Informace k bakalářským pracím

Zadání BP:

Vedoucí práce vypracuje ve spolupráci se studentem podklad pro zadání práce, poté vedoucí práce zašle elektronicky formulář podkladu na sekretariát AA, sekretářka vloží údaje do STAGu a vytiskne originál zadání, který se po podpisech vedoucí katedry a děkana zakládá po obhajobě do protokolu o SZZ. Studentovi může sekretářka na požádání vyhotovit kopii zadání. Kopie zadání a posudků se vkládají do práce před obhajobou. Termín odevzdání podkladu pro zadání stanoví katedra. V harmonogramu AR je termín, kdy katedra již odevzdá zpracovaná zadání k podpisu na děkanát PF (jednotlivá zadání se na sekretariátu z podkladu zpracovávají do systému STAG). Na zadní straně zadání je plánovaný termín odevzdání BP. Skutečný termín odevzdání, resp. registrace BP je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR (nebo stanovuje katedra)

Název ani obsah zadání nelze měnit, tj. název BP na zadání souhlasí s názvem práce, kterou student odevzdává k registraci před obhajobou. V případě změny student podá na studijním oddělení žádost o změnu zadání kvalifikační práce.

Student průběžně pracuje pod vedením vedoucího práce a po dokončení práce se po dohodě s vedoucím práce řádně přihlásí k obhajobě (na vypsaný termín ve STAGu). Přihlášení k obhajobě je třeba zvážit, odhlášení od obhajoby i SZZ povoluje proděkanka pro studium pouze z vážných, zpravidla zdravotních důvodů (je třeba doložit) – jinak termín studentovi propadá (viz opatření děkana č. 7/2017)

Registrace BP:

  1. Mezní termín, do kterého je nutno zaregistrovat BP na katedře, je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR a v „chytré knize“.
  2. Student přinese k registraci 2 svázané výtisky. Jeden výtisk práce komise bezprostředně po skončení obhajob vrací studentovi a druhý výtisk si ponechá Ateliér arteterapie k archivaci. Student, který si práci nepřevezme je srozuměn s tím, že katedra po uplynutí lhůty jednoho měsíce tento výtisk předá ke skartaci.
  3. Stejnou verzi práce, anotace a klíčová slova v čj a aj si vloží student před odevzdáním práce k registraci do STAGu. Pokyny k úpravě a vložení práce do STAGu jsou na http://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php 
  4. Při vkládání do STAGu má student možnost si u své práce změnit druh zveřejnění. Upozorňujeme studenty, že omezení zveřejnění práce je možné výhradně v oprávněných případech, po předchozí dohodě s vedoucím práce a po schválení žádosti, zaslané děkanovi PF. V žádosti student uvede odůvodnění požadované změny/omezení zveřejnění u své práce.

Informace viz též Opatření děkana o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech č. 7/2017 [dokument]

Posudky BP:

Vedoucí a oponent BP vypracují posudky, na sekretariát odevzdají 1× podepsaný originál posudku, vedoucí práce odevzdá zároveň i podepsaný originál posouzení plagiátu. Originály posudků sekretářka katedry skenuje a vkládá do STAGu. Nejpozději týden před stanoveným termínem obhajoby (dle harmonogramu SZZ) by měl mít student posudky ve STAGu k dispozici. Originály zadání, posouzení plagiátu a posudků zakládá sekretářka do protokolu o SZZ.

Obsahové a formální požadavky:

Minimální rozsah bakalářské práce činí 80 000 znaků včetně mezer. Do uvedeného rozsahu se započítávají i např. všechny formální náležitosti práce včetně titulní strany a prohlášení podle čl. 20 odst. 10 písm. e) opatření děkana 7/2017; nezapočítávají se však přílohy práce. Maximální rozsah bakalářské práce činí 160 000 znaků včetně mezer. Ve výjimečných a odůvodněných případech může vedoucí ateliéru na návrh vedoucího práce rozhodnout o přijetí rozsáhlejší práce. Práce však nesmí mít menší než uvedený rozsah.

Práce musí obsahovat titulní stranu dle vzoru uvedeného na webu fakulty, viz https://www.pf.jcu.cz/education/kvalifikacni_prace-titul.php, dále prohlášení dle čl. 20 odst. 10 písm. e) opatření děkana 7/2017, abstrakt se seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce, zadání práce, obsah práce, samotný text práce, seznam použitých pramenů (pokud na ně práce odkazuje) a seznam použité literatury, a to přesně v uvedeném pořadí. Každá z uvedených náležitostí musí začínat na samostatné straně.

Kromě základních znalostí z psychologie, psychoterapie, dějin umění a dalších oborů by práce měla dokládat zejména osvojení si specifické arteterapeutické metodiky, která je jádrem studia v Ateliéru arteterapie PF JU.

U BP se hodnotí zejména náročnost tématu práce a její přínos pro obor. Dále se hodnotí, zda byly naplněny cíle práce, jak vyplývají ze zadání a jsou konkretizovány v úvodu práce (příp. na začátku praktické části práce v podobě otázek, příp. hypotéz). Při posouzení obsahu bakalářských prací se dále zohledňuje především rozsah zpracovávaného tématu, časová náročnost práce v terénu, množství získaných dat i vlastní podíl práce diplomanta. Z práce by mělo být jasné, že student identifikoval hlavní problémy obsažené v tématu, umí pracovat s odbornou literaturou, případně dalšími informačními zdroji, je schopen elementárního kritického myšlení a dokáže srozumitelně formulovat své myšlenky. Předpokladem kladného posouzení práce je dodržení profesionální etiky studentem během přípravy práce. Při posouzení formální stránky bakalářských prací se konečně přihlíží k jejich gramatické a stylistické úrovni. Za samozřejmé se předpokládá zvládnutí odborného terminologie psychologických a psychoterapeutických oborů na úrovni vytčené v požadavcích k SZZ. Práce rovněž musí splňovat požadavky kladené na citace.

Požadavky na citace v BP:

Citace v BP budou provedeny dle normy American Psychological Association (APA). Níže viz příklady citací:

1. Citace knihy, jeden autor:
Piorecký, K. (2011). Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia.

2. Citace knihy, dva autoři:
Kožmín, Z., & Trávníček, J. (1998). Na tvrdém loži z psího vína. Brno: Jota-Books.

3. Citace knihy, tři autoři:
Svobodová, J., Svobodová, D., & Gejgušová, I. (2010). Zdroje a cíle jazykové popularizace. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.

4. Citace knihy, více než tři autoři:
Řeřichová, V., Sladová, J., Váňová, K., & Homolová, K. (2008). Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí. Olomouc: Hanex.
Řeřichová, V. et al. (2008). Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí. Olomouc: Hanex.

5. Citace editované knihy nebo sborníku:
Fic, I. (Ed.). (1995). Židé a Morava: sborník příspěvků z konference konané v Kroměříži v říjnu 1994. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska.
Kopáč, R., & Jirkalová, K. (Eds.). (2004). Antologie nové české literatury 1995-2004. Praha: Fra.

6. Citace knihy bez autora nebo editora:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. (2003). Praha: Academia.

7. Citace článku z časopisu:
Bláhová, K. (2010). Hravě! - Autenticky! Napříč literárními časopisy devadesátých let. Host, 26 (7). 15-21.

8. Citace článku z internetového časopisu:
Novotný, V. (2000). Ženy jsou kritické - ale ne literárněkritické! Dobrá adresa [online]. 1(9) [cit. 2012-02-26]. Dostupné z WWW: <http://www.dobraadresa.cz/2000/DA09_00.pdf>.

9. Citace článku na internetu v rámci jiného zdroje než časopis:
Onufer, P. (2012). Příběh inženýra lidských duší: Dvojí čtení názvu románu [online]. In Literární.cz. Světová literatura živě. [cit. 2012-02-26]. Dostupné z WWW: <http://www.literarni.cz/rubriky/aktualni/clanky/pribeh-inzenyra-lidskych-dusi-dvoji-cteni-nazvu-romanu_8810.html>.

10. Citace článku ze sborníku či zeditované knihy:
Kvítková, N. (2009). Proměny a úpravy písně Jesu Kriste, ščedrý kněže. In Uličný, O. (Ed.), Eurolingua & Eurolitteraria 2009 (91-96). Liberec: Technická univerzita Liberec.

11. Citace nepublikované diplomové, disertační aj. práce:
Vala, J. (2004). Výzkum čtenářské recepce lyrické poezie metodou sémantického diferenciálu. Nepublikovaná disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.