Kvalifikační práce

Základní informace

Vzor pro vnitřní titulní stranu absolventských prací

Citace:

Citace v závěrečných kvalifikačních pracích se řídí citační normou doporučenou Českou geografickou společností, jejíž zásady jsou podrobně rozebrány na stránkách Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PŘF UK zde.

Poznámky k tomuto úzu platné pro KGE PF si můžete stáhnout zde.

Doplněk KGE k citacím internetových zdrojů naleznete zde.

Obecné pokyny k formě kvalifikačních prací na PF:

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2011 O OBECNÝCH ZÁSADÁCH PRO TVORBU ZÁVĚREČNÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ


Skladba práce:

 • na obálce se uvádí název instituce - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, uprostřed se píše - Bakalářská práce nebo Diplomová práce, na spodní linii se napíše rok předložení a jméno a příjmení autora
 • další stránka je prázdná, následující stránka opakuje informace z obálky a přidává název práce, katedru geografie a vedoucího práce
 • zadání práce se do DP či BP nevkládá
 • následuje čestné prohlášení podle standardního vzoru, na další stránce je eventuelní poděkování vedoucímu práce a dalším
 • důležitá je anotace na další stránce, které předchází úplný citační záznam práce a klíčová slova, na následující stránce je vše v angličtině, anotaci v češtině musí odsouhlasit vedoucí práce
 • následuje obsah a dále kapitola Úvod, ve které jsou cíle a hypotézy práce, které jsou v souladu s cíli zadání práce
 • další kapitoly se odvíjejí od zadání práce a postupu tvorby, většinou by zde měly být kapitoly teoretické, kapitoly představující řešené území (geografická charakteristika), kapitoly věnované literatuře, datům, metodám, kapitoly analytické a shrnující, dále závěr a přílohy
 • na zadní vnitřní stranu se vlepí CD s obsahem DP či BP

Vložení práce do STAGu, odevzdání práce a obhajoba práce:

 • vše je třeba vložit do STAGu podle pokynů uvedených na webových stránkách PF JU
 • podepsané práce (2 svázané výtisky) je třeba odevzdat do vyhlášeného termínu na sekretariát KGE, sekretářka prověří náležitosti (také vložení do STAGu) a práci orazítkuje
 • týden před obhajobou budete mít ve STAGu posudky na BP či DP, je třeba se připravit na připomínky v nich obsažené, stejně jako 10 minutové představení práce pro obhajobu

Obecné požadavky na práci:

 • v BP či DP je vyžadována kvalitní práce s literaturou, ve které musí být také cizojazyčná literatura, plagiátorství je nepřípustné, je nutné uvádět zdroj dat, je třeba citovat i myšlenky, nejen doslovné věty
 • je třeba dbát na správné použití citačního úzu (v textu, v seznamu literatury)
 • nesmí se měnit název práce, který byl schválen v zadání práce, stejně tak cíle práce
 • diplomová práce má minimálně 50 stran, bakalářská minimálně 30 stran
 • je třeba, aby mapové přílohy měly všechny náležitosti (měřítko, legendu…) a byly vypracovány dle kartografických pravidel
 • je třeba ohlídat gramatickou správnost textů a formální úpravu práce (odstavce, nadpisy a jejich číslování …). Doporučuje se řádkování 1,5 a velikost pisma 11 (Calibri), 12 (Times New Roman), nebo 11 (Arial). Všechny přílohy musí mít názvy a jsou očíslovány.
 • práci nelze odevzdat, dokud není splněn zápočet z BAP2, DPSZ2 nebo UZM2, přičemž předpokladem udělení zápočtu DPSZ2, resp. UZM2 je, mimo další, úspěšné představení práce na katedrální konferenci
 • práce musí současně splňovat podmínky uvedené v "Pokynech k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG", které jsou k dispozici na webových stránkách PF JU a také příslušné opatření děkana PF JU - "Obecné zásady pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací"
Obhájené práce

Všechny obhájené kvalifikační práce lze najít v IS STAG v položce kvalifikační práce.

Návrhy témat

Aktuální návrhy témat Bakalářských a Diplomových prací – vydáno 20.11.2023

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D.

 1. Tvorba atlasu místního regionu a jeho využití ve výuce na ZŠ (zadáno)

 2. Vlastní návrh s tématikou GIS, VR, AR, AI – Po předchozí domluvě 


Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

 1. Kritická místa geografického vzdělávání na 2. stupni ZŠ a jejich integrace pomocí konceptu STEM 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Časoprostorové rytmy mobility obyvatel ve městě České Budějovice

 2. Vlastní téma na základě předchozí konzultace


doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

 1. Stabilizace a rozvoj základního školství ve vybraném SOORP
  Student/ka nejprve uskuteční mapování územního rozložení základních škol (ZŠ) a zjistí u nich naplněnost tříd žáky a spádovost. Zjistí lokality nedávno a v minulosti zrušených ZŠ a shromáždí údaje o těchto školách a o důvodech jejich zrušení. Rozčlení existující ZŠ na úplné a neúplné a na ZŠ s periferní, semiperiferní, suburbánní a jádrovou polohou. Dotáže se představitelů ZŠ a představitelů obecních úřadů na problémy ZŠ, spolupráci ZŠ a obce, spolupráci ZŠ a komunity obyvatel obce. Následně sestaví strukturovaný a komentovaný soubor obecných a konkrétních opatření stabilizace a rozvoje ZŠ v řešeném území.

 2. Charakteristika a porovnání chmelařských regionů světa
  Půjde o shromáždění geografických charakteristik chmelařských regionů ve světě, rozloh jejich chmelnic, informací o způsobu pěstování chmele, odrůdách chmele, o výnosech a produkci chmele, o obchodování s chmelem, včetně vývojových aspektů. Uplatní se metody tematické kartografie. Množství informací je již shromážděno.

 3. Olejniny (či jiná skupina plodin) ve výuce geografie zemědělství
  Student/ka nejprve představí jednotlivé olejnaté plodiny a jejich geografii. Následně bude porovnávat a hodnotit vysokoškolské, středoškolské a základoškolské učebnice geografie obsahující geografii zemědělství a v ní problematiku olejnin. Připraví vzorový text a přílohy pro výuku olejnin skript pro geografické obory na vysokých školách a pro učebnice zeměpisu na středních a základních školách. 


RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Prostorová distribuce toponym (zeměpisných názvů míst) s přívlastkem "český/-á/-é 
 2. Prostorová distribuce toponym (zeměpisných názvů míst) s přívlastkem "moravský/-á/-é" a "slezský/-á/-é".
 3. Zastoupení duchovních a řeholníků/-nic v populaci evropských států. (lze jako BP i DP)
  (cílem bude analyzovat rozdíly v zastoupení těchto osob na populaci evropských států, pokusit se nalézt hlubší příčiny těchto rozdílů, vidění širších souvislostí v rámci geografie náboženství vč. korelace s vybranými ukazateli, interpretace…, generalizace a specifika)
 4.  

doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

 1. Změna výšky sněhové pokrývky za období 1961 - 1990 a 1991 - 2020 na Šumavě

 2. Využití meteorologických dat v praxi

 3. Geomorfologická inventarizace skalních mís v Novobystřické vrchovině (2x)

 4. Hodnocení geomorfologických lokalit podle koncepce geomorphosites (Slepičí hory) (1x)

 5. Volné téma


PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

 1. Ochrana krajiny s významnými kulturně historickými hodnotami
  Práce by měla obsahovat analýzu změn krajinného pokryvu (land cover), v závislosti na velikosti území buď ve velkém měřítku (1:2880) nebo ve středním měřítku (1:25000), na podkladě vektorizace starých map a leteckých snímků. Měly by být identifikovány hlavní složky kulturně historické hodnoty daných krajiny a jádrové části hodnotné krajiny, která jsou určující pro ochranu a památkovou péči. Podle záměrů současné územně plánovací dokumentace by měla být identifikována rizika, která ohrožují nosné prvky kulturně historických hodnot. Měla by být navržena řešení, která umožní jak ochranu kulturně historických hodnot krajiny, tak rozvoj obcí.

  Příklady modelových lokalit: Mnichovohradišťsko, okolí Bělé pod Bezdězem, Dokesko. Možno i jiné lokality podle zájmu studentů.


Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D.

 1. Vlastní téma na základě předchozí konzultace


DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D.

 1. Tvorba GIS modelů ve virtuální realitě (zadáno)

 2. GIS jako katalyzátor STEM výuky (zadáno)

 3. Vlastní návrh s tématikou GIS, VR, AR, AI – Po předchozí domluvě


Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

 1. Metodická podpora k vytvoření LAPBOOKu pro děti mladšího školního věku (na příkladu učiva státní svátky a významné dny)

 2. Metodická podpora k realizaci dlouhodobého projektu s mezipředmětovým přesahem u dětí mladšího školního věku

 3. Využití mezipředmětových vazeb ve výuce regionální geografie prostřednictvím "Music Geography" 

 4. Využití únikových her ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ 


doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Výuka tematického celku socioekonomická geografie na 2. stupni ZŠ 
 2. Vlastní téma na základě předchozí konzultace 

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 1. Viz BP 1.-3., ale náročnější a širší provedení

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Povědomí a představy o světových konfliktech u žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ

 2. Plýtvání potravinami: světový kontext a aplikace problémově orientované výuky v hodinách zeměpisu na 2. stupni ZŠ

 3. Plýtvání vodou: globální kontext a uplatnění environmentální výchovy v hodinách zeměpisu na 2. stupni ZŠ


doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

 1. Přechody bouřkových systémů přes hraniční oblast Šumavy

 2. Výuka místního regionu s využitím konceptu STEM (2x)

 3. Volné téma


Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D.

 1. Vlastní téma na základě předchozí konzultace
Formuláře

Níže je možné stáhnout formuláře pro hodnocení kvalifikačních prací na Katedře geografie PF JU.

Formulář posudku vedoucího BP

Formulář posudku oponenta BP

Formulář posudku vedoucího DP

Formulář posudku oponenta DP

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.