Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace (předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních specializací v předchozím bakalářském studiu). Studijní specializace Zeměpis přímo navazuje na specializaci Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, resp. na programy obdobné učitelské specializace vystudované na jiné vysoké škole (VŠ), přičemž shoda studovaných programů musí být vyšší než 75%. V případě studia neučitelského programu zeměpis musí být shoda s oborem studijní specializace Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ také 75% a zároveň uchazeč musí vykonat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie, která je pořádána Sekcí pedagogických a psychologických programů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v době přijímacího řízení. Předměty na tomto stupni výuky stavějí na znalostech studentů z obecné fyzické a sociální geografie, které byly součástí předchozího stupně studia. Podstatná část výuky povinných předmětů je soustředěna: na jedné straně, na regionální geografii světa a poznání specifik světových makroregionů a na straně druhé, na získání teoretických a praktických didaktických zkušeností při výuce zeměpisu. Studijní specializace je posílena, při základních předmětech z didaktiky geografie, dvěma dalšími didaktickými předměty. Jedná se o aplikaci moderních technologií ve výuce zeměpisu vycházející z potřeby rozvoje digitálních kompetencí budoucích učitelů a dále o problematiku globálního rozvojového vzdělávání jako širšího vzdělávacího záběru, který koresponduje s jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • oborové, pedagogicko psychologické a oborově didaktické znalosti a dovednosti pro výkon profese učitele,
 • realizovat a vést výuku nebo zájmové vzdělávání,
 • moderní výukové trendy a postupy,
 • podporovat aktivitu studentů v propojování teoretických poznatků do praxe,
 • podporovat aktivitu žáků/studentů v propojování teoretických poznatků do praxe,
 • v praxi využívat dostatečné všeobecné znalosti oboru specializace.
Uplatníte se například jako:
 • učitel pro 2. stupeň základních škol, učitel středních škol, instruktor ve střediscích volného času, lektor ve střediscích ekologické výchovy, průvodce v cestovním ruchu.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Staňte se s námi učitelem Pro Futuro, učitelem, který je schopen připravit děti k životu v 21. století. S námi se naučíte, jak vést s žáky společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na otázky, naslouchat myšlenkám druhých a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Stane se z Vás moderní učitel/ka geografie podporující myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující. K výuce geografie neodmyslitelně patří cestování a poznávání krajin blízkých i vzdálených. V rámci studijního programu nabízíme řadu možností, skrze které můžete ať již s námi (zahraniční exkurze, exkurze po České republice, praktická didaktická terénní cvičení) nebo individuálně (celá řada programů ERASMUS pro naše studenty) procestovat a poznat svět. Nespornou výhodou studia na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je osobní přístup vyučujících ke všem studentům a studentkám, pořádáme společně řadu mimoškolních aktivit - např. oslava jarní rovnodennosti, společně vítáme nový hydrologický rok, setkáváme se na sportovně-geografických či společenských akcích s geografickou tématikou. Všechna tato setkání považujeme za důležitá, podporující vzájemnou spolupráci, dialog a rozvoj našich studentů/studentek, a tím i celého pracoviště. Neváhejte a přidejte se k nám. 

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.