Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací německý jazyk

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací německý jazyk je koncipován jako další prohlubování lingvistické a literárně-vědní přípravy. Zvláštní důraz je dále kladen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ. V rámci didaktiky německého jazyka a oborů příbuzných si studenti osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky, ale naučí se je též vhodně aplikovat v praxi, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi umí propojit teorii s praxí na základě pozorování výuky a vlastního vyučování, osvojí si základní dovednosti pro vypracování školního vzdělávacího programu, poznají práci s portfoliem. Díky intenzivním kontaktům katedry germanistiky s Vysokou školou pedagogickou v Linci mají studující možnost účastnit se v rámci průběžné pedagogické praxe mezinárodní týmové výuky a na přípravě, realizaci i evaluaci výuky spolupracovat s rakouskými studujícími. Katedra dále umožňuje pravidelné hospitace na partnerské fakultní ZŠ ve Freistadtu. Studijní program nabízí díky rozšířené nabídce povinně volitelných předmětů větší možnosti profilace podle individuálních zájmů.
Studijní program, jeho složky a jejich vzájemné propojení jsou navrženy tak, aby zajišťovaly rovnováhu mezi širokým obecným základem vzdělanosti, bez něhož je uplatnění v roli učitele nemyslitelné, a případnou užší specializací studujících, potenciálně i v oborech jiných než pedagogických. Vzdělání není chápáno jako daný soubor vědomostí a dovedností, ale jako nikdy nekončící proces. Cílem tedy je, aby si posluchači během studia vytvořili předpoklady a dovednosti potřebné k soustavnému celoživotnímu sebevzdělávání s dostatečnou mírou flexibility a adaptability, jež jim umožní reagovat na vývoj oboru i jejich konkrétní profesní situace.
Podle zákona č. 183/2023 Sb. ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů mohou absolventi magisterského studijního programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, který poskytuje katedra germanistiky PF JU, kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na základní i střední škole.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • oborové, pedagogicko psychologické a oborově didaktické znalosti a dovednosti pro výkon profese učitele,
 • realizovat a vést výuku nebo zájmové vzdělávání,
 • moderní výukové trendy a postupy,
 • podporovat aktivitu studentů v propojování teoretických poznatků do praxe,
 • podporovat aktivitu žáků/studentů v propojování teoretických poznatků do praxe,
 • v praxi využívat dostatečné všeobecné znalosti oboru specializace.
Uplatníte se například jako:
 • vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní i střední škole, popř. jazykové škole,
 • pedagogický asistent ve výchovné a pomocné edukační práci,
 • jazykový lektor ve střediscích volného času či školní družině v rámci jazykově orientovaných aktivit,
 • pracovník ve státní správě, zejména jako cizojazyčný referent.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • budete vzdělaní, aktivní, pozitivní, budete mít rozhled, otevřenou mysl,
 • zůstanete duchem mladí, budete rozumět dětem a umět je vést

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.