Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Magisterské studium připravuje budoucí učitele ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základní školy a je koncipováno jako další prohlubování lingvistického a literárněvědného vzdělávání a erudice.
Jádro pregraduální přípravy tkví ve sféře pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému vykonávání pedagogické profese. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat následovně: teoretické poznatky a vědomosti; didaktické znalosti, zručnosti a zkušenosti; pedagogické a psychologické vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelského povolání.
Studium formuje absolventa, podporuje jeho přizpůsobivost, flexibilitu, tvůrčí činnost a adaptibilitu, aby byl po nástupu do praxe schopen uskutečňovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený četným změnám v aktuálních opatřeních. Záměrem je, aby si posluchač v průběhu studia vytvořil předpoklady a upevnil dovednosti nezbytně nutné a potřebné k systematickému celoživotnímu sebevzdělávání s uspokojivou úrovní flexibility a kreativity, která mu dá možnost operativně reagovat na reálné profesní situace a na vývoj daného oboru.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • oborové, pedagogicko psychologické a oborově didaktické znalosti a dovednosti pro výkon profese učitele,
 • realizovat a vést výuku nebo zájmové vzdělávání,
 • moderní výukové trendy a postupy,
 • podporovat aktivitu studentů v propojování teoretických poznatků do praxe,
 • podporovat aktivitu žáků/studentů v propojování teoretických poznatků do praxe,
 • v praxi využívat dostatečné všeobecné znalosti oboru specializace.
Uplatníte se například jako:
 • učitel pro 2. stupeň základních škol,
 • instruktor ve střediscích volného času.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • budete vzdělaní, aktivní, pozitivní, budete mít rozhled, otevřenou mysl,
 • zůstanete duchem mladí, budete rozumět dětem a umět je vést

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.