Opatření děkanky/děkana

č. 12/2023, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2024/2025
č. 12/2023 - Příloha č. 1
Informace o zpracování osobních údajů při přijímacím řízení na PF JU - Arteterapie
č. 12/2023 - Příloha č. 2
Informace o zpracování osobních údajů při přijímacím řízení na PF JU - Psychologie
č. 12/2023 - Příloha č. 3
Informace o zpracování osobních údajů při přijímacím řízení na PF JU - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací německý jazyk
č. 11/2023 o změně Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
č. 10/2023, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2024/2025
č. 9/2023 o konání doplňovacích voleb do studentské kurie Akademického senátu Pedagogické fakulty JU pro období 2021-2024
č. 8/2023 ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2023/2024
č. 6/2023 - Statut a jednací řád Mezinárodní rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
No. 6/2023 - Statutes and Rules of Procedure of the International Board of the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice
č. 1/2022 k pojištění pedagogické praxe účastníků celoživotního vzdělávání
č. 4/2022 ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2022/2023
č. 5/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2023/2024
č. 2/2021 k čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků
č. 6/2021 ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2021/2022
č. 7/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023
č. 8/2021 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2021
č. 10/2021 - Organizační řád Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
č. 11/2021 o změně opatření děkana č. 7/2017
č. 2/2020 o pracovní době akademických pracovníků na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
č. 3/2020 o organizaci letního semestru akademického roku 2019/2020 v souvislosti s epidemií koronaviru
č. 7/2020 k pojištění pedagogické praxe účastníků celoživotního vzdělávání
č. 8/2020 k přiznávání mimořádných stipendií
č. 8/2020 - Příloha č. 1
Žádost o přiznání mimořádného stipendia za reprezentaci fakulty nebo univerzity
č. 8/2020 - Příloha č. 2
Žádost o přiznání mimořádného stipendia za prezentaci výsledků tvůrčí činnosti
č. 8/2020 - Příloha č. 3
Žádost o přiznání mimořádného stipendia za spolkovou a kulturní činnost
č. 8/2020 - Příloha č. 4
Návrh na přiznání mimořádného stipendia – z prostředků stipendijního fondu
č. 8/2020 - Příloha č. 5
Návrh na přiznání prémiového stipendia – z prostředků projektu
č. 9/2020 ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2020/2021
č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022
č. 13/2020 o sekci spolupracujících pracovišť
č. 13/2020 - Příloha
Memorandum o vytvoření Sekce pedagogických a psychologických programů
č. 14/2020 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2020
č. 15/2020, kterým se vydává Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
č. 15/2020 - formuláře
Formuláře k Řádu habilitačního řízení - PDF (zip)
č. 15/2020 - formuláře
Formuláře k Řádu habilitačního řízení - DOC (zip)
č. 16/2020 definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům PF JU
č. 1/2019 o stipendijním programu na podporu zahraničních mobilit studentů PF JU
č. 2/2019 ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné od března 2019 do konce akademického roku 2018/2019
č. 3/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020
č. 4/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro celoživotní vzdělávání
č. 5/2019 k honorování výuky a další činnosti v rámci uskutečňování celoživotního vzdělávání
č. 5/2019 - Příloha č. 1
Výkaz CŽV
č. 5/2019 - Příloha č. 2
Tabulkový sazebník odměn
č. 5/2019 - Příloha č. 3
Výčet činností odborného garanta
č. 6/2019 k zavedení jednotného systému elektronické komunikace na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
č. 8/2019 o změně některých opatření děkana
č. 9/2019 ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2019/2020
č. 11/2019 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2019
č. 1/2018 Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů PF JU v Českých Budějovicích
č. 2/2018 Grantové schéma na podporu aktivit pořádaných u příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty
č. 3/2018 ke stanovení pracovní doby a její evidence na Pedagogické fakultě JU
č. 4/2018 k ochraně osobních údajů na Pedagogické fakultě JU
č. 5/2018 k uznávání a započítání předmětů splněných během studijního pobytu v zahraničí
č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019
č. 10/2018 o etice výzkumu a o etické komisi
č. 10/2018 - Příloha č. 1
Žádost o vyjádření Etické komise PF JU
č. 10/2018 - Příloha č. 2
Vyjádření Etické komise PF JU
č. 10/2018 - Příloha č. 3
Žádost o vyjádření Etické komise PF JU
č. 11/2018 o organizačních změnách
č. 13/2018 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2018
č. 1/2017 k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie
č. 2/2017 ke stanovení poplatku za studium v rámci programů celoživotního vzdělávání
č. 3/2017 k podávání projektových a grantových žádostí na PF JU
č. 3/2017 - Příloha
Záměr podání projektové/grantové žádosti
č. 6/2017 o rigorózní zkoušce
č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech
Směrnice vedoucích kateder doplňují Opatření děkana č. 7/2017
Směrnice vedoucích kateder k SZZ
č. 8/2017 ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2017/2018
č. 9/2017 o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy
č. 10/2017 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2017
č. 14/2017 o organizaci státních závěrečných zkoušek na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2017/2018
č. 2/2016 hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
č. 2/2016 - Příloha č. 1
Seznam započitatelných činností pro hodnocení akademických pracovníků na PF JU
č. 4/2016 ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2016/2017
č. 1/2015 ke Studentskému hodnocení výuky
č. 2/2015 ke sloučení katedry českého jazyka a literatury a oddělení ruského jazyka a literatury
č. 4/2015 k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Pedagogické fakultě JU
č. 7/2015 o průběhu studia v doktorském studijním programu
č. 7/2015 - Příloha a
Formulář zápisu o přijímací zkoušce
č. 7/2015 - Příloha b
Formulář ISP
č. 7/2015 - Příloha c
Formulář výročního hodnocení plnění ISP
č. 7/2015 - Příloha d
Formulář přihlášky ke SDZ
č. 7/2015 - Příloha e
Formulář zápisu o SDZ
č. 7/2015 - Příloha f
Formulář přihlášky k obhajobě DP
č. 7/2015 - Příloha g
Formulář zápisu o obhajobě DP
č. 7/2015 - Příloha h
Vzor titulního listu DP
č. 7/2015 - Příloha i
Vzor titulního listu autoreferátu
No. 7/2015 – Governing Study in the Doctoral Degree Programme
č. 2/2014 ke stravování zaměstnanců
č. 2/2012 k čerpání dovolené
č. 8/2012 Spisový řád
č. 8/2012 - Příloha č. 1
Štítek pro archivaci
č. 8/2012 - Příloha č. 2
Předávací protokol pro uložení dokumentů do spisovny
č. 8/2012 - Příloha č. 3
Evidence výpůjček
č. 6/2011 o změně názvu katedry
č. 1/2010 k realizaci vnitřního kontrolního systému PF JU
č. 12/2009 k zajištění chodu datových schránek na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích
č. 4/2008 o zápisu povinně volitelných předmětů na katedře pedagogiky a psychologie PF JU
č. 8/2008 o pracovních úkolech a povinnostech akademických pracovníků
č. 4/2004 upravující zásady a podmínky používání mobilních telefonů v souvislosti s výkonem pracovní činnosti na PF JU
č. 5/2004 o pracovních úkolech a povinnostech akademických pracovníků v oblasti tvůrčí práce
č. 4/2003 k organizační změně a změně názvu v rámci organizační struktury akademických pracovišť Pedagogické fakulty JUč. 4/2003 k organizační změně a změně názvu v rámci organizační struktury akademických pracovišť Pedagogické fakulty JU
č. 5/2003 upravující zásady a podmínky používání mobilních telefonů v souvislosti s výkonem pracovní činnosti na PF JU
č. 2/2002 k nákupům a bezúplatným převodům výpočetní techniky a software na všech katedrách a odděleních PF JU
č. 4/2002 o pravidlech poskytování tvůrčího volna a mzdových podmínkách v průběhu zahraničních stáží na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
č. 5/2001 k provozu budov PF JU
č. 8/2001 k zajištění ochrany osobních údajů
č. 9/2001 k uplatňování pracovního řádu Jihočeské univerzity v podmínkách Pedagogické fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.