O katedře

Historie

Tradice Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sahají až do počátku 50. let 20. stol., kdy byla na tehdejší českobudějovické pobočce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze založena Katedra tělesné výchovy (KTV). K jejímu oficiálnímu ustanovení došlo k 1. říjnu 1952. Vlastnímu založení této KTV předcházelo postupné zařazování tělesné výchovy do programu studia učitelství, a hlavně otevření oborového studia tělesné výchovy v roce 1948. Pro jeho zajištění byl nejprve zřízen kabinet tělesné výchovy. Založení KTV bylo vyjádřením značné pozornosti, která byla v té době věnována tělesné výchově na vysokých školách a přímo vyplývalo ze Zákona č. 58/1950 Sb. O vysokých školách (paragraf 15) a nepřímo vyplývalo i z účinku Zákona č. 71/1952 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu.

Oborové studium tělesné výchovy bylo tehdy tříleté, stejně jako studium ostatních aprobačních předmětů. Hned v následujícím školním roce, tedy s účinností od září 1953, ale došlo k velkému regresu ve vzdělávání učitelů základních škol, když místo pedagogických fakult byly zřízeny vyšší pedagogické školy. Byl sice rozšířen jejich počet, ale svým charakterem se blížily spíše středním školám. Byli na nich vzděláváni učitelé pro druhý stupeň základních škol a jejich studium bylo pouze dvouleté. Ještě většího regresu doznalo vzdělávání učitelů pro první stupeň základních škol. Pro ty bylo vysokoškolské studium zrušeno již od školního roku 1950/1951, a nadále pak probíhalo jen na čtyřletých pedagogických gymnáziích. Ta nahradily v roce 1953 pedagogické školy, na kterých byl modul tělesné výchovy ale ještě více okleštěn.

V Českých Budějovicích tak od školního roku 1953/1954 nahradila Pedagogickou fakultu Vyšší pedagogická škola a do ní přešla i KTV. Ve stejné době zde ale zároveň bylo rozhodnuto o zrušení denního oborového studia tělesné výchovy. To pak do roku 1955 pouze dobíhalo. Tato výrazná změna se odrazila i v postavení KTV na škole. Její vedení na podzim roku 1955 dokonce sloučilo katedry pedagogiky a tělesné výchovy v Katedru pedagogiky a výchov.

K významné a tentokrát konečně pozitivní organizační změně vzdělávání učitelů základních škol došlo k 1. září 1959, kdy byl v Českých Budějovicích, stejně jako v dalších dotčených městech tehdejšího Československa založen Pedagogický institut (PI). Změnou koncepce se prodloužila délka vzdělávání učitelů pro druhý stupeň ZŠ na čtyři roky a učitelů pro první stupeň na tři roky. Na nově zřízeném institutu zajišťovala tehdy už opět samostatná KTV výuku oboru učitelství TV pro druhý stupeň ZŠ, tělovýchovnou část vzdělávání učitelů prvního stupně ZŠ a v té době také povinou TV pro ostatní studijní kombinace vypisované na institutu.

K další změně došlo k 1. září 1964, kdy byl Pedagogický institut transformován na nově ustanovenou samostatnou Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Náplň činnosti KTV zůstala v podstatě totožná. Tato koncepce vzdělávání učitelů a tím i působnost KTV pak zůstala prakticky stejná až do počátku 80. let.

Až schválením nového Zákona o vysokých školách č. 39/1980 Sb. bylo zavedeno jednotné studium učitelství pro základní a střední školy o celkové délce trvání 5 let, jako tomu bylo dříve pouze u studia učitelství pro školy tzv. II. cyklu - tedy pro střední školy. Díky nízké pozornosti, která byla v 70. letech v Č. Budějovicích věnovaná zvyšování kvalifikace a vědecké erudice učitelů KTV a také díky personálním politickým čistkám, které ji předtím postihly, tato nezískala oprávnění pro výuku nově pojaté oborové TV. Toto studium se zde ale znovu podařilo otevřít ve školním roce 1984/1985. K naplnění několikaletých snah vedení školy o otevření oborového studia tělesné výchovy přispělo i otevření nového moderního tělovýchovného pavilonu ve Čtyřech Dvorech v roce 1981, které znamenalo skutečně výrazné zlepšení materiálních podmínek pro výuku vysokoškolské tělesné výchovy v Českých Budějovicích.

V letech 1984 - 1987 byla katedra v souvislosti s náběhem oborové tělesné výchovy částečně obměněna, ale hlavně výrazně rozšířena, když na ni postupně přišlo 9 nových pracovníků. S účinností od 28. 9. 1991 se Pedagogická fakulta stala součástí nově založené Jihočeské univerzity a také došlo ke změně názvu KTV na Katedru tělesné výchovy a sportu PF JU.

V 90. letech došlo k výraznému rozšíření pedagogické činnosti katedry, když ve školním roce 1992/1993 bylo otevřeno tříleté jednooborové neučitelské bakalářské studium tělesné výchovy a sportu, které bylo prvním studiem tělesné výchovy a sportu tohoto typu otevřeným v České republice a prvním neučitelským studiem na PF JU a když se zároveň značně rozšířil počet možných oborových kombinací studia s tělesnou výchovou. K tomu přispělo i opětovné rozdělení oborového studia učitelství zvlášť pro střední a zvlášť pro základní školy zavedené od školního roku 1993/1994, přičemž KTVS získala a pak opakovaně obhajovala akreditace pro oba studijní obory. Celkový počet posluchačů zapisovaných do 1. ročníku na oborové a bakalářské studium začal v některých letech přesahovat stovku. Přitom kromě pětiletého oborového studia učitelství TV pro střední, čtyřletého pro základní školy a tříletého jednooborového neučitelského bakalářského studia TVS, katedra ještě zajišťovala tělovýchovnou část studia posluchačů učitelství pro první stupeň základních škol a do školního roku 2001/2002 povinnou a nepovinnou tělesnou výchovu, respektive od školního roku 2002/2003 výběrovou tělesnou výchovu posluchačů ostatních oborů studia a to jak v semestrální, tak v kurzovní formě.

V letech 1992 - 1998 vydala katedra 4 ročníky Sborníku tělesné výchovy a sportu - vždy s vlastním ISBN a od roku 2000 začala pravidelně vydávat vědecký časopis pro kinantropologii nazvaný Studia Kinanthropologica s přiděleným ISSN, který byl v roce 2010 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a v roce 2015 přijat do mezinárodní databáze ERIH+. Časopis je také indexován v databázi Medvik BMČ.

V roce 1996 pořádala KTVS první velkou mezinárodní vědeckou konferenci. V roce 2000 se konala vědecká konference v rámci mezinárodních aktivit CEEPUS pod názvem Adapted Physical Activities - European Dimensions. Následovaly dvě mezinárodní konference uspořádané pod shodným názvem v letech 2001 a 2003. V roce 2004 byla pořádána konference Tělesná výchova a zdraví. V roce 2006 se konala první konference pod názvem Disportare, která se setkala s velkým ohlasem, když na ní zaznělo 24 příspěvků. Následující ročníky Disportare se konaly v jednoletém cyklu. Poté se přešlo na dvouletý cyklus, vždy v sudém roce. Ročník 2010 byl vynechán, ale při ročníku 2012 zaznělo celkem 40 příspěvků, v roce 2014 36 příspěvků a v roce 2016 dokonce 52 příspěvků. Nadpoloviční část z nich byla po recenzi vybrána a otištěna kromě sborníku i v mimořádných číslech Studia Kinanthropologica. Při jednotlivých ročnících těchto konferencí se vždy sešli významní odborníci z oblasti kinantropologie z České republiky, Slovenska, Polska Rakouska a dalších zemí. Další ročník je připravován na říjen 2018. Ten už proběhne ve zcela zrekonstruovaném tělovýchovném pavilonu JU.

V současnosti má KTVS akreditováno oborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy (strukturované magisterské), oborové studium učitelství tělesné výchovy pro základní školy (strukturované magisterské), jednooborové neučitelské bakalářské studium tělesné výchovy a sportu, a od školního roku 2016/2017 i na něj navazující jednooborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Dále KTVS zajišťuje tělovýchovnou část magisterského studia učitelství pro první stupeň ZŠ a bakalářského studia učitelství pro MŠ.

Od školního roku 2008/2009 byla KTVS rozhodnutím tehdejšího rektora JU pověřena zajištěním výběrové tělesné výchovy na celé Jihočeské univerzitě. Činnost v této oblasti se naplno rozběhla od školního roku 2009/2010 a od této doby každoročně významně roste. V současnosti nabízí každý semestr okolo 4 500 míst pro výběrovou tělesnou výchovu pro posluchače všech fakult JU a dalších více jak 500 na výběrových letních výcvikových kurzech.

Katedra také vyvíjí významnou školicí činnost prostřednictvím svých tzv. akreditovaných zařízení a školicí činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato účelová zařízení KTVS PF JU mají na základě aplikace příslušných paragrafů Zákona č. 455/1991 Sb., nebo rozhodnutím MŠMT na základě Zákona č. 563/2004 Sb. právo organizovat vzdělávací programy a udělovat kvalifikace pro odborné působení v tělovýchovném, sportovním a pohybově rekreačním procesu studentům JU, pedagogickým pracovníkům škol a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Od školního roku 2008/2009 převzala KTVS správu tělovýchovného pavilonu a stadionu JU. Ihned se pustila do přebudování některých nevyužívaných, či méně využívaných částí tělovýchovného pavilonu na další prostory pro výuku TVS. Jednalo se o vybudování umělé lezecké stěny, sálu pro spinning, specializované tělocvičny na úpolové sporty, tělocvičny pro jógu bosu a zdravotní tělesnou výchovu, o vybudování herny stolního tenisu na nevyužívaném ochozu hlediště velké herní haly a o vybudování nové větší posilovny. Technických zlepšení se dočkaly i stávající haly č. 1 a 2. Zároveň byly vybudovány i dvě nové šatny. Tyto investice byly hrazeny z grantových prostředků MŠMT a vnitřních zdrojů PF. Ze stejných zdrojů bylo nakoupeno množství pomůcek a náčiní pro zabezpečení daleko většího rozsahu výběrové tělesné výchovy.

V zimním semestru školního roku 2011/2012 proběhla I. etapa generální rekonstrukce tělovýchovného pavilonu. V této etapě došlo k rekonstrukci a zateplení střešního pláště, k výměně všech oken a venkovních dveří, k zateplení celého vnějšího obvodového pláště, k rekonstrukci celé vzduchotechniky a dalším úpravám.

K 1. 9. 2012 došlo ke zrušení katedry pohybových a sportovních aktivit Zemědělské fakulty a k začlenění jejích pracovníků do struktury Pedagogické fakulty. Od 1. 9. 2012 je tedy KTVS PF JU jediným pracovištěm pro výuku všech forem tělesné výchovy a sportu na JU.

V roce 2017 proběhla II. (ještě rozsáhlejší a nákladnější) etapa generální rekonstrukce tělovýchovného pavilonu, která z něj učinilo jedno z nejmodernějších pracovišť svého druhu v České republice. Katedra má ve svém užívání i rozsáhlý venkovní areál, který však vyžaduje rekonstrukci. Ta je zařazena na přední místa střednědobého plánu investic JU a podle již zpracované a schválené studie.

Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dnes představuje na úrovni České republiky významný a všeobecně uznávaný článek vzdělávání tělovýchovných odborníků s dnes šedesáti pětiletou kontinuální činností, s širokou škálou akreditací, s vysokými výkony v oblasti oborové i výběrové tělesné výchovy a v našich podmínkách i s velmi dobrým materiálním zabezpečením.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.