Okruhy k SZZ

(platné od ledna 2023)

ART / 7Q1 - Arteterapeutická metodika a interpretační postupy

 1. Podoby kompoziční výstavby artefaktu s ohledem na dynamizující prvky v produkci.
 2. Práce s barvou a její funkce v artefaktu, možnosti interpretačního využití symboliky barev.
 3. Psychologická a výtvarná typologie klienta a jejich výtvarná metafora.
 4. Účinné faktory v arteterapii, jejich uplatnění při metodické práci s artefaktem.
 5. Výtvarná metafora emočního a kognitivního vývoje s odkazem na vývojové etapy výtvarného projevu.
 6. Ontogenetický model v arteterapii (pojetí V. Lowenfelda) a jeho přesah k fylogenetické metafoře.
 7. Výtvarná symbolika a symptom, znaky výtvarného regresu, redukovanosti a fixace v produkci klienta.
 8. Metodické postupy a výtvarné vedení klienta uplatnitelné v intervenční arteterapii, rozdíl při jejich použití s ohledem na diagnózu a věk klienta.
 9. Obraz jako metafora - interpretační postupy při práci s artefaktem, latentní terapeutické a interpretační obsahy metodických postupů.
 10. Etapy psychosexuálního vývoje osobnosti a obranné mechanismy, jejich funkce a výtvarné indikátory v artefaktu.
 11. Sen a mechanismy snové práce jako paralela k procesu tvorby obrazu, podobnosti a rozdíly mezi procesem vzniku artefaktu a snovou prací.
 12. Formální a obsahové aspekty artefaktu, jejich možné podoby a významy v artefaktu.

Doporučená literatura (ART / 7Q1):

Auer, H., & Frieling, H. (1972). Človek-farba-priestor. Vydavatelstvo technickej a umeleckej literatury.
Aumont,J. (2005). Obraz. Akademie múzických umění.
Baleka, J. (1999). Modř, barva mezi barvami. Academia.
Davido, R. (2001). Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál.
Drvota, S. (1973). Osobnost a tvorba. Avicenum.
Freud, S. (2000). Umenie a psychoanalýza. Slovenský spisovatel.
Goethe, J. W. (2004). Smyslově-morální účinek barev. Fabula.
Jung C. G. (1994). Duše moderního člověka. Atlantis.
Kyzour, M. starší (1968). Krizové jevy v dětské kresbě a malbě. Estetika 5-6.
Lhotová, M. (2010). Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. Scientia.
Lhotová, M., & Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Portál.
Lowenfeld, V. (1957). Creative and Mental Growth. Macmillan Co.
Piaget, J. (1996). Psychologie inteligence. Portál.
Perout, E. (2005). Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik.
Pogády, J. et al. (1993). Detská tvorba v diagnostike a liečbe. SAP.
Pondělíček, I. (2002). Fantaskní umění. Nakladatelství Vodnář.
Read, H. (1967). Výchova uměním. Odeon.
Riedl, I. (2002). Obrazy v terapii, umění a náboženství. Portál.
Rubin, J. A. (2008). Přístupy v arteterapii. Teorie a techniky. Triton.
Uždil, J. (2002). Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Portál.
Slavík, J. (2000). Utváření a interpretování symbolu v arteterapii. In Současná arteterapie v České republice a zahraničí. PedF UK.
Syřišťová, E et al. (1989). Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Avicenum.
Šicková-Fabrici, J. (2016). Základy arteterapie. Portál.

ART / 7Q2 - Psychologie a psychopatologie

 1. Psychologie jako věda. Vývoj psychologických přístupů ke zkoumání duševního života. Biologický, behavioristický, psychodynamický, fenomenologický, gestalt, kognitivní a kulturní přístup. Metody a etické otázky psychologie jako vědy a jako profesní disciplíny.
 2. Osobnost a její biopsychosociální a spirituální rozměr. Poruchy osobnosti (dělení, možnosti terapie, využití arteterapie).
 3. Biologická a psychologická determinace lidské psychiky. Základní teorie vývoje (Piaget, Freud, Erikson, Mahlerová, Kohlberg apod.).
 4. Vědomí a nevědomí. Vývoj psychologického zkoumání vědomí, vymezení základních pojmů. Funkce vědomí. Změněné stavy vědomí. Nevědomí a jeho různá pojetí. Pozornost. Problematika svobodné vůle.
 5. Senzorické a percepční procesy. Individuální rozdíly v percepčních procesech. Představy a mentální reprezentace. Vjemy a představy. Druhy představ. Procesy asociace představ. Mentální reprezentace poznatků. Mentální manipulace s představami. Teorie mysli, mentální modely.
 6. Jazyk a myšlení. Vlastnosti jazyka, osvojování si jazyka. Myšlení a řeč - Piaget, Vygotský. Kognitivní vývoj a faktory, které ho ovlivňují. Poruchy kognitivního vývoje. Demence a mentální retardace (projevy, typy, charakteristika výtvarného projevu a využití arteterapie).
 7. Představy, fantazie (a jejich vývojová specifika), tvořivost, faktory ovlivňující vývoj tvořivosti. Konvergentní vs. divergentní myšlení. Denní snění.
 8. Emoce a motivace - základní charakteristika, přístupy, vývoj emocí a motivace a faktory, které ho ovlivňují, poruchy emocí a vůle, afektivní poruchy. Motivace v kontextu psychoterapie.
 9. Psychoterapie - základní pojmy, přístupy (psychodynamické přístupy, humanistická psychoterapie, KBT atd.), specifika psychoterapie u dětí a dospělých, specifika psychoterapie u různých typů diagnóz; postavení arteterapie v rámci psychoterapie.
 10. Osobnost psychoterapeuta, resp. arteterapeuta. Etika a morální hodnoty v psychoterapii. Kultivace, péče o sebe a profesní a osobnostní rozvoj psychoterapeuta. Duševní zdraví a psychohygiena psychoterapeuta. Syndrom vyhoření a jeho prevence. Supervize, intervize, balintovské skupiny.
 11. Specifika přístupu k dětem v psychoterapii, resp. v arteterapii. Psychické potíže dětí v předškolním věku, v období školní docházky a v dospívání, možnosti a specifika psychoterapie a arteterapie u dětí a dospívajících, rodinné kontexty psychoterapie, resp. arteterapie.
 12. Psychodynamická psychoterapie. Psychodynamické teorie osobnosti, charakteristické konstrukty a pojmy psychodynamických terapeutických škol, základy psychoanalytického pojetí lidské psychiky a jeho důsledky pro terapeutickou práci s klienty. Pojetí S. Freuda, A. Freudové, M. Mahlerové, M. Kleinové, D. Winnicotta, O. Kernberga apod. Základy analytické psychologie C. G. Junga a jeho následovníků.
 13. Sociální komunikace. Jazyk v sociálních souvislostech - řečové akty, komunikace. Pygmalion-efekt a Golem-efekt v kontextu psychoterapie. Rozhovor v psychoterapii. Komunikační dovednosti.
 14. Základní typy zátěžových situací (frustrace, stres, konflikt, deprivace) a mechanismy adaptace na ně (copingové strategie, obranné mechanismy).
 15. Zátěž a krize. Druhy krizí, krizová intervence, možnosti uplatnění arteterapie v rámci krizové intervence.
 16. Psychologická diagnostika. Rozdíl mezi klinickými a testovými metodami. Dělení psychodiagnostických metod. Standardizace a objektivita testových metod. Využití projekce v rámci psychodiagnostiky. Projektivní metody v psychodiagnostice dětí a dospělých - dělení projektivních metod (s důrazem na kresebné projektivní metody), rizika použití projektivních metod. Přínos psychodiagnostiky pro arteterapii.
 17. Neurotické poruchy (příčiny, projevy, teoretické přístupy, terapie, možnosti využití arteterapie). psychosomatické obtíže, vliv úzkosti na rozvoj psychických obtíží, somatoformní obtíže.
 18. Psychotické poruchy a schizofrenie (příčiny, projevy, možnosti terapie, charakteristika výtvarného projevu a využití arteterapie v terapii psychotiků).
 19. Závislostní chování, návykové a impulzivní poruchy (alkoholové a nealkoholové závislosti, patologické hráčství a další varianty návykového a impulzivního chování, příčiny, terapie, využití arteterapie, charakteristika výtvarného projevu). Poruchy příjmu potravy (příčiny, projevy, terapie, možnosti arteterapie, charakteristika výtvarného projevu osob s poruchami příjmu potravy).

Doporučená literatura (ART / 7Q2):

Drapela, V.J. (1997). Přehled teorií osobnosti. Portál.
Hoeksema - S. Nole; Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Wagenaar, W.A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál.
Kopřiva, K. (2006). Lidský vztah jako součást profese. Portál.
Kratochvíl, S. (2002). Základy psychoterapie. Portál.
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Portál.
Mitchell, S. A., Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Triton.
Plháková, A. (2015). Učebnice obecné psychologie. Academia.
Pokorná, V. (2002): Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál
Prochaska, J. O., Norcross, J.C. (1999). Psychoterapeutické systémy - Průřez teoriemi. Grada.
Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Portál.
Vágnerová, M. (1997). Úvod do psychologie. Karolinum.
Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Portál.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál.
Vodáčková, D. et al. (2002). Krizová intervence. Portál.
Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.). (2010). Současná psychoterapie. Portál.
Vymětal, J. (2003). Úvod do psychoterapie. Grada.

ART / 7Q3 - Dějiny umění

 1. „Umění“ pravěku a starověku: funkce obrazu, magické myšlení, jeskynní malby, megalitická architektura, Egypt a kultury Blízkého východu, zikkurat, pyramida, chrám, kánon, hieratická perspektiva, Achnatonova revoluce
 2. „Umění“ starověkého Řecka a Říma: lidské tělo jako systém proporcí, civilní a chrámová architektura, antické iluzívní malířství, římský sochařský portrét, postavení umělce ve společnosti
 3. Rané křesťanství a Byzanc: klasicismus, naturalismus a abstrakce v pozdně římském umění, vztah křesťanství k obrazu, katakomby, teologie ikony, ikonostas, ikonoklasmus, raně křesťanská a byzantská architektura, mozaiky
 4. „Umění“ středověku: konceptualismus raně středověkého zobrazení, Velká Morava, karolínská a otonská renesance, rotunda, románská bazilika, gotická katedrála, iluminace, desková malba, realismus ve 13. století, Giotto di Bondone a Simone Martini, nové obrazové typy a mystika ve 14. století, umění na dvoře Karla IV., mezinárodní sloh kolem roku 1400, naturalismus a idealismus
 5. Flámská a raná italská renesance: Robert Campin, bratři Eyckové a Rogier van der Weiden - skrytý symbolismus a realismus detailu, Filippo Brunelleschi a objev centrální perspektivy - Masaccio, Paolo Ucello a Piero della Francesca, Leon Battista Alberti a kodifikace neoklasické estetiky, emancipace umělců, mimesis, disegno, využití grafiky, pozdně gotické sochařství
 6. Italský a středoevropský manýrismus: vrcholná renesance a proměny funkce obrazu ve 20. letech 16. století: Leonardo, Michelangelo, Raffael a jeho žáci, Giorgio Vasari a nová estetika 16. století, manýristická barevnost, umění na dvoře Rudolfa II.
 7. Baroko vliv reformace a Tridentského koncilu na umění, obraz jako součást propagandy, útok na smysli diváka, iluzivní malba, Caravaggio a Gian Lorenzo Bernini - světlo, barva a perspektiva v 17. a 18. století, Petrus Paulus Rubens a Rembrandst van Rijn - flámská a holandská malba, radikální baroko, barokní klasicismus a realismus
 8. 19. století: Jacques Louis David a neoklasicismus kolem 1800, William Blake - osobní symbolika a mytologie jako vyjádření pozice jedince na prahu industriální éry, rozvoj technických obrazů daguerrotypie a fotografie, historizující tendence, nacionalismus, pařížský Salon, od romantismu a realismu k impresionismu a symbolismu, hledání nového slohu - secese (Eugene Delacroix, Gustave Courbet, Eduard Manet, Claude Monet, skupina Nabis, hnutí Arts and Crafts)
 9. Umění 1. poloviny 20. století vznik prvních moderních uměleckých směrů před první světovou válkou (fauvismus, kubismus, expresionismus, Henri Matisse, Pablo Picasso, skupina Der Blaue Reiter a Die Brücke) a počátky abstrakce (Vasilij Kandinskij, František Kupka, Kazimir Malevič, Piet Mondrian), meziválečné umění (návrat k řádu, nová věcnost, dada, surrealismus, sovětská avantgarda, klasicismus diktátorských režimů a jeho patologický potenciál, funkcionalismus, design, Marcel Duchamp, Max Ernst, Alexander Rodčenko, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe)
 10. Umění 2. poloviny 20. století až současnost: vliv politických ideologií na situaci umění v poválečném období (USA vs SSSR), abstrakce vs figurální malba (abstraktní expresionismus, hard-edge painting, minimaslismus, socialistický realismus, pop-art, Jackson Pollock, Andy Warhol, Sol LeWitt), nová média a nové umělecké strategie (performance, happening, instalace, body art, land art, Joseph Kossuth, Robert Smithon, Petr Štembera, Milan Knížák), dematerializace umění (konceptuální umění), postmodernismus (Robert Venturi) a postkonceptualismus

Doporučená literatura (ART / 7Q3):

Blažíčková-Horová, N. (1998). České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století. Národní galerie.
Davis, W. (1997). Symboly v dějinách a jejich objevování. In: Kesner, L. (ed.). Vizuální teorie: Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. H & H. S. 49-66.
Foster, H., Kraussová, R., Bois Y.-A., Buchloh, B. H. D. (2015). Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Slovart.
Francastel, P. (2003). Malířství a společnost. Malířský prostor od renesance ke kubismu. Barrister & Principal.
Gombrich, E. H. (2001). Příběh umění. Argo.
Ježek, V. (2016). Byzantský zápas o ikonu. O problematike východoeurópskeho symbolizmu. Prešovská univerzita.
Kalina, P. (2005). Dějiny středověké architektury. Vydavatelství ČVUT.
Kidson, P. (1973). Románské a gotické umění. Artia.
Kitson, M. (1972). Barok a rokoko. Artia.
Lewis-Williams, J. D. (2007). Mysl v jeskyni. Vědomí a původ umění. Academia.
Lucie-Smith, E. (1996). Artoday. Současné světové umění. Slovart.
Lynton, N. (1981). Umění 19. a 20. století. Artia.
Martindale, A. (1972). Člověk a renesance. Artia.
Panofsky, E. (2013). Význam ve výtvarném umění. Academia.
Strong, D. E. (1970). Antické umění. Artia.
Švácha, R. et al. (2017). Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Arbor vitae.
Tuffelliová, N. (2001). Umění 19. století. Paseka.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.