Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk

  • Fakulta: Pedagogická
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Obor je určen především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu Specializace v pedagogice - bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - nebo absolventům bakalářského studia s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu, které bylo absolvováno na VŠ v ČR.

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech.

Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií:

teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech,
didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.
Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
    Přímé profesní uplatnění absolventa je zaměřeno na vzdělávací a výchovnou práci učitele na 2. stupni základní školy. Absolvent studia disponuje základními kompetencemi pro výchovnou práci ve školských i neškolských zařízeních, je též kvalifikován pro činnosti instruktora oboru absolvované oborové specializace (specializací) ve střediscích volného času. Profil absolventa ve vztahu k pedagogicko-psychologickému základu směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství pro 2. stupeň základní školy jsou pokládány kompetence psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. V rámci studia tzv. pedagogicko psychologického základu studenti získávají: ? teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie, ? didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, ? pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese. Studijní program kultivuje osobnostní a sociální rozvoj absolventa, studenti jsou vedeni ke schopnosti sebereflexe, podporována je jejich flexibilita a kreativita tak, aby byli po nástupu do praxe schopni realizovat vlastní pojetí výuky a byli otevření vůči změnám v kurikulární politice. Postoj absolventa k výkonu učitelství by měl podpořit i preferovaný způsob vzdělávání, který upřednostňuje moderní výukové trendy a postupy, orientuje se na aktivitu a samostatnost studenta a na schopnost propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti oborové, tak v oblasti pedagogicko-psychologické. Další specifické odborné znalosti, odborné nebo obecné způsobilosti jsou závislé na výběru studijního plánu konkrétní specializace/kombinace konkrétní specializací. Zároveň, díky obecnosti a šíři univerzitního vzdělání, má absolvent má řadu oborově nespecifických dovedností, které usnadní širokou zaměstnatelnost, a to i mimo hlavní profesní zaměření.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.