O katedře

Katedra anglistiky se zaměřuje na přípravu učitelů angličtiny od 1. stupně ZŠ po střední školu. Učitelé 1. i 2. stupně ZŠ se připravují pouze v prezenční formě s výjimkou těch uchazečů, kteří již jsou kvalifikovanými učiteli ZŠ či SŠ a potřebují si rozšířit aprobaci o další studijní předmět, tedy anglický jazyk. Učitelství pro střední školy je realizováno pouze kombinovanou formou a je určeno těm uchazečům, kteří již vystudovali učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a potřebují si své vzdělání rozšířit o učitelství pro střední školu. Doplňující pedagogické studium realizované kombinovanou formou dále umožňuje získat učitelskou kvalifikaci těm, kteří mají vystudovaný anglický jazyk nebo blízký obor a chtějí se stát učiteli základní nebo střední školy.

V souladu s učitelským zaměřením katedry je i její publikační činnost. Členové a členky katedry se podílejí na tvorbě učebnic a metodických příruček anglického jazyka pro různé stupně škol. Odborně se katedra zaměřuje na jazyk učitele angličtiny, interakci ve výuce anglického jazyka, analýzu diskurzu, specifika výuky anglického jazyka u malých dětí a testování v cizích jazycích.

V oblasti lingvistiky se členové katedry zaměřují především na interferenci mezi angličtinou a češtinou na všech úrovních popisu jazyka, což je zásadní téma pro budoucí učitele. V rámci literárních studií důležité místo zaujímá anglicky psaná dětská literatura.

Historie

Současná katedra anglistiky byla založena roku 1988 jako oddělení Katedry jazyků (společně s němčinou a ruštinou) tehdejší samostatné Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, které zajišťovalo přípravu jedné skupiny učitelů pro obor čeština-angličtina a výuku angličtiny ve společném základu. Změny politického systému v roce následujícím nastartovaly dynamický rozvoj, který vedl k osamostatnění pracoviště a rozšíření jeho výukové nabídky. V letech 1991–94 se katedra podílela na programu TEMPUS a ve stejné době byla zahájena dlouhodobá spolupráce s Britskou radou, jejíž koordinátoři do roku 1999 významným způsobem přispěli k modernizaci výuky a materiálnímu vybavení katedry. Od roku 2000 katedra garantovala tříletý bakalářský studijní program, který byl zaměřen na přípravu jazykově kompetentních administrativních pracovníků pro hospodářskou sféru (v kombinaci s němčinou) a pro potřeby Evropské unie (v kombinaci s francouzštinou).

Hlavní pracovní náplní se stal pětiletý magisterský program připravující kvalifikované učitele angličtiny pro druhý stupeň základních škol. Ten ovšem nejdříve prošel strukturací na bakalářské a navazující magisterské studium a následně novou akreditací, která výrazně reflektuje specifika učitelské profese.

V současné době Katedra anglistiky nabízí dva kurzy vedoucí k profesi učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, a to tříletý bakalářský studijní program s názvem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a dvouletý navazující magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol. V obou programech je anglický jazyk kombinován s dalším předmětem, který se vyučuje na 2. stupni ZŠ. V oblasti přípravy k výuce anglického jazyka katedra participuje na realizaci pětiletého nestrukturovaného magisterského studijního programu učitelství pro první stupeň základních škol.

Pro absolventy studia učitelství katedra zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání dvouleté kombinované studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, kde absolventi učitelského studijního programu získávají aprobaci anglický jazyk. Absolventi studijního programu Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ si mohu během třísemestrálního kombinovaného studia rozšířit svou kvalifikaci o střední školu (Učitelství anglického jazyka pro SŠ.) Vedle toho je katedra i nadále zodpovědná za výuku anglického jazyka pro ostatní obory fakulty ve společném základu (Anglický jazyk pro vzdělávání).

Přestože se po dobu své existence katedra musela vyrovnávat s velkými pohyby v personální oblasti, trvale se vyvíjí a odborně profiluje. Katedra má jednu docentku, devět doktorů a další odborné asistenty, kteří si prohlubují kvalifikaci v rámci doktorského studia. Od odborného zaměření členek a členů katedry se odvíjí publikační a přednášková činnost, účast v grantech, mezinárodních projektech, účast na mezinárodních konferencích a působení v různých profesních společnostech (Kruh moderních filologů, Asociace učitelů anglického jazyka ČR, Children's Literature Association, IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language, CZASE – Czech Association for the Study of English, BAAL – British Association for Applied Linguistics).

Odborná profilace katedry zahrnuje: současný anglický jazyk, frazeologii a neologismy, textovou lingvistiku, syntax se zaměřením na funkční větnou perspektivu, evoluční změny v jazyce, mezikulturní problémy v sémantice slovní zásoby, specifické problémy českých mluvčích, problematiku mluvnického rodu u zvířat, profesní dovednosti učitele, analýzu diskurzu a interakce školní třídy, zpracování učebnice pro 2. stupeň ZŠ, tradice gotického románu, romantické prvky a symboly v anglické literatuře 19. století, dětskou literaturu, specifická témata americké literatury.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.