Požadavky na kvalifikační práce

(upravený výňatek ze Směrnice vedoucího KHV č. 1/2022 ke státním závěrečným zkouškám)

 

Obsahové a formální požadavky

 1. Minimální rozsah bakalářské práce činí 54.000 znaků včetně mezer (tj. 30 normostran), minimální rozsah diplomové práce činí 90.000 znaků včetně mezer (tj. 50 normostran). Do tohoto rozsahu se započítává pouze vlastní text práce (včetně úvodu a závěru). Maximální rozsah absolventských prací není stanoven.
 2. Katedra hudební výchovy nepředepisuje pro kvalifikační práce žádný konkrétní typ textového editoru, fontu, velikosti písma, ani řádkování. Hlavním kritériem je grafická přehlednost a dobrá čitelnost. Pro běžný text lze doporučit font Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Text se tiskne pouze na jednu stranu papíru, vzhledem k požadované vazbě je vhodné volit levý okraj asi o 1 cm větší.

  Jazyková stránka textu podléhá běžným normám spisovné češtiny. Hrubé gramatické, stylistické a formální nedostatky zpochybňují způsobilost řádně ukončit studium na vysoké škole.

  V kvalifikační práci jsou obvykle zahrnuty tyto části:

  1. Titulní strana
  2. Prohlášení dle čl. 20 odst. 10 písm. e) Opatření děkana č. 7/2017
  3. Anotace v češtině a angličtině, seznam klíčových slov v češtině a angličtině
  4. Obsah
  5. Vlastní text práce
  6. Soupis použitých pramenů a literatury
  7. Přílohy (není povinná součást práce)

  ad a) Titulní strana obsahuje:

  • název univerzity, fakulty a katedry
  • název práce
  • jméno autora a jeho studijní obor
  • jméno vedoucího
  • místo a rok dokončení práce
  • titulní strana může obsahovat logo Pedagogické fakulty JU, nikoli však pečeť univerzity

  ad b) Opatření děkana č. 7/2017 o studiu je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách PF JU v sekci Dokumenty - Opatření děkana. Tamtéž je uvedena závazná podoba prohlášení („Prohlašuji, že jsem autorem této kvalifikační práce a že jsem ji vypracoval(a) pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu použitých zdrojů.“).

  ad c) Kvalifikační práce povinně obsahují stručné seznámení s diskutovanou problematikou, případně metodami a dosaženými závěry. Tato část by měla čtenáři v rychlosti naznačit, jaký typ informací může od textu očekávat. Doporučený rozsah anotace je zhruba 650–1.000 znaků. Anotace se uvádí v češtině a anglickém překladu.

  ad f) Studenti povinně uvádějí v tomto oddílu všechny zdroje, z nichž při vytváření práce čerpali. Jednotlivé položky soupisu se obvykle řadí podle abecedy. Pokud práce vychází z většího množství zdrojů různé povahy, lze soupis dále typologicky rozdělit (například na literaturu, prameny, články z periodik, odkazy na webové stránky). Doporučeným vzorem pro formální podobu bibliografických údajů je norma ČSN ISO 690 z roku 2011.

  ad g) Do příloh se řadí materiály, které dále ilustrují problematiku kvalifikační práce, aniž by tvořily nepostradatelnou součást textu. Obvykle jde o ikonografii, obrazovou dokumentaci, faksimile pramenů, texty písní atd.

 3. Jako svou běžnou a nutnou součást obsahují kvalifikační práce citace a odkazy na použitou literaturu a prameny. Smyslem citací je zejména:
  1. možnost zpětné identifikace zdrojů, s nimiž autor pracoval a posouzení jejich relevance
  2. zřetelné odlišení myšlenek vlastních a přejatých
  3. ochrana duševního vlastnictví.

  Katedra hudební výchovy nepředepisuje jeden závazný typ úpravy citací a bibliografických údajů. Nutné je však zachovat jednotnou úpravu v rámci práce. Obecně se citace řídí pravidly normy ČSN ISO 690 (komentář k normě a příklady citací lze najít na https://citace.zcu.cz/). Především je nutné odlišit vlastní text od přejatého (uvozovkami, případně navíc i kurzívou) a korektním způsobem uvést jeho původce (obvykle v poznámce pod čarou, případně jiným standardním způsobem). Průběžně se v textu uvádějí také odkazy na související literaturu, zvláště pokud při tvorbě textu posloužila jako bezprostřední zdroj informací.

 4. Ve specificky zaměřených kvalifikačních pracích (zejména ediční a analytické povahy) nespočívá obvykle hlavní důraz na vytvoření konzistentního textu v požadovaném rozsahu, ale spíš na prokázané schopnosti samostatného zacházení s hudebním materiálem (např. dovednost spartace, kritického zhodnocení pramene či hudebně teoretické analýzy). Rozsah v těchto případech stanovuje vedoucí příslušné práce individuálně, adekvátně typu práce a zvolenému tématu.
 5. Kvalifikační práce se hodnotí zejména podle těchto kritérií:
  1. Schopnost práce s informacemi, tedy především volba relevantních zdrojů, jejich kritické zhodnocení a vytvoření uceleného, myšlenkově konzistentního textu na podkladě daných pramenů a literatury. Nedílnou součástí této schopnosti je korektní odkazování na použité zdroje.
  2. Obecný přínos pro obor (zvlášť u diplomových prací), případně pro individuální odbornou kariéru absolventa. Tento přínos úzce souvisí již s volbou tématu a mírou jeho probádanosti v dosavadní literatuře, dále pak s adekvátním naplněním stanovených cílů.
  3. Stylistická a gramatická kvalita textu.
 6. Obhajoba kvalifikační práce probíhá formou rozpravy nad tématem práce. Hodnotí se orientace v daném tématu, prokazovaná diskusí při obhajobě, a dále schopnost reagovat na podněty z posudků i na doplňující otázky členů komise.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.