Služby

Vysokoškolská poradna JU Vám nabízí pomoc a podporu v oblastech:

  • Osobního růstu (více se poznat, zjistit své silné stránky atd.)
  • Mezilidských vztahů (partnerských, rodinných a jiných)
  • Výchovy dětí
  • Psychických obtíží (deprese, úzkost, psychosomatické a chronické zdravotní obtíže, návykové látky a závislosti)
  • Adaptace na VŠ studium a prostředí
  • Adaptace v začínající pedagogické praxi (pro studenty JU a pro začínající učitele-absolventy JU do 3 let praxe)
  • Studijních problémů, předzkouškových stavů a trémy
  • Efektivního učení, zvládnutí prokrastinace
  • Poruchy řeči

Psychologická pomoc a podpora může nabývat tyto podoby:

Psychologické poradenství

Cílem poradenství je pomoci vyřešit klientovi aktuální problém. Pomáhá mu hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem. Poradce je vnímán jako expert. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory (1-10 sezení).

Psychoterapeutická péče

Psychoterapie se zaměřuje na léčbu psychických obtíží a onemocnění pomocí psychologických prostředků. Je také užitečným pomocníkem při léčbě některých tělesných obtíží a vztahových problémů. Pracuje s celou strukturou osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Důležitým léčivým prostředkem psychoterapie je vztah s terapeutem. Poskytuje bezpečí, úctu, porozumění, vcítění a důvěrnost jako základ pro nastartování hojivých procesů. Psychoterapie může být zaměřená na jedince, pár nebo rodinu. Může nabývat formy individuální, párové či skupinové. Podpůrná psychoterapie není zaměřena na léčbu a změnu, ale na doprovázení. Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit.

Krizová intervence

Je poskytována lidem v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečné životní situace (úmrtí, vážné onemocnění, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší či viníci tragických dopravních nehod). Krizová intervence se snaží minimalizovat ohrožení klienta, objevit a posílit jeho schopnost vyrovnat se se zátěží tak, aby se pokud možno předešlo negativním, destruktivním způsobům řešení situace.

Koučování

Koučování je poradenská metoda zaměřená především na vytváření pozitivních životních cílů a vizí a nalézání cest a vnitřních zdrojů k jejich realizaci. Není vhodnou metodou pro řešení závažnějších psychických obtíží. Klient přichází s konkrétními cíli, na kterých chce pracovat (případně je snadné takové cíle stanovit). Tyto cíle mají spíše konkrétní a více technický charakter, tím se liší od obecných, ale také hlubších terapeutických cílů. Koučink využívá specifickou metodologii, setrvává spíše „na povrchu“ věcí, avšak právě proto přináší v těchto úzce definovaných hranicích také rychlé výsledky. Předpokládá se přitom, že v oblasti hlubších motivů či sebepoznání má klient jasno či v tuto chvíli do této oblasti nechce zasahovat.

Pedagogické poradenství

Pedagogické poradenství nabízíme studentům a absolventům JU, tj. začínajícím učitelům do 3 let praxe. Nabízíme možnost řešení konkrétních problémových situací vzniklých v průběhu praxe ve školní realitě, které chce student nebo začínající učitel řešit individuálně s poradcem z VŠ poradny. Cílem poradny není suplovat reflexe praxí, které probíhají v rámci jednotlivých seminářů, ale získat z pohledu studentů a začínajících učitelů další možný pohled na řešený problém. Dále se zaměřujeme na řešení problémových pedagogických situací u začínajících učitelů, které přicházejí se vstupem do učitelské profese. Poskytujeme konzultace pro studenty a začínající učitele, které se týkají aplikace teoretických poznatků získaných na PF JU v praxi. A nabízíme také poradenství v souvislosti s řešením problémů během adaptační fáze v praxi z pohledu speciální pedagogiky.

Psychologická a profesní diagnostika

Diagnostické služby nabízíme formou psychologického testování a následné konzultace nad výsledky a možnostmi, které z nich mohou vyplývat, ať už v osobním, vztahovém studijním nebo profesním životě. V rámci diagnostických služeb nabízíme: poznat svůj intelektový potenciál, ujasnit si svoje osobnostní rysy, najít přednosti a nedostatky pro svou profesi, hledat doporučení, jak využít výhod a nevýhod ze svého osobnostního profilu při studiu a v práci, jak překonat a zvládat stres, jak se postavit ke svým psychickým a somatickým obtížím, jak poznat a regulovat své emoce, jak se podívat na svou roli v užších vztazích a ve skupině. Se získanými závěry a doporučeními je možné dále pracovat formou návazných individuálních konzultací (psychoterapie, poradenství) s pracovníky poradny a hledat společně cestu ke změně, k přijetí svých osobnostních předpokladů, k posílení svého sebevědomí, k nalezení síly nezbytné k odpoutání od nejrůznějších závislostí atd.

Logopedické poradenství

Logopedické poradenství nabízíme studentům, zaměstnancům, popř. dětem zaměstnanců. Logopedické konzultace jsou užitečné zejména pro osoby, které trpí poruchou výslovnosti, poruchou plynulosti řeči nebo specifickými poruchami učení, u dětí také při vývojových poruchách řeči. Ke spolupráci s námi nepotřebujete doporučení od lékaře. Nabízíme jak jednorázové poradenství, tak dlouhodobější spolupráci. Jednotlivá setkání trvají cca 45 minut, při prvním setkání až 60 minut. Během prvního setkání dochází k orientačnímu zhodnocení (resp. diagnostice) obtíží klienta, při výhledu na systematickou práci pak k úvodnímu zácviku do terapie. V navazujících setkáních se práce zaměřuje na rozvoj dílčích funkcí (rozvoj oromotoriky, percepcí aj.), které se podílejí na správném rozvoji řečových schopností, a na nácvik dovedností dle potřeb klienta (výslovnost, dechová cvičení atd.). V případě dlouhodobé spolupráce se délka terapie obvykle pohybuje mezi 5 - 12 měsíci.

Sociální poradenství

Sociální poradenství je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.
V rámci zákona je rozděleno na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství (které je upraveno v paragrafu 37 ve zmiňovaném zákoně. Základní sociální poradenství je jednou ze základních činností při poskytování sociálních služeb.
Dle zákona o sociálních službách má každá osoba nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství, informace a možnost řešení nepříznivé sociální situace. Zákon řeší i předcházení nepříznivé sociální situace.
Nepříznivá sociální situace je pojem, kterým se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, na základě krizové sociální situace, životních návyků a způsobů života, které vedou ke konfliktu se společností.
Základní sociální poradenství je rovněž základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, a tak jsou poskytovatelé sociálních služeb vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je pak dle zákona o sociálních službách poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.
Odborné sociální poradenství často přináší vysokou úroveň kvality pomoci nejen pro jednotlivce a jeho problémy (předlužení, konflikty v rodině, mezi sousedy, problémy v zaměstnání či s hledáním práce, nedostatečnost informací a neporozumění osobní situace jedinců v případě jejich oprávněných nároků na sociální dávky nebo např. na starobní důchod), pomáhá mnohdy těmto lidem neulpět na úplném společenském dně nebo neukončit život v psychiatrické léčebně.

Pastorační poradenství

Pastorační poradenství chápeme jako teologicky a psychosociálně kvalifikovanou podporu při orientaci v otázkách náboženství a spirituality obecně a křesťanské víry zvláště a jako doprovázení při zvládání náročných životních situací s důrazem na jejich duchovní dimenzi bez ohledu na osobní přesvědčení nebo náboženskou příslušnost těch, kdo o poradenství žádají.

Vysokoškolská poradna JU dále nabízí:

Přednášky, semináře, workshopy
Viz profil na Facebooku.

Návazné služby:

Co ještě potřebujete, abyste vyřešili svou situaci a nenabízí to naše poradna? Podívejte se na možnosti navazujících služeb, se kterými máme dobrou zkušenost.

V rámci služeb vysokoškolské poradny lze konzultovat také problematiku specifických poruch učení a chování. Diagnostické závěry a doporučení naší poradny ale nejsou závazná pro školy (mateřské, základní). Potřebujete- li vyšetření/potvrzení pro potřeby integrace či změn pro dítě ve škole, je potřeba se obrátit na státní Pedagogicko - psychologickou poradnu, kontakt na pobočku v Č. Budějovicích naleznete na následujícím odkazu:
http://www.pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=1

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.