzetí moci komunistickou stranou v roce 1948, se v následujících letech velmi dynamicky proměňovaly názory na úlohu středního školství a způsob výuky humanitních oborů. Cílem předkládané práce je na příkladu Jedenáctileté střední školy Sušice, Střední všeobecně vzdělávací školy Sušice a Gymnázia Sušice dokumentovat, jak se zde v letech 1953 až 1971 proměňovala výuka dějepisu. Použitím především metody orální historie, s jejíž pomocí bylo získáno autentické vyprávění absolventů či vzpomínky učitelů, byly sestaveny jakési dějiny výuky dějepisu s přihlédnutím na obecný vývoj v celé republice, případně na vývoj na jiné škole tohoto typu nacházející se v regionu za použití komparativní metody. Vzhledem k využití vyprávění pamětníků bylo možné do práce zakomponovat v omezené míře i dějiny každodennosti ve škole. Práce je doplněna i stručnou historií školy a dějinami výuky dějepisu na všeobecně vzdělávacích školách v Československu.

Hodnocení komise:
Předložená bakalářská práce je velmi kvalitně zpracována, neobsahuje žádné nedostatky ani ve formálním zpracování, ani v obsahové rovině. Pro její ohodnocení jako špičkové práce, která si zaslouží zvláštní uznání děkanky PF JU, hovoří především následující parametry textu: – téma je sice vymezeno regionálně, ale autorovi se podařilo problematiku zařadit vynikajícím způsobem do širšího celospolečenského kontextu – 1. text je tak příspěvkem nejen k poznání dějin regionálního školství, ale celého systému vzdělávání v dané etapě dějin – 2. autorovi se podařilo získat nesmírné množství autentických a originálních zdrojů informací a náležitě je v textu vytěžit, text tak uchovává v koncentrované a systematické podobě zdroje informací, které budou v budoucnosti jen velmi obtížně dostupné, nebo zcela zaniknou.

Diplomové práce

Kategorie „A“

1. místo

Rupa Thapa

„ 'The difference here is that we add more tomato sauce', From entrepreneurial journey to the integration experience of Nepalese migrants in České Budějovice: A Case study.“

Vedoucí práce: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Anotace:
This paper is a case study about Nepalese migrants living in České Budějovice through the lens of entrepreneurship and integration. Both the aspects of entrepreneurship and integration are of equal significance for this research work. České Budějovice is an interesting place for a case study on migrants because of the homogenous nature of the city. The indian restaurants run by Nepalese entrepreneurs have appeased the locals in České Budějovice and also have successfully expanded their business to a few other cities in Czech Republic. The findings of my research from the in-depth interviews with 3 Nepalese migrant entrepreneurs living in České Budějovice suggested that the Nepalese migrants primarily chose a path of self employment as a result of the pull factors such as (need for achievement, locus of control and their risk taking behaviour). The results for the integration part of my paper constitutes the response gathered from the in-depth interviews with 23 Nepalese migrants in České Budějovice. The findings suggests that the level of integration of the Nepalese migrants living in České Budějovice is highly influenced by their Czech language skills, length of stay, residency status, educational qualifications and their profession. The Nepalese migrants seemed to be integrated into the economic sector the most compared to other dimensions like socio-cultural, political factors. The results suggested that the main reason for the economic integration of the Nepalese is because of the priorities the Nepalese have, (their main goal is to work, earn and save money) as their primary focus is on building economic stability and other dimensions of integration gets less attention. All the respondents shared that having czech language skills is of paramount importance for the smooth integration of migrants.

Hodnocení komise:
Autorka se věnuje velmi neobvyklému tématu integrace a podnikání nepálské menšiny v České republice, čímž je její práce jedinečná. Tím, že spontánně pronikla do českobudějovické nepálské komunity, podařilo se jí vytvořit velmi autentický text. Lze předpokládat, že předložená práce bude v budoucnu cennou studijní literaturou nejen pro nově příchozí nepálské občany, ale i pro jiné národnosti. Práce je psána velmi čtivě. Tuto práci navrhuje komise pro její originalitu a další reálné uplatnění na cenu děkanky PF JU.

Kategorie „B“

1. místo

Mgr. Tereza Míková (P13142)

„Práce s texturou v experimentálních výtvarných činnostech na 1. stupni ZŠ“

Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Anotace:
Teoreticko-projektová práce se zabývá povrchovými kvalitami objektů ve výtvarné tvorbě a jejich využitím v předmětu výtvarná výchova. Teoretická část se zaměřuje na obecný vhled do problematiky a předkládá konkrétní příklady práce s texturou ve volné, užité a architektonické tvorbě. Dále analyzuje několik příkladů lekcí z oborových didaktik zaměřených na využití textury ve výtvarných činnostech. Projektová část práce rozpracovává sedm logicky návazných lekcí výtvarné výchovy, řešících téma textury formou experimentálních činností vhodných pro 1. stupeň základních škol.

Hodnocení komise:
Práce Terezy Míkové představuje velmi kvalitně a komplexně zpracovanou tematickou rešerši s přesahem do pedagogické praxe. Samotné didaktické zaměření a praktické výstupy práce vykazují nadstandardní zpracování a výsledky. Práce tak jako celek představuje dobrou inspirační platformu pro tvůrčí uchopení originální tématiky s výrazným edukačním potenciálem. Pro navržení na Cenu děkanky hovoří zejména autorčiny konkrétní ukázky práce s texturou, které jsou zcela v souladu se záměry současného výtvarně vzdělávacího kurikula.

Kategorie „C“

1. místo

Mgr. Ondřej Novák (P17212)

„London in Contemporary British Fiction“

Vedoucí práce: PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Anotace:
Práce se zabývá romány předních současných britských prozaiků Iana McEwana a Martina Amise, kteří svá díla situovali do hlavního města Spojeného království. Práce nejprve v teoretické části představí Londýn jako multikulturní centrum i jako dějiště významných historických událostí a dále se zaměří na pojetí prostoru velkoměsta v románech Iana McEwana Sobota a Pokání ve srovnání s autorovými dřívějšími díly, která se v Londýně odehrávají. Další kapitola porovná obraz Londýna v díle Iana McEwana s románem Martina Amise Londýnská pole a pokusí se definovat poetiku a odlišnost ztvárnění prostředí v pojetí obou autorů. Teoretickým základem studie prostoru a prostředí bude titul Urban Space and Representation (Balshaw, Kennedy). Teoretická východiska budou v jádru práce aplikována na dílo Iana McEwana, případně na román Martin Amise Londýnská pole.

Hodnocení komise:
Práce je především vysoce nadstandardně zpracovanou srovnávací studií dvou britských spisovatelů současnosti – Iana McEwana a Martina Amise, kteří děj svých literárních děl soustřeďují do významného evropského velkoměsta. Z textu práce je patrné hluboké zaujetí autora danou problematikou, pečlivé studium nejen literárního díla obou autorů, ale rovněž faktografie Londýna od 14. století do současnosti. Z komparativní analýzy poté vyplývá role a význam městského prostředí v literatuře i ve vztahu k poznání a pochopení současných civilizačních problémů, které dokázal autor diplomové práce skvěle skloubit. K další řadě argumentů pro ocenění této práce Cenou děkanky patří autorovo hledání a následné nalézání historických a zároveň společenskopolitických a kulturních souvislostí, které se vztahují například k terorismu a migraci.

Závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Kategorie „B“

1. místo

Mgr. Soňa Daňková (P17317)

„Mezipředmětové vztahy fyzika–přírodopis a jejich transformace do výuky na ZŠ“

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Anotace:
Předkládaná závěrečná práce se zabývá transformací mezipředmětových vztahů fyzika a přírodopis do výuky na základní škole. Práce se zaměřuje na téma Oko. Data byla získaná prostřednictvím dotazníkového šetření s žáky 9. tříd základní školy. Teoretická část práce obsahuje poznatky o mezipředmětových předmětech, projektové výuce a didaktické hře. Dále se zde nachází kapitola o výuce fyziky a přírodopisu na základní škole. Na ní navazují poznatky o oku z fyzikálního a přírodopisného hlediska. Praktická část obsahuje metodiku, výsledky pedagogické sondy a didaktickou hru s názvem Oko, kterou žáci spolu s autorkou vytvořili, testovali a hodnotili. Výsledky sondy ukazují, že žáky baví fyzika a přírodopis. Podle žáků tyto dva předměty spolu souvisí. Žáci se učí učivo společné jak pro fyziku, tak pro přírodopis raději odděleně v předmětech. Projektová výuka žáky baví a rádi by se jí účastnili častěji. Vzniklá didaktická hra byla žáky hodnocena kladně.

Hodnocení komise:
Práce je aktuální, integruje témata ze dvou přírodovědných oborů, které mnohdy nejsou chápány jako typické pro hledání společných témat, a to z přírodopisu a fyziky. Problematika zraku, stavby oka a fyziologie zrakového vnímání je v práci ukázána z pohledu obou jmenovaných oborů. Autorka dobře vystihla vzájemné souvislosti a na nich staví aktivity pro žáky. Cenné je, že se autorka snaží nalézt možnosti hlubšího zapojení žáků nejen do užití, ale i do vývoje vybraných aktivit – didaktické hry. Kladně komise hodnotila zejména ten fakt, že je proveden průzkum zájmu žáků o oba dva dotčené předměty, který může napovědět, jak žáci vnímají možnost integrace některých souvisejících témat, což ještě více podpořilo argumenty pro ocenění práce děkankou PF JU.

Cena děkanky PF JU za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Až do patnáctého března 2023 mohou studenti a učitelé fakulty navrhovat mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání na Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání (vyhlášení XVIII. ročníku soutěže)

Přihláška do soutěže

 

Cena Edvarda Beneše putuje na katedru společenských věd!

Diplomová práce studentky PF JU Adély Kolátorové s názvem „Pomníky českých středověkých králů a královen“ získala Cenu Edvarda Beneše 2. stupně. Práce vznikala na katedře společenských věd PF JU pod vedením doc. PhDr. Stanislava Holubce, Ph.D. et Ph.D. Jak píší organizátoři soutěže, patří tento úspěch nejen Adéle Kolátorové, ale též celé naší fakultě! Děkujeme za vzornou reprezentaci! Ať se i nadále daří!

Dopis od organizátorů soutěže (.pdf)

Ceny Miroslava Papáčka byly uděleny

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1099.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1101.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1116.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1118.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1124.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1129.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1145.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/16-6-21/NZ6_1163.jpg,

Slavnostní ceremoniál spojený s předáváním Ceny Miroslava Papáčka se uskutečnil v úterý 15. června 2021 v aule Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Profesor Miroslav Papáček byl pro naši fakultu natolik výraznou osobností, že se kolegium děkanky rozhodlo zachovat jeho odkaz v oceňování významných vědeckých a společenských počinů, které byly vytvořeny členy akademické obce – a tuto cenu spojilo se jménem Miroslava Papáčka.

Cenu Miroslava Papáčka předali historicky prvním laureátům tohoto ocenění rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. a děkanka Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Laureáti Ceny Miroslava Papáčka za rok 2020:

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty udělena

prof. PaedDr. Ivě Stuchlíkové, CSc. za mimořádný společenský přínos z hlediska dosahu výrazně přesahujícího rámec PF JU, za přípravu Strategie 2030+.

Profesorka Stuchlíková působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jako proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií. Dlouhodobě se věnuje pedagogické psychologii, kde se zaměřuje zejména na emoce a motivaci v situacích, které souvisejí s učením, vyučováním a výchovou. Druhou oblastí jejího zájmu je výzkum badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání a formativní hodnocení žáků při badatelském učení.

Profesorka Iva Stuchlíková byla členkou expertního týmu pro přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty udělena

PhDr. Petru Bahenskému, Ph.D. za budování excelentního výzkumného týmu.

Doktor Bahenský působí jako zástupce vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu na Pedagogické fakultě. Dlouhodobě se zabývá fyziologií sportu a regenerací po sportovní zátěži a je trenérem atletiky I. třídy. Zároveň řídí expertní výzkumný tým Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. Pod jeho vedením se z laboratoře stalo významné diagnostické centrum zabývající se fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže.

Cena Miroslava Papáčka za rok 2020 byla v kategorii mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty udělena

Mgr. Davidu Markovi za vynikající výsledky v oblasti vědy.

Mgr. David Marko je absolventem navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Již několik let působí jako asistent v Laboratoři funkční zátěžové diagnostiky. Na základě zkušeností a kontaktů, které získal během svého studijního pobytu v USA na Georgia Southern University Savannah, se mu podařilo rozšířit tematické výzkumné portfolio Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. David Marko publikuje své vědecké studie v prestižních časopisech (Q1, Q4).

VŠEM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY!

Červencová výstava, kterou nelze přehlédnout - „Hnízda, jablka a stroje“

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-07-12/IMG_0287.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-07-12/IMG_0293.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-07-12/IMG_0310.jpg,

V prostorách zámeckého areálu v Těchobuzi, jehož součástí je i Galerie Bernarda Bolzana, vystavují od 8. července až do konce tohoto prázdninového měsíce svá díla pedagogové z katedry výtvarné výchovy českobudějovické Pedagogické fakulty: Olga Divišová, Petra Vichrová a Aleš Pospíšil. Samotný název výstavy není úplně tradiční - „Hnízda, jablka a stroje“ - naznačuje, že se jedná o výběr různých tvůrčích výsledků tří generačně spřízněných výtvarníků, kteří nabízejí návštěvníkům výstavy vedle prostorových objektů, obrazové cykly i velkoformátový tisk stroje v pohybu. Výstavu doporučujeme k navštívení včetně celého zámeckého areálu.

Tisková zpráva k výstavě

hnizda_jablka_stroje_DL_flyer

Červnové promoce

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06930.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06935.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06936.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06948.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06954.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06961.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06964.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06970.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06978.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc06983.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07000.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07002.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07015.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07021.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07036.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07043.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07046.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07130.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07143.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07151.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07153.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07157.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07161.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07162.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-07-01/dsc07173.jpg,

Více než stovka úspěšných absolventů PF JU

Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia proběhly v kulturním domě Slavie v posledních dvou červnových dnech. Přejeme všem absolventům, aby jejich další roky v jejich osobním i pracovním životě byly stejně úspěšné jako byly ty roky studentské!

České akademické hry poprvé v historii v Českých Budějovicích

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_02.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_03.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_04.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_06.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_07.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_08.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_09.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-20/cah_2022_zahajeni_10.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-05-25/cah_2022_foto.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-05-25/cah_2022_plakat.png,

Veškeré informace k průběhu her den po dni a k jednotlivým soutěžím najdete na:

https://2022.ceskeakademickehry.cz/


V polovině června se do Českých Budějovic sjedou sportovkyně a sportovci z českých vysokých a vyšších odborných škol, aby zde změřili síly ve sportovních disciplínách v rámci jubilejního dvacátého ročníku Českých akademických her. Poprvé v historii se hostitelem a spolupořadatelem této akce stala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

České akademické hry (ČAH) jsou největší studentskou sportovní akcí v České republice. Hry jsou organizované Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS) a konají se každoročně vždy ve spolupráci s vybranou univerzitou. Hry jsou zároveň množinou Akademických mistrovství ČR.

Více než 1 500 studentů se v jihočeské metropoli utká ve dnech 15. – 22. června 2022 o titul Akademický mistr/mistryně v celkem 20 sportech, z čehož je 13 sportů individuálních a 7 kolektivních. Sportovci poměří své síly mimo jiné v atletice, fotbalu, házené, judu, ale také třeba v kanoistice, orientačním běhu a golfu. „Je nám velkou ctí, že spoluorganizace právě dvacátého ročníku Českých akademických her připadla na Jihočeskou univerzitu a její Pedagogickou fakultu a velmi se na hry těšíme,“ komentuje tuto významnou událost předseda organizačního výboru ČAH 2022 Mgr. Michal Vančura, Ph.D., proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Registrace sportovců do ČAH 2022 probíhá prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na příslušných školách až do 5. června. ČAH se mohou zúčastnit studenti všech akreditovaných vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným dokladem o studiu, nebo absolventi, kteří na příslušné škole řádně ukončili studium v kalendářním roce 2022. Účastnit se mohou také studenti, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 2022/2023, a to na základě dopisu potvrzující přijetí ke studiu na dané vysoké škole.

Kompletní informace, propozice jednotlivých sportů a termíny jejich konání jsou k dispozici na webových stránkách Českých akademických her. Novinky z ČAH 2022 můžete sledovat na FB stránkách ČAH 2022.

Poslední ročník Českých akademických her hostila v září 2021 Univerzita Palackého v Olomouci, kde při slavnostním zahájení převzali pomyslnou organizační štafetu rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., společně s děkankou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity doc. RNDr. Helenou Koldovou, Ph.D.

Co (ne)umí umělá inteligence? Přednášky a workshopy o výzvách, šancích i rizicích fenoménu dneška a budoucnosti.

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7254.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7447.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7558.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7587.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7608.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7637.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7663.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7698.jpg,

Druhý květnový den patřil na naší fakultě umělé inteligenci. Přední čeští odborníci se vyjadřovali například k fungování umělé inteligence, k jejím sociologickým souvislostem i k tomu, jak by mohla ovlivňovat náboženství. Workshopy pak nabízely konkrétní ukázky využití umělé inteligence ve výuce nebo bylo možné s její pomocí začít tvořit divadelní hru. Ti, co přišli, určitě nelitovali! Děkujeme pedagogům z katedry společenských věd PF JU za vzornou organizaci této skvělé akce!

Čtrnáctidenní studijní pobyt našich občankářů v Německu

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_05.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_06.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_02.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_03.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_04.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_08.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_09.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_12.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_13.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_11.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_07.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_10.jpg,

Jak vypadá výchova k občanství v sousedním Německu? Jak k ní přistupují na školách, univerzitách, v neziskových organizacích a dalších vzdělávacích institucích? A v čem by pro nás mohly být německé zkušenosti inspirativní? Hledat odpovědi na tyto otázky vyrazili ve dvou listopadových týdnech studenti a studentky katedry společenských věd PF JU do sousedního Bavorska. V rámci projektu ISUS - Inovace studia učitelství pro střední školy navštívili např. norimberské organizace LBE (Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern - nezisková organizace podporující občanskou angažovanost v Bavorsku) a DoKuPäd (Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum - norimberská nezisková organizace zaměřená na občanské vzdělávání), kde se seznámili s přípravou projektů na podporu občanské angažovanosti a občanského vzdělávání. Součástí nabitého programu byla i návštěva koncentračního tábora Dachau s památníkem a rozsáhlou expozicí věnovanou nástupu nacismu v Německu a budování hrůzného systému koncentračních táborů. Mezi nespočet dalších navštívených míst patřily například židovské muzeum se synagogou či komplex nejstaršího sociálního bydlení na světě v Augsburgu nebo mešita v Eichstättu. Právě pobyt v tomto historickém univerzitním městečku představoval vrchol celé exkurze. Díky ochotě prof. Rico Behrense a jeho týmu z katedry politického vzdělávání a didaktiky výchovy k občanství na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt se česká výprava zapojila do různých výukových aktivit a také do studentských diskusí o rozdílech a podobnostech v přípravě budoucích učitelů a podobě výuky výchovy k občanství na českých a německých školách. O její praktické podobě se pak mohli naši studenti a studentky přesvědčit během návštěvy eichstättského Willibaldova gymnázia, kde měli příležitost účastnit se několika hodin výuky a diskutovat s učiteli „občanky“ i ředitelem školy.

Děkovný dopis za pomoc na benefiční akci

Katedra výchovy ke zdraví se podílela na cvičebním maratónu na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou

ROSKA je organizace pro pomoc lidem nemocných roztroušenou sklerózou. Pravidelně pořádá řadu akcí, které se zaměřují mimo jiné i na rehabilitaci takto nemocných lidí. Jednou z aktivit byl i maratón cvičebních lekcí, který se odehrál v tělovýchovném centru naší fakulty, a na kterém se významně svou odbornou činností podílela i PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. z Pedagogické fakulty JU. Děkovný dopis adresovaný naší děkance doc. RNDr. Heleně Koldové, Ph.D. rádi zveřejňujeme.

 


Vážená paní děkanko,
Roska Č. Budějovice si velmi váží naší vzájemné spolupráce a Vaší pomoci s organizováním benefiční akce MaRS – 24hodinového cvičebního maratonu na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou.
I když účast na tomto ročníku nebyla zrovna vysoká, věříme, že díky získání nových bezbariérových prostor s komfortním zázemím ve Vašem Sportovním centru vejde naše akce do povědomí široké veřejnosti a bude rok od roku úspěšnější.
Za to Vám a Vaší kolegyni Zuzaně Kornatovské patří naše veliké poděkování.
V patičce e-mailu naleznete odkaz na zdařilé video z akce, které je dílem našeho profi kameramana pana Petra Baštáře. Věříme, že jej budete moci použít k propagaci Univerzity.
 
Přejeme Vám krásný večer a těšíme se na další spolupráci a třeba i na viděnou na některé podobné akci.
Tým Rosky Č. Budějovice: Věra, Petra a Pavla

 

Den kateder (20.4) na KPSY

Ve čtvrtek (20.4.) proběhne na PF JU již tradiční Den kateder! Naše katedra pořádá hned dvě přednášky.
 
Té první se ve spolupráci s Katedrou pedagogiky ujmou Jakub Staněk a Martina Faltová a budou společně přednášet o využití Dungeons&Dragons v pedagogice a psychologii. Zároveň představí inovativní metodu THOM, na které společně pracují 
 
Druhá přednáška bude v podání našich studentů ze spolku Psychočas, kteří představí nejčastější mýty z psychologického prostředí, kterým lidé věří. A samozřejmě vám také řeknou, jestli na nich nějaké to zrnko pravdy je!
 
První přednáška začíná ve 14:00v místnosti D412, druhá hned poté v 16:00v místnosti D220. Budeme se na vás těšit! 
 
 

Den otevřených dveří

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/82970862.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01930.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01931.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01936.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01939.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01945.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01950.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01956.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01957.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/dod_7218.jpg,

Velkému zájmu se těšil Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě JU, který se uskutečnil v pátek 17. 1. 2020. Vyučující a studenti z jednotlivých kateder zájemcům o studium zprostředkovali důležité informace o přijímacích zkouškách či sdělili zajímavé střípky ze života katedry.

Den otevřených dveří na PF JU 19. - 20. 1. 2023

Galerie:
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0464.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0564.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0574.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0575.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0578.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0676.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/jcu_dod-30.jpg,

Deset let spolupráce našich germanistů s katedrou školní pedagogiky Filozofické fakulty v Pasově

Není to vůbec samozřejmé a už vůbec ne jednoduché nepřetržitě rozvíjet aktivní spolupráci se zahraničním partnerem. Pokud se takové vzájemné akce včetně výměnných pobytů konají deset let po sobě, pak už si to zaslouží minimálně obdiv. A nebyli by to naši germanisté, kdyby desáté výročí intenzivní spolupráce s pasovskými pedagogy a studenty neoslavili opět týdnem doslova nabitým nejrůznějšími přednáškami, workshopy či exkurzemi. Posuďte sami: Od 18. 6. 2023 se totiž bude konat již desátý projekt realizovaný katedrou germanistiky PF JU a katedrou školní pedagogiky FF Univerzity Passau. Tentokrát organizátoři reagovali na výzvu Česko-německého fondu budoucnosti a přihlásili se k tématu roku „Jak se z toho nezbláznit - společně jsme silnější! Společně proti rezignaci – Posilujeme se navzájem!“ Připravili projekt pod názvem „Společně proti stresu: podpora odolnosti studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí“ a od neděle 18. 6. 2023 tak bude 20 českobudějovických a 20 pasovských studentek a studentů společně vymýšlet, jak se v učitelském povolání stresu co nejefektivněji vyhnout. Připravili si zajímavou a zábavnou výuku němčiny pro studentky a studenty Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, v Pasově budou pod vedením odborníků natáčet krátká videa s pohybovými chvilkami vhodnými pro výuku němčiny, zejména pro ty okamžiky, kdy jsou žáci unavení a nekoncentrovaní. Zdraví a zdravý životní styl bude předmětem odborných debat. Tento nesporně zajímavý projekt bude finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou. Za organizační podporu nesmíme zapomenout vyjádřit veliký dík i oběma zúčastněným fakultám. Na závěr chceme popřát našim i pasovským pedagogům a studentům zdárný průběh projektu! Ať se vše podaří! Dvěma fotografiemi se vracíme k jednomu z předchozích studijních pobytů pasovských pedagogů a studentů na naší fakultě.

Deutsch-tschechische Beziehungen aus der Perspektive von Studierenden

Exkursion von 20 Studierenden der Universität Südböhmen an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und gemeinsame studentische Konferenz von tschechischen und deutschen Studierenden

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
University of South Bohemia / Südböhmische Universität Budweis

Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF)
University of Applied Sciences - Public Administration and Finance Ludwigsburg

Teilnehmer: 20 Bachelor- und Master-Studierende der Südböhmischen Universität Budweis

Dauer: Montag, 09.10.2023 bis Samstag, 14.10.2023 (insgesamt 6 Tage) /Sonntag, 15.10.2023 (insgesamt 7 Tage)

Programm (.pdf)

Diskuze se zástupci ZŠ a MŠ v rámci konceptu Učitel Pro Futuro

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/11-6-20/Tabor_UPF_2020.jpg,

Děkanka Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. se společně s proděkany Mgr. Michalem Vančurou, Ph.D. a PhDr. Miroslavem Procházkou, Ph.D. setkala s řediteli táborských základních a mateřských škol a zástupci města Tábor. Při tomto setkání byla diskutována forma vzájemné spolupráce ředitelů daných škol s Pedagogickou fakultou JU, jejich zapojení jako expertů z praxe do konceptu Učitel Pro Futuro, poskytnutí zpětné vazby na systém praxí a další témata spojená s pregraduální přípravou studentů učitelství. V průběhu diskuze bylo domluveno další setkání, které proběhne na podzim tohoto roku v prostorách Pedagogické fakulty JU.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.