Státní závěrečné zkoušky

Aktuální rozpisy SZZ

Státní zkoušky (nová akreditace od 2020/2021):

Státní zkoušky (stará akreditace do 2019/2020):

KAJ/QZB Anglistika bakalářská SZZ

(1) Do zkoušky ústí tyto povinné předměty

 • KAJ/AJB1 [Anglický jazyk I]
 • KAJ/FON1 [Fonetika a fonologie I]
 • KAJ/KRA [Kultura a reálie anglicky mluvících zemí]
 • KAJ/DBR [Dějiny Velké Británie]
 • KAJ/AJB2 [Anglický jazyk II]
 • KAJ/FON2 [Fonetika a fonologie II]
 • KAJ/USJ [Úvod do studia anglického jazyka]
 • KAJ/UAL [Úvod do studia anglicky psané literatury]
 • KAJ/DUS [Dějiny USA]
 • KAJ/AJB3 [Anglický jazyk III]
 • KAJ/MOR1 [Morfologie I]
 • KAJ/ALI1 [Anglická literatura od počátku 20. století]
 • KAJ/AJB4 [Anglický jazyk IV]
 • KAJ/MOR2 [Morfologie II]
 • KAJ/AML1 [Americká literatura od počátku 20. století]
 • KAJ/AJB5 [Anglický jazyk V]
 • KAJ/LEX1 [Lexikologie I]
 • KAJ/SYN1 [Syntax I]

(2) Do zkoušky ústí např. tyto povinně volitelné předměty:

V bloku A:

 • KAJ/IPT [Interpretace psaného textu]
 • KAJ/IMT [Interpretace mluveného textu]
 • KAJ/PSP1 [Psaní pro pokročilé]

V bloku B např.:

 • KAJ/IRE [Irské reálie]
 • KAJ/DEL [Dětská literatura]
 • KAJ/CAN [Kanadské reálie]

Student musí z každého bloku získat minimálně 6 kreditů za splnění libovolných předmětů podle aktuální nabídky.

(3) Zkouška má písemnou a ústní část. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na základě dílčích výsledků v jednotlivých částech, viz níže.

Státní závěrečná bakalářská zkouška má tři části:

 • jazyková zkouška – písemná a ústní (AJB5)
 • odborná zkouška ústní (lingvistická a literárně-historicko-kulturní část)

Celkové hodnocení SSZ bude vytvořeno na základě dílčího hodnocení těchto částí.

 

Jazyková zkouška – písemná a ústní (AJB5)

Tuto zkoušku vykoná student během studia, výsledek zkoušky bude součástí hodnocení státní závěrečné zkoušky (bodové hodnocení viz níže).

Zkouška z předmětu AJB5 vychází z modelu Cambridgeských zkoušek pořádaných Britskou radou, kde odpovídá zkoušce Certificate in Advanced English (CAE). Všechny součásti původní CAE zkoušky jsou zachovány, ovšem s poloviční časovou dotací.

Zkouška bude mít jak písemnou, tak ústní část. Písemná zkouška bude testovat tyto řečové dovednosti – písemný projev, čtení s porozuměním, poslech a gramatiku, vše na úrovni C1 podle SERR. Po jejím úspěšném absolvování postupují posluchači k ústní části zkoušky. Ta se zaměřuje na jejich vyjadřovací schopnosti. Posluchači jsou zkoušeni ve dvojicích. Zkoušce budou přítomni dva vyučující, kteří mají jasně stanovená kritéria hodnocení, podobně jako je tomu u Cambridgeské zkoušky CAE. 

Odborná zkouška ústní

Odborná zkouška ústní má dvě části: lingvistickou a literárně-historickou. K oběma částem je zveřejněn seznam okruhů vycházejících z učiva, které studenti v rámci bakalářského studia v těchto oblastech na katedře anglistiky absolvovali.

Lingvistická část zkoušky je založena na praktickém rozboru autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Student musí prokázat, že textu rozumí (např. tím, že ho krátce shrne), a že je schopen v textu identifikovat různé jevy podle zveřejněného seznamu okruhů z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlit je a doplnit dalšími příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému.

V literárně-historické části odborné ústní zkoušky prokáže posluchač znalost historie Velké Británie a USA a orientaci v anglické a americké literatuře 20. století. K okruhům z historie a reálií dostanou studenti podpůrný literární text související s předchozím zadáním otázky. Student by měl prokázat orientaci v zadaném anglickém textu, vysvětlit, jak se text vztahuje k zadané otázce, a vhodně jej interpretovat. Ke zkoušce z literatury student předloží seznam četby anglické a americké literatury 20. století (odděleně), případně i seznam starších literárních textů, které četl a je schopen jejich interpretace. Seznam četby obsahuje minimálně 15 položek z anglické a 15 z americké literatury.

Odborná ústní zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Stupnice bodování a známek SZZ – anglistika

86-100 bodů               výborně

85-75 bodů                 velmi dobře

74-65 bodů                 dobře

64 a méně                  nevyhověl

Dílčí hodnocení

známka z AJB5           body

výborně                        10

výborně mínus                8

velmi dobře                    6

velmi dobře mínus           4

dobře                             2

 

Lingvistika, literatura a historie

body         známka

26 – 30    výborně

21 – 25    velmi dobře

18 – 20    dobře

(4) Tematické okruhy zkoušky jsou

V oblasti lingvistické:

Fonetika a fonologie – Phonetics and Phonology

 • Articulators.
 • The system of English vowels compared to Czech vowels (articulation, quality, quantity and its variation).
 • English diphthongs and their articulation.
 • The system of English consonants compared to Czech consonants (articulation, articulation energy, voicing).
 • English consonant clusters (aspiration, devoicing, assimilation, assibilation, elision).
 • Syllable, vowel reduction in unstressed syllables.
 • Weak forms.
 • Words stress and its placement.
 • Rhythm, linking.
 • Intonation and its functions.
 • Fundamental concepts of phonology (phonemes and allophones, distinctive features, classification of phonemes).
 • Phonetic transcription.
 • Spelling-pronunciation correspondence.
 • Irregular pronunciation (common words, personal names, geographic names).
 • British and American pronunciation compared.
 • The most common pronunciation mistakes made by native speakers of Czech.

Úvod do studia anglického jazyka – Introduction to English Linguistics

 • Linguistics and language, language as a means of communication. Levels and functions of language.
 • Typology of languages, genetic classification of languages, structural classification of languages.
 • Phonetics and phonology. Phoneme, allophone, vowels, consonants, stress, intonation.
 • Morphemes, allomorphs, grammatical categories, parts of speech.
 • Lexicology, word formation.
 • Lexical semantics.
 • Syntax.
 • History of the English language. Old English, Middle English, Early Modern English, Modern English.
 • History of linguistics (an overview). Structuralism. The Prague School.
 • Regional varieties of English. British and American English (a comparison). Basic features of Scottish, Irish, Canadian and Australian English.
 • Development of writing.

Morfologie – Morphology

 • Morphology – Introduction into the study. Types and roles of morphology.
 • Basic morphological units. Types of morphemes. Types of words. Word-formation. Ambiguity in English.
 • Classification of nouns. The plural of nouns. Foreign plural. The possessive form. Countable and uncountable nouns.
 • Category of definiteness. The form and the main uses of the articles.
 • Gender distinction. Grammatical vs. Natural Gender. Gender classes. Personification. The Case.
 • Pronouns and determiners. Classification of pronouns.
 • Numeral types. Specialized numbers.
 • Classification of adjectives. Comparison of adjectives. Adjective order. Adverbs. Types and forms of adverbs. Comparison of adverbs.
 • Classification of prepositions. Conjunctions. Interjections.
 • Verb categories. Person and number. Subject/verb agreement. Transitive and intransitive verbs. Auxiliary verbs and ordinary verbs. Phrasal verbs.
 • Modal verbs. Types of modality. Irregular verbs.
 • Finite and non-finite verb forms. The infinitive. The gerund. The participle.
 • Verb tenses. Sequence of tenses. Simple and continuous tenses. Progressive aspect and Perfect aspect.
 • Active and passive. The passive.
 • Forms and functions. Aspect.

Lexikologie – Lexicology

 • Lexicology, word, lexeme, vocabulary, lexical units, lexicography, relationship with other branches of linguistics, synchronic and diachronic lexicology.
 • Word-formation processes in English: Definition, status and scope of word-formation. Categories of word-formation. Constituents of word-formation.
 • Prefixation, suffixation. Classification of prefixes and suffixes. Stress in prefixes and suffixes.
 • Criteria. Structure of compounds. Stress in compounds. Classification of compounds. Combining-form compounds.
 • Terminology. Restrictions in conversion. Full vs. partial conversion.
 • Quantitative changes: clipping, blending, back formation, acronymy.
 • Fixedness scale. Idioms – basic features, criteria for division.
 • Definition. Nonce formation, institutionalization, lexicalization. Types of lexicalization.

Syntax – Syntax

 • Levels of syntactic analysis.
 • Fundamental concepts of syntax.
 • Sentence form and function.
 • Negation.
 • Structural patterns of English sentences, verbal valency.
 • English equivalents of Czech subjectless clauses.
 • Clause constituents, their formal realisations and semantic roles; English and Czech clause constituents compared.
 • English word order compared to Czech.
 • Functional sentence perspective.

V oblasti literatury a historie:

Anglická a americká literatura 20. století – English Literature of the 20th Century

 • Modernism, outstanding authors, new literary techniques
 • A new approach to the individual: Henry James, E.M. Forster, D.H. Lawrence
 • Colonial criticism: Joseph Conrad, Graham Greene
 • The generation of „Angry Young Men“
 • British novel since the 1950s /or The Campus Novel/
 • Experimental Novel of W. Golding and J. Fowles
 • Contemporary British Novel
 • The Characteristics of Postmodernism
 • The development of poetry of the 20th century Britain
 • The development of drama of the 20th century Britain

Americká literatura 20. století – American Literature of the 20th Century

 • American features of naturalism (Th. Dreiser, F. Norris, J. London, U. Sinclair, R. Wright etc)
 • Motifs of novelists from the so-called „Lost Generation“ (J. Dos Passos, F.S.Fitzgerald, E. Hemingway etc)
 • Breaking from the past: the new features of Harlem Renaissance literature
 • American Drama (E. O’Neill, A. Miller, T. Williams, E. Albee, S. Shepard)
 • Representatives of Southern writing, both novels and short fiction (and features of their historical novels, Gothic tendencies etc)
 • World War Two novels (J. Jones, N. Mailer, J. Heller)
 • Characteristics of the „Beat“ Generation (Wm. S. Burrough, J. Kerouac, A. Ginsberg, Gregory Corso, Gary Snyder etc)
 • Representatives of Ethnic literature (Chicano, Jewish, Black, Asian, Native American)
 • Aspects of the so-called „Confessional Poetry“ of the 1950s to the 1970s (Rt. Lowell, S. Plath, J. Berryman, A. Sexton etc.)
 • Characteristics of post-modern American writers and their style (esp. J. Barth, K. Vonnegut, T. Pynchon, R. Coover, D. DeLillo)

Dějiny Velké Británie a USA

Americká historie – American History

 • First Colonies on the American Continent; Religious pluralism on the American Continent; Puritanism; text: Hawthorne, The Scarlet Letter
 • American War of Independence; The American Political System; text: The Declaration of Independence
 • Civil War; Civil Rights; The Position of Minorities in the US; text: Crane, The Red Badge of Courage
 • The Two World Wars; The Economic Development after the Second World War; text: Hemingway, A Farewell to Arms
 • The Cold War; the Korean War; the Reaction to the War in Vietnam; American Culture since the 1960s – Counterculture; text: Kerouac, On the Road

Britská historie – British history

 • Prehistoric Settlement of the Island; Celtic Tribes; Angles, Saxons and Jutes; Romans and Danes; The Physical Geography of Great Britain; text: Beowulf
 • The Norman Invasion and the Influence of French Culture; the most Important Norman Kings; the Hundred Years War; European Influences on the English Language; text: Shaw, Saint Joan
 • Wars of the Roses; Tudor Monarchs – Elizabeth I.; Stuart Monarchs; the Civil War; The Importance of Renaissance Culture; text: Shakespeare, Sonnet 66
 • The Restoration Period; From the House of Stuart to the House of Hannover (1660- 1783); World Exploration and Travelling; text: Defoe, Robinson Crusoe
 • Victorian period and Colonialism; London; text: Dickens, Great Expectations
 • The First World War; The Culture of Modernism; text: Lawrence, England, My England
 • The Cold War, the Period from 1960s till 1990s; Multiculturalism; text: Orwell, 1984

Tematické okruhy jsou informativní, student je zkoušen ze seznamu četby anglické a americké literatury, náhodně vylosované otázky z historie USA a Velké Británie a náhodně vybraného autentického textu s otázkami z lingvistiky. 

(5) Student dostane u zkoušky 20 minut na přípravu ke každé dílčí části zkoušky. K dispozici bude mít antologii anglicky psané literatury, lingvistický text na základě náhodného výběru včetně materiálu upřesňujícího dotazy na zkoumaný text, dále podpůrný text k otázce z historie a svůj seznam četby. Na základě rozboru autentického lingvistického textu bude odpovídat na otázky z lingvistiky, z historie podle zadaných okruhů a z literatury podle seznamu četby a orientačních okruhů.

(6) V lingvistické části zkoušky si student náhodně zvolí jeden z autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Student stručně shrne obsah textu a následně na základě podpůrného doprovodného materiálu provede lingvistickou analýzu daného textu (identifikuje různé jevy podle zveřejněného seznamu okruhů z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlí je a doplní dalšími příklady). U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému. Z historie zodpoví otázky k vylosovanému okruhu a z literatury vysvětlí literární kontext jednoho díla z anglické a jednoho z americké literatury včetně informací o autorovi a literárním směru, který autor představuje. Student může být požádán, aby přečetl a interpretoval podpůrný text z antologie, který je mu zadán současně s literárně-historickou otázkou.

plné znění směrnice

KAJ/QZZ1 Anglistika s didaktikou navazující SZZ

(1) Do zkoušky ústí tyto povinné předměty doporučené ke splnění v těchto semestrech studia

 • KAJ/SYN2 [Syntax II]
 • KAJ/ALI2 [Anglická literatura do romantismu]
 • KAJ/DAJ1 [Didaktika anglického jazyka I]
 • KAJ/LEX2 [Lexikologie II]
 • KAJ/ALI3 [Anglická literatura 19. století]
 • KAJ/DAJ2 [Didaktika anglického jazyka II]
 • KAJ/ANJM [Anglický jazyk]
 • KAJ/AML2 [Americká literatura do konce 19. století]
 • KAJ/DAJ3 [Didaktika anglického jazyka III]

(2) Do zkoušky ústí tyto povinně volitelné předměty (mění se podle aktuální nabídky katedry)

Blok A

 • KAJ/STY [Stylistika]
 • KAJ/LTE [Lingvistika textu]
 • KAJ/SMJ [Současný mluvený jazyk]
 • KAJ/VKL [Vybrané kapitoly z lingvistiky]
 • KAJ/KJA [Komplexní jazyková analýza]
 • KAJ/VKD [Vybrané kapitoly z didaktiky AJ]
 • KAJ/TDV [Techniky dramatické výchovy v hodinách angličtiny]
 • KAJ/KOD [Komunikační dovednosti učitele]
 • KAJ/TPP [Teorie a praxe překladu]
 • KAJ/CLIL [Výuka metodou CLIL]
 • KAJ/MVA [Multikulturní výchova v hodinách AJ]
 • KAJ/PSP2 [Psaní pro pokročilé II]

Blok B

 • KAJ/TLI [Teorie literatury]
 • KAJ/IRE [Irské reálie]
 • KAJ/BAK1 [Britská a americká kinematografie I]
 • KAJ/ALP [Analýza literárního překladu]
 • KAJ/VAL2 [Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury II]
 • KAJ/CAN [Kanadské reálie]
 • KAJ/BAK2 [Britská a americká kinematografie II]
 • KAJ/LIPP [Literární proseminář pro přípravu na DP]

Student je povinen získat z každého bloku minimálně 5 kreditů.

Student si ještě může volit z následujících výběrových předmětů:

 • KAJ/ANJM1 [Anglický jazyk I]
 • KAJ/ANJM2 [Anglický jazyk II]
 • KAJ/ASPZ1 [Asistentská praxe I]
 • KAJ/ASPZ2 [Asistentská praxe I] 

(3) Zkouška se člení na tyto dílčí součásti

 • Lingvistika
 • Didaktika
 • Literatura

(4) Výsledná známka je stanovena na základě výsledků v jednotlivých částech. K úspěšnému složení zkoušky je nutné, aby student prospěl v každé jednotlivé části. O celkovém výsledku rozhoduje celá zkušební komise.

(5) Pro dílčí součást Lingvistika platí, že

má podobu komplexního jazykového rozboru úryvku současného autentického textu, zpravidla žurnalistického, beletristického, či populárně naučného. Při zadání si posluchač vylosuje text s vyznačenými jazykovými jevy a seznamem dílčích otázek a úkolů. Po uplynutí doby na přípravu (cca 20 minut) je vyzván, aby prokázal porozumění textu tím, že ho v několika větách anglicky shrne a obecně okomentuje. Poté uchazeč komentuje vybrané jazykové jevy. Ty jsou voleny tak, aby zahrnovaly veškeré lingvistické předměty absolvované v průběhu studia: úvod do studia anglického jazyka, fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax (případně též pragmatika, lingvistika textu, stylistika, historický vývoj angličtiny, pokud je posluchač měl během studia zapsány jako povinně volitelné disciplíny). Ze zhruba 10 lingvistických jevů jsou 2-3 určeny k podrobnějšímu komentáři, ostatní jsou pojednány stručněji. Posluchač má při zkoušce prokázat schopnost syntentického chápání jednotlivých rovin popisu jazyka a jejich organického propojení. Klíčová je správná identifikace jevů a aplikace teoretických poznatků na konkrétní text, nikoli reprodukce nazpaměť naučených pravidel. Jevy jsou voleny tak, aby byl posluchač nucen prokázat lingvistické znalosti a dovednosti nezbytné pro budoucí úspěšné působení v roli učitele angličtiny. Při zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky (slovníky, gramatiky, elektronické přístroje), pouze rukou psané poznámky, které si posluchač pořídil během přípravy. Celá zkouška probíhá v angličtině a trvá asi 20 minut. 

(6) Pro dílčí součást Didaktika platí, že

má ústní formu a probíhá v anglickém jazyce. Čas určený na přípravu je přibližně 20 minut, samotná zkouška trvá přibližně 20 minut.

tematické okruhy jsou:

 • Principles of learning a foreign language
  learning and acquisition, factors which encourage or hinder learning (motivation, attitudes, opportunities, teaching, ability to learn, personality, age, learning strategies etc.)
 • Language teaching methods
  grammar- translation method, audio -lingual method, the direct approach, total physical response, suggestopedia, communicative approach.
 • Teaching sub-skills
  spelling, pronunciation, vocabulary, grammar (will also include the difference between structure and function, structural versus functional syllabus)
 • Teaching skills
  listening, reading (how to organize and run listening and reading activities in class, operations – skimming, scanning etc., steps to be taken, questions to ask), speaking (fluency versus accuracy, controlled versus free activities, common problems and how to overcome them), writing (controlled, guided and free writing activities), special features of translation and reading aloud.
 • Organizing teaching
  lesson planning (what to have in mind when planning a lesson), classroom management (routines, discipline, interaction, positive atmosphere, effective instructing and questioning etc.)
 • Testing and assessment
  the importance of testing, ways to test each of the four skills, types of test questions, features of a good test (validity, reliability, practicality), marking (subjective, objective, how to assess speaking and writing)
 • Error corrections
  how to correct spoken and written language, when to correct, when not to correct
 • Teaching heterogeneous (mixed-ability) classes
  common problems encountered in such classes and possible solutions

Tematické okruhy nejsou shodné s otázkami, na které student odpovídá. Otázky jsou formulovány konkrétněji. Okruhy jsou pouze rámcové, předpokládají obecný přehled o daném tématu i schopnost aplikovat tuto znalost na zcela konkrétním příkladu v konkrétní situaci. Konkrétní otázku student losuje. Student může použít jako pomůcku učebnice angličtiny pro ZŠ. Může si přinést svou vlastní učebnici nebo mu zkoušející nabídne výběr učebnic běžně používaných na 2. stupni ZŠ.  Předpokládá se, že student pro zvládnutí otázky využije svých praktických zkušeností z pedagogické praxe.

Kromě toho student předkládá k didaktické části zkoušky své učitelské portfolio, ze kterého také bude čerpat při odpovědích na výše zmíněné otázky. Učitelské portfolio bude zahrnovat nejméně 25 položek a pokryje výuku všech jazykových prostředků a řečových dovedností vyučovaných na 2. stupni ZŠ. Ideálně by mělo pokrýt všechny nebo téměř všechny tematické okruhy probírané v rámci didaktiky AJ.

Zkouška je hodnocena na základě věcné správnosti i schopnosti vyjádřit se anglicky na požadované jazykové úrovni.

(7) Pro dílčí součást Literatura platí, že

student dostane dvě otázky – jednu z anglické a jednu z americké literatury – které budou vycházet ze seznamu přečtených knih, které student u zkoušky předloží. Ten by měl navazovat na témata kursů ALI1, ALI2, ALI3, AML1, AML2 a zahrnovat 20 titulů z literatury anglické a 20 titulů z literatury americké. Cílem zkoušky je prověřit studentovu schopnost samostatné literární interpretace a práce s textem. Student se také může zamyslet nad možností využití textu při výuce. Měl by prokázat rámcovou znalost autora a základního literárně historického kontextu.
Zkouška trvá přibližně půl hodiny (+ čas na přípravu) a probíhá v anglickém jazyce.

Tematické okruhy vycházející z literárních předmětů jsou následující, konkrétní otázky na studenta vycházejí z jeho seznamu četby (viz výše). Seznam doporučené primární i sekundární literatury je zveřejněn na webových stránkách katedry.

Anglická literatura

 • Old English (Béowulf, heroic epic poems, lyrical poems and elegies, religious poems, Anglo-Saxon riddles; Christianity and Paganism
 • Middle English (romances, ballads, Geoffrey Chaucer and his Canterbury Tales)
 • The beginnings of the Renaissance prose, poetry and drama, Shakespeare´s predecessors
 • Elizabethan drama and William Shakespeare, his tragedies, comedies, romances and historical plays
 • Shakespeare´s contemporaries, Christopher Marlowe and the Renaissance Titanism, Ben Jonson and the comedy of humours
  Restoration drama: William Congreve and the comedy of manners
 • The development of Renaissance prose (Thomas More, Francis Bacon, euphuism, pastoral and picaresque novel) and poetry (Wyatt, Spencer, Shakespeare´s sonnets, John Donne and metaphysical poetry, John Milton)
 • Classicism and the Age of Reason: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alexander Pope
 • Classical novel of the 18th century: Richardson, Fielding, Sterne, Smollet
 • Gothic Revival and Historical novel
 • Robert Burns and William Blake
 • The development of Romantic poetry: the Lake School poets (Wordsworth, Coleridge) and poetry of the Romantic revolt (Byron, Shelley, Keats)
 • Jane Austen’s ‚Comedy of manners‘
 • The development of the Victorian novel: Charles Dickens, W.M. Thackeray, George Eliot, Elizabeth Gaskell
 • The Brontë sisters
 • English aesthetic movement and Oscar Wilde
 • Late Victorian novelists: Thomas Hardy, Arnold Bennet
 • Joseph Conrad’s influence on the English novel
 • The development of the Victorian poetry: Arnold, Tennyson, Swinburne, Elizabeth Browning, Robert Browning
 • Paradox and Warning in the novels of G.K. Chesterton and H.G. Wells
 • A new approach to the individual: Henry James, E.M. Forster, D.H. Lawrence
 • James Joyce’s stream of consciousness
 • Impressionist techniques of Virginia Woolf
 • Irish literary revival: J.M. Synge, W.B. Yeats
 • Aldous Huxley’s experiments in novel
 • The age of T.S. Eliot
 • George Orwell
 • Satire and social criticism in the novel of the 40s and 50s
 • George Bernard Shaw’s new themes in drama
 • The generation of ‚Angry Young Men‘
 • English drama in the post-war period
 • British poetry since 1950
 • New generation of women writers
 • Contemporary British novel
 • Experimental novel of William Golding and John Fowles
 • Drama of the Absurd and Experimental Theatre
 • British anti-colonial novel
 • Literary developments in the Commonwealth countries

Americká literatura

 • American literature of the colonial period:
  The „American dream“
  American Puritanism
  Salem Witch Trials
  John Smith, John Winthrop, William Bradford, Anne Bradstreet, Edward Taylor
 • American Revolution and the Age of Reason:
  Thomas Paine, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin
  Jonathan Edwards
 • American Renaissance:
  Washington Irving
  F. Cooper
  W.C. Bryant
  American Transcendentalism – Emerson, Thoreau
 • The development of 19th– century American poetry:
  Romantic poetry of E.A. Poe and H.W. Longfellow
  The changes of poetic form in Walt Whitman and Emily Dickinson
 • The development of 19th– century American prose:
  Late Romanticism – Nathaniel Hawthorne, Herman Melville
  Regionalism and the „local color“ – Mark Twain (Samuel Clemens), Bret Harte
  Jack London
  American naturalism and the „Gospel of Wealth“ (Crane, Norris, Dreiser, Conwell)
  Psychological novel (Henry James, Edith Wharton, Kate Chopin, Willa Cather)

plné znění směrnice

KAJ/QZP Anglický jazyk a jeho didaktika (volitelný) NŠ5

(1) Do zkoušky ústí tyto povinné předměty doporučené ke splnění v těchto semestrech studia

 • KAJ/AJAP1 [Anglický jazyk I]                                           1 ZS
 • KAJ/AJAP2 [Anglický jazyk II]                                         1 LS
 • KAJ/ZVP [Základy výslovnosti – AJ]                             1 LS
 • KAJ/AJAP3 [Anglický jazyk III]                                       2 ZS
 • KAJ/AJAP4 [Anglický jazyk IV]                                      2 LS
 • KAJ/GP1 [Gramatika AJ I]                                                2 LS
 • KAJ/AJAP5 [Anglický jazyk V]                                        3 ZS
 • KAJ/GP2 [Gramatika AJ II]                                              3 ZS
 • KAJ/DIP1 [Didaktika anglického jazyka I]                    3 LS
 • KAJ/GP3 [Gramatika III]                                                  3 LS
 • KAJ/KDP [Komunikační dovednosti učitele – AJ]     3 LS
 • KAJ/PXP [Průběžná pedagogická praxe]                    4
 • KAJ/DIP2 [Didaktika anglického jazyka II]                 4 ZS
 • KAJ/DIP3 [Didaktika anglického jazyka III]                4 LS
 • KAJ/DLIP [Dětská literatura – AJ]                                 4 LS

 

(2) Zkouška se člení na tyto dílčí součástí

 • Anglický jazyk
 • Didaktika
 • Literatura

 

(3) Pro dílčí součást Anglický jazyk platí, že

má ústní formu. Čas určený na přípravu je přibližně 15 minut. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na základě návrhu člena komise, který zadal otázku. Čas pro vypracování zkoušky je 15 minut. Hlavním kritériem hodnocení je správnost odpovědí a jazyková úroveň části zkoušky vedené v angličtině.

Tematické okruhy jsou:

 • charakteristika anglického podstatného jména
 • kategorie čísla
 • kategorie počitatelnosti
 • kategorie určenosti (člen určitý, neurčitý, nulový a bezčlenost)
 • kategorie rodu
 • kategorie pádu (zejména přivlastňovací pád)
 • charakteristika anglického slovesa
 • slovesa významová
 • slovesa modální
 • slovesa pomocná
 • určité a neurčité tvary slovesné (gerundium, participium, infinitiv)
 • slovesné časy prosté a průběhové
 • slovesné časy vyjadřující minulost
 • slovesné časy vyjadřující přítomnost
 • slovesné časy vyjadřující budoucnost
 • slovesný rod (činný a trpný)
 • slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, konjunktiv)
 • slovesné rekce, rekce podstatných a přídavných jmen
 • charakteristika přídavného jména
 • pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen
 • charakteristika anglického příslovce
 • stupňování příslovcí
 • příslovce typu hard/hardly, late/lately, high/highly, atd.
 • zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná a zdůrazňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá
 • předložky jednotlivé, souslovné a víceslovné, předložky časové a místní
 • číslovky základní a řadové, desetinná čísla, zlomky, procenta atd.
 • vyjadřování záporu v angličtině, zápor gramatický a lexikální
 • slovní pořádek v anglické větě
 • spojky souřadící a podřadící; souvětí souřadící a podřadící, typy vedlejších vět
 • slovní zásoba – tvoření slov, změna slovního druhu, odvozeniny, složeniny.

Tematické okruhy nejsou shodné s otázkami, na které student odpovídá.

Počet otázek je 12 a jsou zadány písemnou formou a vztahují se k předloženému textu.

Student si vylosuje jeden  (minimálně z 5) text v angličtině, ke kterému dostane 12 zadaných úkolů. Během přípravy (15 minut) si text přečte a vypracuje zadané úkoly. Prvním úkolem je svými slovy v angličtině stručně (10 – 15 vět) shrnout obsah textu. Druhým úkolem je přečíst nahlas krátkou část textu (přibližně 5 řádků) vybranou zkoušejícím. Úkoly 3 – 12 se vztahují ke konkrétním jazykovým jevům vyskytujícím se v textu a vycházejícím z tematických okruhů. Jeden z uvedených úkolů testuje výslovnost, nevychází tedy z tematických okruhů pro anglický jazyk, ale z předmětu základy výslovnosti. O úkolech 3 – 12 hovoří uchazeč v češtině na pozadí anglického textu. Úkoly 1 a 2 jsou hodnoceny na základě jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úkoly 3 – 12 jsou hodnoceny dle obsahové správnosti, přičemž žádná nebo jedna nesprávná odpověď znamená hodnocení 1, dvě nesprávné odpovědí znamenají hodnocení 2, tři nesprávné odpovědi znamenají hodnocení 3 a více nesprávných odpovědí než 3 znamená hodnocení neprospěl. Známku za dílčí část zkoušky Anglický jazyk tvoří z 50% podčást 1 (úkoly 1 a 2) a z 50% podčást 2 (úkoly 3 – 12). Finální hodnocení z dílčí součásti zkoušky Anglický jazyk je tvořeno oběma částmi, jejichž hodnocení se průměruje a pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné splnit obě podčásti zkoušky.

(4) Pro dílčí součást Didaktika platí, že

má ústní formu. Čas určený na přípravu je přibližně 15 minut. Čas pro vykonání zkoušky je přibližně 20 minut. Zkouška probíhá v anglickém jazyce (s výjimkou odpovědi na otázky z tematického okruhu č. 18). Uchazeč ke zkoušce z didaktiky angličtiny předkládá své učitelské portfolio, které musí obsahovat minimálně 25 položek a pokrývat všechny jazykové prostředky a řečové dovednosti vyučované na prvním stupni základní školy. Uchazeč nejprve své portfolio souhrnně prezentuje a poté ho může využívat pro praktické doplnění svých odpovědí na zadané otázky. Hlavním kritériem hodnocení zkoušky je obsahová správnost odpovědí. Přihlíží se ovšem též k úrovni jazykového vyjádření uchazeče.

Tematické okruhy jsou:

 • Characteristics of very young and young foreign language learners.
 • First language acquisition.
 • Second language learning.
 • Motivating young foreign language learners.
 • Learning styles and strategies.
 • Methods of language teaching.
 • Classroom management and atmosphere.
 • Vocabulary.
 • Grammar.
 • Pronunciation.
 • Listening.
 • Reading.
 • Speaking.
 • Writing.
 • Assessment and error correction.
 • Storytelling, songs and rhymes.
 • Classroom language. Mother tongue vs. target language.
 • Rámcový vzdělávací program – pojetí výuky cizího jazyka na základní škole.

Tematické okruhy jsou shodné s otázkami, na které student odpovídá.

 • Způsob zadání otázek: Uchazeč si vylosuje dvě témata, z nichž si jedno vybere a zpracuje.
 • Průběh zkoušení: Zkouška začíná samostatnou prezentací uchazeče na zadané téma, po které následují doplňující otázky, na které uchazeč odpovídá.

 

(5) Pro dílčí součást Literatura platí, že

má ústní formu. Čas určený na přípravu je přibližně 20 minut. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na základě předloženého seznamu četby a ústní interpretace vybraného díla.  Zkouška trvá přibližně 20 minut (+ čas na přípravu) a probíhá v anglickém jazyce.

 

Doporučená literatura:

 • anglická dětská literatura od 18. století do současnosti
  (např. Defoe, Carroll, Dickens, Stevenson, Kipling, Barrie, Milne, Travers, Nesbit, Tolkien, Lewis, Pearce, Ransome, Pullman, Rowling, Jones, Dahl)
 • americká dětská literatura od 19. století do současnosti
  (např. Twain, Alcott, Baum, London, Saroyan, Sendak, Smith, Le Guin, Snicket)

 

Studenti si volí konkrétní díla podle vlastního výběru, je možné uvést i dílo v českém překladu či jazykově upraveném vydání, zkouška bude probíhat v angličtině.

Studentovi bude na základě předloženého seznamu četby vybráno jedno dílo k interpretaci v anglickém jazyce. Ve vztahu k tomuto dílu budou zadány dílčí podotázky, týkající se jak literárně teoretického kontextu (charakteristika postav a prostředí, funkce konkrétních motivů), tak i didaktických aspektů textu (možnost využití při výuce).

Během přípravy si student vytvoří základní osnovu zadaného tématu, vztahující se k zadaným otázkám a podotázkám. V průběhu zkoušky se k jednotlivým bodům ústně vyjádří, přičemž může využívat poznámky z přípravy. Případně odpoví i na doplňující otázky. 

plné znení směrnice

Modelový seznam četby k SZZ

Suggested Reading List, SZZ BAK (15+15 items in each provenience)

AMERICAN LITERATURE

DOCTOROW, E. L.: Ragtime

FAULKNER, W.: A Rose for Emily, Dry September

FITZGERALD, F. S.: The Great Gatsby

FITZGERALD, F. S.: The Curious Case of Benjamin Button

FOER, J. S.: Extremely Loud and Incredibly Close

HELLER, J.: Catch-22

HEMINGWAY, Ernest: A Farewell to Arms, The Old Man and the Sea, The Sun Also Rises

IRVING, J.: The Cider House Rules

KESEY, Ken: One Flew Over the Cuckoo’s Nest

LEE, Harper: To Kill a Mockingbird

LONDON, Jack: The Call of the Wild

MORRISON, Toni: God Help the Child, The Bluest Eye

McCARTHY, Cormac: The Road

O’CONNOR, Flannery: The Life You Save May Be Your Own

POE, E. A.: The Black Cat

POE, E. A.: The Raven

POE, E. A.: The Tell-Tale Heart

SALINGER, J. D.: The Catcher in the Rye

STEINBECK, John: Of Mice and Men

STEINBECK, John: Tortilla Flat

STYRON, W.: Sophie’s Choice

WALKER, Alice: The Color Purple

WHITEHEAD, Colson: The Nickel Boys

WILLIAMS, Tennessee: A Streetcar Named Desire

WILLIAMS, Tennessee: Cat on a Hot Tin Roof

 

Secondary sources:

Quinn, J. (ed.): Lectures on American Literature. Karolinum 2016.

GOWER, Roger: Past Into Present (Anthology). Longman 1990.

 

 

BRITISH LITERATURE

AUSTEN, Jane: Pride and Prejudice

BRONTE, E.: Wuthering Heights

BURGESS, Anthony: A Clockwork Orange

CONRAD, Joseph, The Lagoon

DAHL, Roald: Matilda

JOYCE, James: Dubliners

FOWLES, John: The Collector

GOLDING, William: Lord of the Flies

GAIMAN, Neil, Coraline, The Graveyard Book, Norse Mythology

GREENE, Graham: The End of the Party

KUREISHI, Hanif: The Buddha of Suburbia

LEWIS, C. S.: The Lion, the Witch and the Wardrobe

MCEWAN, Ian: The Cement Garden, Nutshell

ORWELL, George: 1984

SHAW, G. B.: Pygmalion

SMITH, Z: White Teeth, On Beauty

STEVENSON, R. L.: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

STOKER, Bram: Dracula

TOLKIEN, J. R. R.: The Hobbit

WILDE, Oscar: The Canterville Ghost

WILDE, Oscar: The Picture of Dorian Gray

WILDE, Oscar: The Happy Prince and Other Stories

WOOLF, Virginia: Kew Gardens 

Secondary sources

BARNARD, Robert: A Short History of English Literature. Blackwell 1994.

HILSKÝ, Martin: Současný britský román. H&H 1992, Modernisté. ARGO 2017.

Kvalifikační práce:

Obsahové a formální požadavky na bakalářské práce

Minimální rozsah bakalářské práce činí 30 stran textu. Do tohoto rozsahu se nezapočítávají formální náležitosti jako titulní strana, ani přílohy. Doporučený rozsah bakalářské práce činí 30 – 50 stran textu.

Z formálních náležitostí musí bakalářská práce obsahovat následující komponenty:

Titulní list udává následující fakta: v záhlaví pod sebou název univerzity, fakulty a katedry (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky), uprostřed strany označení „Bakalářská práce“ a její přesný název v češtině i v angličtině, dole na stránce jméno autora, ročník a studijní kombinaci, jméno vedoucího práce včetně titulů a rok odevzdání práce.

Prohlášení o samostatném zpracování BP s použitím uvedené literatury následuje na druhé straně a má zpravidla tento text: viz Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156).

Poděkování svým spolupracujícím institucím, konzultantům nebo jiným osobám může být uvedeno na další straně.

Anotace (angl. Abstract) je stručný výstižný popis hlavního zaměření práce. Musí být vypracována v češtině i angličtině v rozsahu jednoho odstavce pro každý jazyk.

Obsah je soupis kapitol a podkapitol s uvedením příslušných stránek. Je zpravidla řazen na začátku, ale může být i na konci.

Text práce obvykle obsahuje úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr.

Bibliografie je abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury.

Bibliografické citace slouží k identifikaci použitého zdroje a mohou být vypracovány podle státní normy o bibliografických citacích ČSN 01 6910 (2014) nebo i jiného existujícího standardu, pokud budou užity konzistentně a v souladu s praxí běžnou v renomovaných publikacích. Použití konkrétní normy vychází ze zvyklostí daného oboru a uchazeč by měl při její volbě postupovat podle instrukcí vedoucího práce.

Bakalářská práce je završením první etapy vysokoškolského studia a její vypracování a obhájení je jedním z požadavků pro udělení akademického titulu bakalář. Tuto práci je na katedře anglistiky možno psát z jazykovědy, kultury/reálií anglicky mluvících zemí a některých oblastí literatury. Doporučeným jazykem práce je čeština, po domluvě s vyučujícími je ovšem možné psát práci i v angličtině. Práce nesmí být pouhou kompilací již publikovaných poznatků.

Obsahové a formální požadavky na diplomové práce

Minimální rozsah diplomové práce činí 60 stran textu. Do tohoto rozsahu se nezapočítávají formální náležitosti jako titulní strana, ani přílohy. Doporučený rozsah diplomové práce činí 60 – 80 stran textu.

Z formálních náležitostí musí diplomová práce obsahovat následující komponenty:

Titulní list udává následující fakta: v záhlaví pod sebou název univerzity, fakulty a katedry (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky), uprostřed strany označení „Diplomová práce“ a její přesný název v češtině i v angličtině, dole na stránce jméno autora, ročník a studijní kombinaci, jméno vedoucího práce včetně titulů a rok odevzdání práce.

Prohlášení o samostatném zpracování DP s použitím uvedené literatury následuje na druhé straně a má zpravidla tento text: viz Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156).

Poděkování svým spolupracujícím institucím, konzultantům nebo jiným osobám může být uvedeno na další straně.

Anotace (angl. Abstract) je stručný výstižný popis hlavního zaměření práce. Musí být vypracována v češtině i angličtině v rozsahu jednoho odstavce pro každý jazyk.

Obsah je soupis kapitol a podkapitol s uvedením příslušných stránek. Je zpravidla řazen na začátku, ale může být i na konci.

Úvod by měl být vzhledem ke své povaze stručný. Má v něm být zdůvodněna volba tématu, osobní vztah autora k problematice, formulován cíl a metody práce. Úvod by měl obsahovat i informaci o struktuře práce.

Teoretická část obsahuje teoretická východiska samostatně zpracovaná podle odborné literatury a reflektuje současný stav řešené problematiky.

Praktická část je žádoucí zejména u lingvistických a metodických prací. Může být založena na rozboru autentického jazykového materiálu či diplomantem shromážděných autentických dat, s výjimkou prací rázu lexikografického, bibliografického, či translatologického (šíři excerpce stanoví podle povahy tématu vedoucí práce). 

Závěr tvoří především rekapitulace výsledků a zhodnocení míry dosažení stanovených cílů. Může se v něm též posoudit přínos práce a navrhnout další možnosti zkoumání dané problematiky.

Resumé (angl. Summary) píše diplomant česky, je-li jeho práce v angličtině a naopak. Cílem je popsat celý proces práce. Doporučený rozsah je 2-3 strany.

Bibliografie je abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury. V literární práci je nutno rozlišit primární a sekundární literaturu.

Přílohy jsou možnou, ale ne povinnou součástí práce.

Bibliografické citace slouží k identifikaci použitého zdroje a mohou být vypracovány podle státní normy o bibliografických citacích ČSN 01 6910 (2014) nebo i jiného existujícího standardu, pokud budou užity konzistentně a v souladu s praxí běžnou v renomovaných publikacích. Použití konkrétní normy vychází ze zvyklostí daného oboru a uchazeč by měl při její volbě postupovat podle instrukcí vedoucího práce.

Diplomová práce je završením druhé etapy vysokoškolského studia a její vypracování a obhájení je jedním z požadavků pro úspěšné ukončení studia a udělení akademického titulu magistr. Tato práce musí být vypracovaná samostatně a posluchač v ní musí mimo jiné prokázat solidní teoretické znalosti zvolené problematiky, schopnost aplikace teoretických poznatků do praxe a schopnost analyzovat a kriticky pracovat s použitými zdroji. Ačkoliv se od diplomové neočekává, že bude prací klíčového významu v daném oboru, musí mít prokazatelný přínos pro poznání.

Hodnocení kvalifikačních prací

Bakalářskou i diplomovou práci posuzují dva hodnotitelé – vedoucí práce a oponent, který se zabývá oborem, jehož se práce týká, nebo oborem blízkým. Vypracují posudky, ve kterých se především hodnotí:

 1. míra naplnění zadaného tématu
 2. věcná správnost a kvalita zpracování jednotlivých částí práce
 3. úroveň jazyka (jasnost a přesnost vyjadřování, vhodné jazykové prostředky a styl, logické strukturování myšlenek, koherence textu, gramatická správnost)
 4. formát (naplnění formálních náležitostí, rozsah práce, odpovídající úprava textu, přehlednost celkové struktury)
 5. práce s literaturou, přiměřenost a správnost citací, kritická analýza zdrojů
 6. celkový přístup diplomanta k řešení úkolu, míra tvůrčí invence
 7. způsob využití a vyhodnocení poznatků, přínos výsledků práce

Součástí posudku je návrh na klasifikaci na škále výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl. Uchazeč má právo seznámit se s oběma posudky nejméně 1 týden před stanoveným termínem obhajoby. Hodnotící formuláře jsou přílohou tohoto dokumentu.

Obhajoba kvalifikační práce

Průběh obhajoby

Obhajoba kvalifikačních prací je veřejná. Koná se před komisí pro SZZ. Po stručném představení práce a formulování jejích kladů a záporů uchazeč reaguje na hlavní výhrady a připomínky z posudků, a pokud je to nutné, seznámí komisi s dalšími relevantními informacemi týkajícími se kvalifikační práce. V následné diskusi mohou členové zkušební komise klást doplňující otázky konkrétního i obecnějšího charakteru. Obhajoba práce může probíhat v češtině nebo v angličtině (většinou podle jazyka, jímž je kvalifikační práce psána). O klasifikaci rozhodne komise v neveřejném jednání.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.