Pokyny katedry pedagogiky pro vypracování a registraci kvalifikačních prací

Zadání DP/BP:

Student a vedoucí práce vypracují ve vzájemné spolupráci podklad pro zadání práce, poté vedoucí práce zašle elektronicky formulář podkladu na sekretariát KPEG. Asistentka KPEG vloží údaje do STAG a vytiskne originál zadání, který se po podpisech vedoucího katedry a děkanky eviduje na studijním oddělení. Pro obhajobu je originál zadání umístěn do protokolu o SZZ, kde nadále zůstává pro archivaci. Studentovi může být na požádání vyhotovena kopie zadání.

Termín odevzdání podkladu pro zadání může stanovit katedra. V harmonogramu AR je zapsán mezní termín pro odevzdání zpracovaného zadání k podpisu na děkanát PF (jednotlivá zadání se na sekretariátu z podkladu zpracovávají do systému STAG). Na zadní straně zadání vedoucí práce uvede plánovaný termín odevzdání DP/BP. Skutečný termín odevzdání, resp. registrace DP/BP je uveden na https://www.pf.jcu.cz/cz/ v harmonogramu AR u jednotlivých termínů SZZ.

Oficiální zadání BP je závazné a odchýlení od vymezeného obsahu je nepřípustné, tj. název kvalifikační práce v zadání souhlasí s názvem práce, kterou student odevzdává k registraci před obhajobou. V případě změny student podá na studijním oddělení PF žádost o změnu zadání.

Student průběžně pracuje pod vedením vedoucího práce na kvalifikační práci. Po dokončení práce se po dohodě s vedoucím práce student řádně přihlásí k obhajobě a SZZ (na vypsaný termín ve STAG). Přihlášení i odhlášení od obhajoby kvalifikační práce se řídí pravidly zveřejněnými v Opatření děkana č. 7/2017. Děkanka může vyhovět odhlášení od obhajoby mimo možnosti uvedené v tomto opatření pouze v závažných a řádně doložených důvodech, na základě žádosti studenta.

Registrace kvalifikačních prací:

  1. Mezní termín, do kterého je nutno zaregistrovat DP/BP na katedře je uveden na https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku v harmonogramu AR.
  2. Student odevzdá k registraci 2 svázané výtisky (z toho 1× lze v kroužkové vazbě; případně dle pokynů vedoucího práce)
  3. Stejnou verzi práce, anotace a klíčová slova v ČJ a AJ si vloží student před odevzdáním práce k registraci do STAG. Není možné odevzdat práci fyzicky a až poté vkládat práci do STAG. Zaregistrováním fyzicky donesené práce asistentkou KPEG dojde k uzamčení možnosti manipulovat s kvalifikační prací, anotacemi a klíčovými slovy ve STAG.

Pokyny k úpravě a vložení kvalifikační práce do STAGu jsou uveřejněny v Opatření rektora ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací, které se nachází na stránkách fakulty (web JU, R 452, 2020, viz odkaz níže). V odkazu je možné nalézt také vzor pro vnitřní titulní stranu absolventských prací: https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/organizace-studia/kvalifikacni-prace

Při vkládání do STAGu má student možnost si u své práce změnit druh veřejnění. Upozorňujeme studenty, že omezení zveřejnění práce je možné výhradně v oprávněných případech, po předchozí dohodě s vedoucím práce a po schválení žádosti, zaslané děkance PF. V žádosti student uvede odůvodnění požadované změny/omezení zveřejnění u své práce.

Posudky kvalifikačních prací:

Vedoucí a oponent DP/BP vypracují posudky, na sekretariát odevzdají 1× podepsaný originál posudku, vedoucí práce odevzdá zároveň i podepsaný originál posouzení plagiátu. Originály posudků asistentka katedry skenuje a vkládá do STAG. Nejpozději týden před stanoveným termínem obhajoby (dle harmonogramu SZZ) by měl mít student posudky ve STAG k dispozici. Originály posouzení plagiátu a posudků zakládá asistentka do protokolu o SZZ, který je dále archivován.

Archivace kvalifikačních prací:

Výtisky práce komise bezprostředně po skončení obhajob vrací studentovi. Student, který si práce nepřevezme, je srozuměn s tím, že katedra po uplynutí lhůty jednoho měsíce výtisky předá ke skartaci.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.