Státní závěrečné zkoušky

bakalářské studijní programy
studijní program Tělesná výchova a sport (jednooborové) (TVSb)

I. Biomedicínské disciplíny:

 1. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)
 2. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)
 3. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)
 4. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)
 5. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)
 6. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)
 7. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu – principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita – principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří – principy zatěžovaní ve stáří.)
 8. Funkční anatomie člověka. Funkční anatomie kostní tkáně. Lebka, axiální systém, kostra a spoje horních a dolních končetin. Funkční anatomie kosterního svalu. Hybné složky pohybového systému – svaly jednotlivých funkčních celků.
 9. Funkční anatomie člověka. Dýchací systém, obecné principy funkční anatomie dýchacích cest, mechanika dýchání a řízení dýchání. Urogenitální systém muže a ženy.
 10. Funkční anatomie člověka. Oběhový systém. Žlázy s vnitřní sekrecí.
 11. Funkční anatomie člověka. Nervový systém, řízení motoriky. Kožní systém.
 12. Zdravotní tělesná výchova. Pojem zdraví a nemoci. Charakteristika zdravotního oslabení, kategorie zdravotních oslabení a jejich stručná charakteristika, diagnostická činnost učitele zdravotní TV, struktura a obsah cvičební jednotky ve zdravotní TV.
 13. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Vliv civilizačních faktorů; poruchy hybných stereotypů, jejich hodnocení a způsob nácviku správných hybných stereotypů; význam vyrovnávacích cvičení; posturální funkce a její poruchy; podstata správného a nesprávného držení těla, metody hodnocení držení těla; odchylky v postavení kyčlí, kolen a nohou, poruchy klenby nožní.
 14. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení orgánových soustav. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. Metabolické poruchy. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 15. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení orgánových soustav. Oslabení zažívacího ústrojí. Gynekologická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 16. Zdravotní tělesná výchova. Nervová a neuropsychická oslabení. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 17. Komplexní regenerace ve sportu. Formy regenerace. Prostředky regenerace (biologické, pedagogické, psychologické, farmakologické) a jejich charakteristika.
 18. Komplexní regenerace ve sportu. Aerobní, anaerobní typ únavy. Únava tělesná, rozdělení a charakteristika. Stresová reakce organismu. Problémy adaptace v souvislosti s regenerací a časový průběh regenerace. Přehled projevů adaptace organismu na zatížení a problémy malaadaptace.
 19. Tělovýchovné lékařství. Testování zdatnosti v laboratoři a v terénu, jejich hodnocení a význam. (Fyzická zdatnost a výkonnost, klasifikace zátěžové diagnostiky, metody stanovení energetické náročnosti pohybové zátěže.)
 20. Tělovýchovné lékařství. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci. (Cíl primární prevence, civilizační onemocnění, primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.)
 21. Výživa ve sportu. Makroživiny, rozdělení, struktura, použití, zastoupení v dietě při pohybové aktivitě, zdroje, aminokyseliny a jejich význam při pohybové aktivitě. Vitamíny a jejich význam ve výživě sportovce. Energetická bilance organismu, celkový energetický výdej a jeho variabilita.
 22. Výživa ve sportu. Úloha vody a tekutin ve výživě člověka, pitný režim, kvantitativní a kvalitativní hledisko, metody monitoringu ztráty tekutin při pohybové aktivitě, zásady kompenzace ztráty tekutin. Minerální látky a jejich význam ve výživě sportovce. Speciální doplňky stravy, argumenty a pravidla použití.

II. Tělovýchovné disciplíny:

 1. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.
 2. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.
 3. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.
 4. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.
 5. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.
 6. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války
 7. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST.
 8. Pedagogika sportu. Sport a výchova, sport jako socializační prostředí, cíle a úkoly sportovní výchovy, vývoj a výchova sportovce (dědičnost, prostředí, výchova).
 9. Pedagogika sportu. Sportovec – motorické učení (charakteristika dovedností, fáze motorického učení).
 10. Pedagogika sportu. Trenér – profese a osobnost trenéra (typologie trenérů, struktura a dynamika osobnosti trenéra, nároky kladené na trenéra).
 11. Pedagogika sportu. Sportovec – motivace a aktivita sportovce (motivace a demotivace, vnitřní a vnější motivace, výkonová motivace, udržení aktivity, motivace a únava).
 12. Biomechanika. Definice Biomechaniky, cíle Biomechaniky a tři oblasti hlavního cíle Biomechaniky, základní veličiny (skaláry a vektory), vektorové skládání sil, statická rovnováha, vnější a vnitřní síly.
 13. Biomechanika. Kinematika pohybu, předmět zkoumání, základní charakteristiky, druhy pohybů a s tím spojené základní pojmy, základní kinematické vzorce – posuvný pohyb a otáčivý pohyb
 14. Biomechanika. Dynamika (kinetika) pohybu, předmět zkoumání, tíhová síla, vnitřní a vnější síly, zákon setrvačnosti (zákon zachování hybnosti, vzorec), otáčivý pohyb – moment síly (co vyjadřuje, vzorec).
 15. Biomechanika. Dynamika (kinetika) pohybu, zákon síly, co vyjadřuje, impuls síly a hybnost, vzorec vyjadřující jejich vztah, otáčivý pohyb – moment setrvačnosti (co vyjadřuje, vzorec).
 16. Základy názvosloví tělesných cvičení. Základní osy a roviny používané k popisu tělesných cvičení, základní rozdělení postojů a jejich definice, definice obratu a jeho úhlová míra, definice převratů a jejich popis.
 17. Základy názvosloví tělesných cvičení. Hlavní pravidla popisu tělesných cvičení, základní rozdělení kleků a jejich definice, definice vrutu a jeho úhlová míra, definice přechodů z poloh nižších do poloh vyšších a jejich popis.
 18. Základy názvosloví tělesných cvičení. Definice pěti skupin základních poloh celého těla ve cvičení prostná, základní rozdělení lehů a jejich definice, základní druhy chůze, definice visů (jako cvičení na nářadí) a jejich popis.
 19. Základy názvosloví tělesných cvičení. Definice čtyř základních pohybů celého těla po základně, základní rozdělení podporů a jejich definice, definuj rozdíl mezi ručkováním, lezením a šplháním, definice přechodů z poloh vyšších do poloh nižších a jejich popis.
 20. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).
 21. Antropomotorika. Struktura komplexu silových a rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.
 22. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních a obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.
 23. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).
 24. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).
 25. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).
 26. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.
 27. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.
 28. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových a rychlostních schopností.
 29. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních a obratnostních schopností.
 30. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).
 31. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).
 32. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.
 33. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).
 34. Základy marketingu. Podstata marketingu a marketingové prostředí. Důvod vzniku marketingu a význam pro organizaci a společnost. Základní terminologie, definice marketingu. Vztah marketingu k poptávce. Charakteristika nástrojů marketingu 4C, 4S, 4P. Členění marketingového prostředí (makro, mikro; vnější, vnitřní). Vlivy, faktory, subjekty, prvky a nástroje, důvod a význam jejich analyzování.
 35. Základy marketingu. Produkt a marketingová komunikace. Pojem, podstata, charakteristiky a vlastnosti produktu. Klasifikace – třídění, produktová politika a marketingové vrstvy produktu. Životní cyklus produktu. Nástroje marketingové komunikace, nebezpečí skryté reklamy. Cílené a masové marketingové kanály a nástroje. Nové směry v marketingové komunikaci, on-line marketing, viral-marketing, buzz-marketing.

III. Metodiky tělesné výchovy a sportu:

 1. Teorie a metodika sportovní gymnastiky. Metodika nácviku základních gymnastických prvků – kotoul vpřed, vzad a letmo – popis prvků, průpravná cvičení pro nácvik prvků, záchrana a dopomoc.
 2. Teorie a metodika sportovní gymnastiky. Metodika nácviku základních gymnastických prvků – stoj na rukou a přemet stranou – popis prvků, průpravná cvičení pro nácvik prvků, záchrana a dopomoc.
 3. Teorie a metodika atletiky. Metodika skokanských a sprinterských disciplín (Základní metodika nácviku, charakteristika disciplín, pravidla startů a měření časů, trénink).
 4. Teorie a metodika atletiky. Metodika vrhačských a běžeckých disciplín, trénink běhů (Základní metodika nácviku, charakteristika disciplín, pravidla startů a měření časů, trénink).
 5. Teorie a metodika plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, průpravná cvičení, technika a metodika startovních skoků.
 6. Teorie a metodika plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa, průpravná cvičení, technika a metodika plaveckých obrátek.
 7. Teorie a metodika sportovních her – volejbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 8. Teorie a metodika sportovních her – basketbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 9. Teorie a metodika sportovních her – házená. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 10. Teorie a metodika sportovních her – kopaná. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 11. Teorie a metodika sportovních her – florbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 12. Teorie a metodika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 13. Teorie a metodika základní gymnastiky a posilování. Metody rozvoje kloubní pohyblivosti (aktivní, pasivní, statické, dynamické, metoda PIR), tréninkové principy v posilování, stavba tréninkové jednotky, frekvence tréninku v týdnu (trénink celého těla, dělený trénink), sestavování tréninkových plánů (začátečníci, pokročilí – silový, objemový, rýsovací tréninkový plán).
 14. Základy aerobiku. Vznik, vývoj a charakteristika kondičních forem cvičení s hudbou, nízký aerobik, vysoký aerobik, skladba lekce, základní hudebně pohybové vztahy v aerobiku.
 15. Teorie a metodika gymnastiky, tanců a aerobiku. Náčiní v moderní gymnastice a jejich charakteristika. Základní hudební pojmy a jejich charakteristika. Charakteristika skupinových aerobních forem cvičení s hudbou. Nízký, vysoký aerobik – rozdíl, využití. Skladba skupinové aerobní lekce.
 16. Teorie a metodika základů sportovních úpolů. Systematika, rozdělení a základní charakteristika úpolů. Význam úpolových disciplín. Metodika nácviku pádové techniky. Příklady sportovních úpolů. Obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží, základní pravidla vybraných úpolových sportů. Didaktické zásady a metodika úpolů ve školní tělesné a sportovní výchově.
 17. Teorie a metodika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích – charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, vývoj metodiky lyžování v podobě lyžařských škol (do roku 1945).
 18. Teorie a metodika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích – charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, vývoj metodiky lyžování v podobě lyžařských škol (od roku 1945 do současnosti.
studijní program Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ se specializací Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (TVs)

I. Biomedicínské disciplíny:

 1. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)
 2. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)
 3. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)
 4. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)
 5. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)
 6. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)
 7. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu – principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita – principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří – principy zatěžovaní ve stáří.)
 8. Funkční anatomie člověka. Funkční anatomie kostní tkáně. Lebka, axiální systém, kostra a spoje horních a dolních končetin. Funkční anatomie kosterního svalu. Hybné složky pohybového systému – svaly jednotlivých funkčních celků.
 9. Funkční anatomie člověka. Dýchací systém, obecné principy funkční anatomie dýchacích cest, mechanika dýchání a řízení dýchání. Urogenitální systém muže a ženy.
 10. Funkční anatomie člověka. Oběhový systém. Žlázy s vnitřní sekrecí.
 11. Funkční anatomie člověka. Nervový systém, řízení motoriky. Kožní systém.
 12. Komplexní regenerace ve sportu. Formy regenerace. Prostředky regenerace (biologické, pedagogické, psychologické, farmakologické) a jejich charakteristika.
 13. Komplexní regenerace ve sportu. Aerobní, anaerobní typ únavy. Únava tělesná, rozdělení a charakteristika. Stresová reakce organismu. Problémy adaptace v souvislosti s regenerací a časový průběh regenerace. Přehled projevů adaptace organismu na zatížení a problémy malaadaptace.

II. Tělovýchovné disciplíny:

 1. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.
 2. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.
 3. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.
 4. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.
 5. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.
 6. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války
 7. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST.
 8. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Sport a výchova, sport jako socializační prostředí, cíle a úkoly sportovní výchovy, vývoj a výchova sportovce (dědičnost, prostředí, výchova).
 9. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Sportovec – motorické učení (charakteristika dovedností, fáze motorického učení).
 10. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Trenér – profese a osobnost trenéra (typologie trenérů, struktura a dynamika osobnosti trenéra, nároky kladené na trenéra).
 11. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Sportovec – motivace a aktivita sportovce (motivace a demotivace, vnitřní a vnější motivace, výkonová motivace, udržení aktivity, motivace a únava).
 12. Biomechanika. Definice Biomechaniky, cíle Biomechaniky a tři oblasti hlavního cíle Biomechaniky, základní veličiny (skaláry a vektory), vektorové skládání sil, statická rovnováha, vnější a vnitřní síly.
 13. Biomechanika. Kinematika pohybu, předmět zkoumání, základní charakteristiky, druhy pohybů a s tím spojené základní pojmy, základní kinematické vzorce – posuvný pohyb a otáčivý pohyb
 14. Biomechanika. Dynamika (kinetika) pohybu, předmět zkoumání, tíhová síla, vnitřní a vnější síly, zákon setrvačnosti (zákon zachování hybnosti, vzorec), otáčivý pohyb – moment síly (co vyjadřuje, vzorec).
 15. Biomechanika. Dynamika (kinetika) pohybu, zákon síly, co vyjadřuje, impuls síly a hybnost, vzorec vyjadřující jejich vztah, otáčivý pohyb – moment setrvačnosti (co vyjadřuje, vzorec).
 16. Základy názvosloví tělesných cvičení. Základní osy a roviny používané k popisu tělesných cvičení, základní rozdělení postojů a jejich definice, definice obratu a jeho úhlová míra, definice převratů a jejich popis.
 17. Základy názvosloví tělesných cvičení. Hlavní pravidla popisu tělesných cvičení, základní rozdělení kleků a jejich definice, definice vrutu a jeho úhlová míra, definice přechodů z poloh nižších do poloh vyšších a jejich popis.
 18. Základy názvosloví tělesných cvičení. Definice pěti skupin základních poloh celého těla ve cvičení prostná, základní rozdělení lehů a jejich definice, základní druhy chůze, definice visů (jako cvičení na nářadí) a jejich popis.
 19. Základy názvosloví tělesných cvičení. Definice čtyř základních pohybů celého těla po základně, základní rozdělení podporů a jejich definice, definuj rozdíl mezi ručkováním, lezením a šplháním, definice přechodů z poloh vyšších do poloh nižších a jejich popis.
 20. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).
 21. Antropomotorika. Struktura komplexu silových a rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.
 22. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních a obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.
 23. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).
 24. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).
 25. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).
 26. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.
 27. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.
 28. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových a rychlostních schopností.
 29. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních a obratnostních schopností.
 30. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).
 31. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).
 32. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.
 33. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).

III. Metodiky tělesné výchovy a sportu:

 1. Teorie a metodika TV – gymnastika. Metodika nácviku základních gymnastických prvků – kotoul vpřed, vzad a letmo – popis prvků, průpravná cvičení pro nácvik prvků, záchrana a dopomoc.
 2. Teorie a metodika TV – gymnastika. Metodika nácviku základních gymnastických prvků – stoj na rukou a přemet stranou – popis prvků, průpravná cvičení pro nácvik prvků, záchrana a dopomoc.
 3. Teorie a metodika TV – atletika. Metodika skokanských a sprinterských disciplín (Základní metodika nácviku, charakteristika disciplín, pravidla startů a měření časů, trénink).
 4. Teorie a metodika TV – atletika. Metodika vrhačských a běžeckých disciplín, trénink běhů (Základní metodika nácviku, charakteristika disciplín, pravidla startů a měření časů, trénink).
 5. Teorie a metodika plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, průpravná cvičení, technika a metodika startovních skoků.
 6. Teorie a metodika plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa, průpravná cvičení, technika a metodika plaveckých obrátek.
 7. Teorie a metodika TV – volejbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 8. Teorie a metodika TV – basketbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 9. Teorie a metodika TV – házená. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 10. Teorie a metodika TV – kopaná. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 11. Teorie a metodika TV – florbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 12. Teorie a metodika základní gymnastiky a kondičního posilování. Metody rozvoje kloubní pohyblivosti (aktivní, pasivní, statické, dynamické, metoda PIR), tréninkové principy v posilování, stavba tréninkové jednotky, frekvence tréninku v týdnu (trénink celého těla, dělený trénink), sestavování tréninkových plánů (začátečníci, pokročilí – silový, objemový, rýsovací tréninkový plán).
 13. Teorie a metodika základů sportovních úpolů. Systematika, rozdělení a základní charakteristika úpolů. Význam úpolových disciplín. Metodika nácviku pádové techniky. Příklady sportovních úpolů. Obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží, základní pravidla vybraných úpolových sportů. Didaktické zásady a metodika úpolů ve školní tělesné a sportovní výchově.
 14. Teorie a metodika rytmické gymnastiky, tanců a základů aerobiku. Náčiní v moderní gymnastice a jejich charakteristika. Základní hudební pojmy a jejich charakteristika. Charakteristika skupinových aerobních forem cvičení s hudbou. Nízký, vysoký aerobik – rozdíl, využití. Skladba skupinové aerobní lekce.
 15. Teorie a metodika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích – charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, vývoj metodiky lyžování v podobě lyžařských škol (do roku 1945).
 16. Teorie a metodika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích – charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, vývoj metodiky lyžování v podobě lyžařských škol (od roku 1945 do současnosti.
studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (TVma/TVmi)

I. Biomedicínské disciplíny:

 1. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)
 2. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)
 3. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)
 4. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)
 5. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)
 6. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)
 7. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu – principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita – principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří – principy zatěžovaní ve stáří.)
 8. Funkční anatomie člověka. Funkční anatomie kostní tkáně. Lebka, axiální systém, kostra a spoje horních a dolních končetin. Funkční anatomie kosterního svalu. Hybné složky pohybového systému – svaly jednotlivých funkčních celků.
 9. Funkční anatomie člověka. Dýchací systém, obecné principy funkční anatomie dýchacích cest, mechanika dýchání a řízení dýchání. Urogenitální systém muže a ženy.
 10. Funkční anatomie člověka. Oběhový systém. Žlázy s vnitřní sekrecí.
 11. Funkční anatomie člověka. Nervový systém, řízení motoriky. Kožní systém.
 12. Komplexní regenerace ve sportu. Formy regenerace. Prostředky regenerace (biologické, pedagogické, psychologické, farmakologické) a jejich charakteristika.
 13. Komplexní regenerace ve sportu. Aerobní, anaerobní typ únavy. Únava tělesná, rozdělení a charakteristika. Stresová reakce organismu. Problémy adaptace v souvislosti s regenerací a časový průběh regenerace. Přehled projevů adaptace organismu na zatížení a problémy malaadaptace.

II. Tělovýchovné disciplíny:

 1. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.
 2. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.
 3. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.
 4. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.
 5. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.
 6. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války
 7. Dějiny tělesné výchovy a sportu. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST.
 8. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Sport a výchova, sport jako socializační prostředí, cíle a úkoly sportovní výchovy, vývoj a výchova sportovce (dědičnost, prostředí, výchova).
 9. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Sportovec – motorické učení (charakteristika dovedností, fáze motorického učení).
 10. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Trenér – profese a osobnost trenéra (typologie trenérů, struktura a dynamika osobnosti trenéra, nároky kladené na trenéra).
 11. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Sportovec – motivace a aktivita sportovce (motivace a demotivace, vnitřní a vnější motivace, výkonová motivace, udržení aktivity, motivace a únava).
 12. Biomechanika. Definice Biomechaniky, cíle Biomechaniky a tři oblasti hlavního cíle Biomechaniky, základní veličiny (skaláry a vektory), vektorové skládání sil, statická rovnováha, vnější a vnitřní síly.
 13. Biomechanika. Kinematika pohybu, předmět zkoumání, základní charakteristiky, druhy pohybů a s tím spojené základní pojmy, základní kinematické vzorce – posuvný pohyb a otáčivý pohyb
 14. Biomechanika. Dynamika (kinetika) pohybu, předmět zkoumání, tíhová síla, vnitřní a vnější síly, zákon setrvačnosti (zákon zachování hybnosti, vzorec), otáčivý pohyb – moment síly (co vyjadřuje, vzorec).
 15. Biomechanika. Dynamika (kinetika) pohybu, zákon síly, co vyjadřuje, impuls síly a hybnost, vzorec vyjadřující jejich vztah, otáčivý pohyb – moment setrvačnosti (co vyjadřuje, vzorec).
 16. Základy názvosloví tělesných cvičení. Základní osy a roviny používané k popisu tělesných cvičení, základní rozdělení postojů a jejich definice, definice obratu a jeho úhlová míra, definice převratů a jejich popis.
 17. Základy názvosloví tělesných cvičení. Hlavní pravidla popisu tělesných cvičení, základní rozdělení kleků a jejich definice, definice vrutu a jeho úhlová míra, definice přechodů z poloh nižších do poloh vyšších a jejich popis.
 18. Základy názvosloví tělesných cvičení. Definice pěti skupin základních poloh celého těla ve cvičení prostná, základní rozdělení lehů a jejich definice, základní druhy chůze, definice visů (jako cvičení na nářadí) a jejich popis.
 19. Základy názvosloví tělesných cvičení. Definice čtyř základních pohybů celého těla po základně, základní rozdělení podporů a jejich definice, definuj rozdíl mezi ručkováním, lezením a šplháním, definice přechodů z poloh vyšších do poloh nižších a jejich popis.
 20. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).
 21. Antropomotorika. Struktura komplexu silových a rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.
 22. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních a obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.
 23. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).
 24. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).
 25. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).
 26. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.
 27. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.
 28. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových a rychlostních schopností.
 29. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních a obratnostních schopností.
 30. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).
 31. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).
 32. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.
 33. Teorie a didaktika sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).

III. Metodiky tělesné výchovy:

 1. Teorie a metodika TV – gymnastika. Metodika nácviku základních gymnastických prvků – kotoul vpřed, vzad a letmo – popis prvků, průpravná cvičení pro nácvik prvků, záchrana a dopomoc.
 2. Teorie a metodika TV – gymnastika. Metodika nácviku základních gymnastických prvků – stoj na rukou a přemet stranou – popis prvků, průpravná cvičení pro nácvik prvků, záchrana a dopomoc.
 3. Teorie a metodika TV – atletika. Metodika skokanských a sprinterských disciplín (Základní metodika nácviku, charakteristika disciplín, pravidla startů a měření časů, trénink).
 4. Teorie a metodika TV – atletika. Metodika vrhačských a běžeckých disciplín, trénink běhů (Základní metodika nácviku, charakteristika disciplín, pravidla startů a měření časů, trénink).
 5. Teorie a metodika plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, průpravná cvičení, technika a metodika startovních skoků.
 6. Teorie a metodika plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa, průpravná cvičení, technika a metodika plaveckých obrátek.
 7. Teorie a metodika TV – volejbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 8. Teorie a metodika TV – basketbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 9. Teorie a metodika TV – házená. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 10. Teorie a metodika TV – kopaná. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 11. Teorie a metodika TV – florbal. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
 12. Teorie a metodika základní gymnastiky a kondičního posilování. Metody rozvoje kloubní pohyblivosti (aktivní, pasivní, statické, dynamické, metoda PIR), tréninkové principy v posilování, stavba tréninkové jednotky, frekvence tréninku v týdnu (trénink celého těla, dělený trénink), sestavování tréninkových plánů (začátečníci, pokročilí – silový, objemový, rýsovací tréninkový plán).
 13. Teorie a metodika základů sportovních úpolů. Systematika, rozdělení a základní charakteristika úpolů. Význam úpolových disciplín. Metodika nácviku pádové techniky. Příklady sportovních úpolů. Obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží, základní pravidla vybraných úpolových sportů. Didaktické zásady a metodika úpolů ve školní tělesné a sportovní výchově.
 14. Teorie a metodika rytmické gymnastiky, tanců a základů aerobiku. Náčiní v moderní gymnastice a jejich charakteristika. Základní hudební pojmy a jejich charakteristika. Charakteristika skupinových aerobních forem cvičení s hudbou. Nízký, vysoký aerobik – rozdíl, využití. Skladba skupinové aerobní lekce.
 15. Teorie a metodika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích – charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, vývoj metodiky lyžování v podobě lyžařských škol (do roku 1945).
 16. Teorie a metodika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích – charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, vývoj metodiky lyžování v podobě lyžařských škol (od roku 1945 do současnosti.
navazující magisterské studijní programy
jednooborový studijní program Tělesná výchova a sport (TVSm)

I. Tělesná výchova a zdraví:

 1. Kineziologie. Funkce pohybové soustavy a řízení motoriky (všeobecně a na jednotlivých úrovních).
 2. Kineziologie. Posturální a lokomoční motorika (hrubá motorika).
 3. Kineziologie. Obratné pohyby – jemná motorika.
 4. Kineziologie. Axiální motorika a její hodnocení.
 5. Kineziologie. Kineziologická analýza horní a dolní končetiny (svaly, klouby, pohyby, deformity, vyšetřování rozsahu pohybů).
 6. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.
 7. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.
 8. Výchova ke zdraví. Zdraví, nemoc a imunita, imunitní trénink, psychosomatická a celostní medicína.
 9. Výchova ke zdraví. Faktory determinující zdraví, udržitelnost zdraví a aktivní životní styl.
 10. Psychologie zdraví. Zdravý životní styl, kvalita života, psychohygiena a sociální opora.
 11. Psychologie zdraví. Negativní návyky, závislosti a zdraví, alkohol, drogy, kouření, vliv emocí a stresu na zdraví.
 12. Teorie a didaktika jógy. Osm stupňů hatha a rádža jógy.
 13. Teorie a didaktika jógy. Principy zdravého pohybu. Jógová terapie.

II. Tělovýchovné disciplíny:

 1. Didaktika tělesné výchovy a sportu. Didaktika tělesné výchovy (čím se zabývá), projekty výchovy (centrální a liberální, učební plán, učební osnovy, učivo), cíle tělesné výchovy (vzdělávací, výchovné, zdravotní).
 2. Didaktika tělesné výchovy a sportu. Proces vzdělávání a výchovy v tělesné výchově (druhy učení, motorické učení, pohybové dovednosti, druhy senzomotorického učení, činitelé v motorickém učení)
 3. Didaktika tělesné výchovy a sportu. Tělesná zdatnost ve školním pojetí. Klasifikace pohybových schopností (fyziologický základ pohybových schopností, senzitivní periody, rozvoj pohybových schopností, síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost).
 4. Didaktika tělesné výchovy a sportu. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy (ontogenetický vývoj, periodizace vývoje, mladší, střední a starší školní věk – somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj.)
 5. Didaktika tělesné výchovy a sportu. Učitel tělesné výchovy. (Osobnost učitele tělesné výchovy, profesiografická analýza činností učitele TV, rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy, typologie osobnosti učitele tělesné výchovy.)
 6. Didaktika tělesné výchovy a sportu. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy. (Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy, vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu, realizace vyučování, spektrum didaktických stylů, vyučovací postupy a metody, výchovné činnosti a metody.)
 7. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Psychologické aspekty pohybové aktivity a sportu. Vliv různých druhů PA na psychiku jedince, vliv psychiky jedince na provádění PA v soutěžní, popř. tréninkové činnosti. Konkrétní faktory působící na bio-psycho-sociální podstatu jedince, formování osobnosti. Aktuální psychický stav, event. možnosti jeho regulace, aktivace, zvládání psychické zátěže v soutěžní činnosti.
 8. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Kognitivní procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Smyslové vnímání, myšlení, pozornost a koncentrace, paměť a učení (motorické), představivost.
 9. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Motivační a volní procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Druhy motivace, rozdíly mezi motivací a vůlí, selfkoncept osobnosti.
 10. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Emoční procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Druhy emocí a jejich vlastnosti, vliv pohybové aktivity na emoční prožívání jedince, vliv emocí na kvalitu pohybového projevu jedince.
 11. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Požadavky na osobnost tělovýchovného pedagoga, vedení sportovce – týmu v soutěži. Aktuální psychický stav, event. možnosti jeho regulace, aktivace, zvládání psychické zátěže v soutěžní činnosti.
 12. Aplikovaná tělesná výchova. Definice a klasifikace zdravotního postižení dle WHO. Charakteristika jednotlivých typů zdravotního postižení dle WHO.
 13. Aplikovaná tělesná výchova. Pojem aplikované pohybové aktivity a jejich využití v praxi v souvislosti s integrací v rámci sportovních aktivit. Vrcholné sportovní soutěže pro osoby se zdravotním postižením.
 14. Statistické metody v kinantropologii. Charakteristiky centrální tendence (aritmetický průměr, modus, medián). Charakteristiky rozložení (směrodatné odchylky, kvartilové odchylky atd.). Metody porovnání sportovních výkonů z různých disciplín.

III. Pedagogika sportu:

 1. Gymnastika – teorie a didaktika. Prostná a přeskok u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 2. Gymnastika – teorie a didaktika. Bradla u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 3. Gymnastika - teorie a didaktika. Hrazda u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 4. Atletika – teorie a didaktika. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).
 5. Atletika – teorie a didaktika. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).
 6. Atletika – teorie a didaktika. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).
 7. Plavání – teorie a didaktika. Technika a didaktika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. – charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.
 8. Plavání - teorie a didaktika. Technika a didaktika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. – charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.
 9. Plavání - teorie a didaktika. Základní reálie z historie plavání, teorie a didaktika plaveckého tréninku, příčiny tonutí a utonutí, komplex záchrany tonoucích.
 10. Sportovní hry – teorie a didaktika. (Charakteristika SH – vznik a vývoj, základní dělení, systematika SH – HČJ, HK, HS.)
 11. Sportovní hry – teorie a didaktika. (Charakteristika a význam drobných her, postup při výběru a nácviku pohybové hry, vliv pohybových her na žáky, přínos her k nácviku tělovýchovných a sportovních činností)
 12. Sportovní hry – teorie a didaktika. (Individuální a týmový herní výkon, děj utkání a jeho členění, herní situace a vztahy, grafický záznam, testovací techniky)
studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova (TVsn)

I. Tělesná výchova a zdraví:

 1. Psychologie tělesné výchovy. Psychologické aspekty pohybové aktivity a sportu. Vliv různých druhů PA na psychiku jedince, vliv psychiky jedince na provádění PA v soutěžní, popř. tréninkové činnosti. Konkrétní faktory působící na bio-psycho-sociální podstatu jedince, formování osobnosti. Aktuální psychický stav, event. možnosti jeho regulace, aktivace, zvládání psychické zátěže v soutěžní činnosti.
 2. Psychologie tělesné výchovy. Kognitivní procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Smyslové vnímání, myšlení, pozornost a koncentrace, paměť a učení (motorické), představivost.
 3. Psychologie tělesné výchovy. Motivační a volní procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Druhy motivace, rozdíly mezi motivací a vůlí, selfkoncept osobnosti.
 4. Psychologie tělesné výchovy. Emoční procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Druhy emocí a jejich vlastnosti, vliv pohybové aktivity na emoční prožívání jedince, vliv emocí na kvalitu pohybového projevu jedince.
 5. Psychologie tělesné výchovy. Požadavky na osobnost tělovýchovného pedagoga, vedení sportovce – týmu v soutěži. Aktuální psychický stav, event. možnosti jeho regulace, aktivace, zvládání psychické zátěže v soutěžní činnosti.
 6. Zdravotní tělesná výchova. Pojem zdraví a nemoci. Charakteristika zdravotního oslabení, kategorie zdravotních oslabení a jejich stručná charakteristika, diagnostická činnost učitele zdravotní TV, struktura a obsah cvičební jednotky ve zdravotní TV.
 7. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Vliv civilizačních faktorů; poruchy hybných stereotypů, jejich hodnocení a způsob nácviku správných hybných stereotypů; význam vyrovnávacích cvičení; posturální funkce a její poruchy; podstata správného a nesprávného držení těla, metody hodnocení držení těla; odchylky v postavení kyčlí, kolen a nohou, poruchy klenby nožní.
 8. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení orgánových soustav. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. Metabolické poruchy. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 9. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení orgánových soustav. Oslabení zažívacího ústrojí. Gynekologická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 10. Zdravotní tělesná výchova. Nervová a neuropsychická oslabení. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 11. Výchova ke zdraví. Zdraví, nemoc a imunita, imunitní trénink, psychosomatická a celostní medicína.
 12. Výchova ke zdraví. Faktory determinující zdraví, udržitelnost zdraví a aktivní životní styl.
 13. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.
 14. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.

II. Didaktiky tělesné výchovy:

 1. Didaktika tělesné výchovy pro základní školy. Didaktika tělesné výchovy (čím se zabývá), projekty výchovy (centrální a liberální, učební plán, učební osnovy, učivo), cíle tělesné výchovy (vzdělávací, výchovné, zdravotní).
 2. Didaktika tělesné výchovy pro základní školy. Proces vzdělávání a výchovy v tělesné výchově (druhy učení, motorické učení, pohybové dovednosti, druhy senzomotorického učení, činitelé v motorickém učení)
 3. Didaktika tělesné výchovy pro základní školy. Tělesná zdatnost ve školním pojetí. Klasifikace pohybových schopností (fyziologický základ pohybových schopností, senzitivní periody, rozvoj pohybových schopností, síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost).
 4. Didaktika tělesné výchovy pro základní školy. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy (ontogenetický vývoj, periodizace vývoje, mladší, střední a starší školní věk – somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj.)
 5. Didaktika tělesné výchovy pro základní školy. Učitel tělesné výchovy. (Osobnost učitele tělesné výchovy, profesiografická analýza činností učitele TV, rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy, typologie osobnosti učitele tělesné výchovy.)
 6. Didaktika tělesné výchovy pro základní školy. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy. (Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy, vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu, realizace vyučování, spektrum didaktických stylů, vyučovací postupy a metody, výchovné činnosti a metody.)
 7. Teorie a didaktika TV – gymnastika. Prostná a přeskok u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 8. Teorie a didaktika TV – gymnastika. Bradla u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 9. Teorie a didaktika TV – gymnastika. Hrazda u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 10. Teorie a didaktika TV – atletika. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).
 11. Teorie a didaktika TV – atletika. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).
 12. Teorie a didaktika TV – atletika. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).
 13. Teorie a didaktika TV – plavání. Technika a didaktika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. – charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.
 14. Teorie a didaktika TV – plavání. Technika a didaktika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. – charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.
 15. Teorie a didaktika TV – plavání. Základní reálie z historie plavání, teorie a didaktika plaveckého tréninku, příčiny tonutí a utonutí, komplex záchrany tonoucích.
 16. Teorie a didaktika TV – sportovní hry. (Charakteristika SH – vznik a vývoj, základní dělení, systematika SH – HČJ, HK, HS.)
 17. Teorie a didaktika TV – sportovní hry. (Charakteristika a význam drobných her, postup při výběru a nácviku pohybové hry, vliv pohybových her na žáky, přínos her k nácviku tělovýchovných a sportovních činností)
 18. Teorie a didaktika TV – sportovní hry. (Individuální a týmový herní výkon, děj utkání a jeho členění, herní situace a vztahy, grafický záznam, testovací techniky)
 19. Teorie a metodika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)
studijní program Učitelství pro střední školy se specializací Tělesná výchova (TVsš)

I. Tělesná výchova a zdraví:

 1. Psychologie tělesné výchovy. Psychologické aspekty pohybové aktivity a sportu. Vliv různých druhů PA na psychiku jedince, vliv psychiky jedince na provádění PA v soutěžní, popř. tréninkové činnosti. Konkrétní faktory působící na bio-psycho-sociální podstatu jedince, formování osobnosti. Aktuální psychický stav, event. možnosti jeho regulace, aktivace, zvládání psychické zátěže v soutěžní činnosti.
 2. Psychologie tělesné výchovy. Kognitivní procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Smyslové vnímání, myšlení, pozornost a koncentrace, paměť a učení (motorické), představivost.
 3. Psychologie tělesné výchovy. Motivační a volní procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Druhy motivace, rozdíly mezi motivací a vůlí, selfkoncept osobnosti.
 4. Psychologie tělesné výchovy. Emoční procesy a jejich vztah k pohybovým aktivitám. Druhy emocí a jejich vlastnosti, vliv pohybové aktivity na emoční prožívání jedince, vliv emocí na kvalitu pohybového projevu jedince.
 5. Psychologie tělesné výchovy. Požadavky na osobnost tělovýchovného pedagoga, vedení sportovce – týmu v soutěži. Aktuální psychický stav, event. možnosti jeho regulace, aktivace, zvládání psychické zátěže v soutěžní činnosti.
 6. Zdravotní tělesná výchova. Pojem zdraví a nemoci. Charakteristika zdravotního oslabení, kategorie zdravotních oslabení a jejich stručná charakteristika, diagnostická činnost učitele zdravotní TV, struktura a obsah cvičební jednotky ve zdravotní TV.
 7. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Vliv civilizačních faktorů; poruchy hybných stereotypů, jejich hodnocení a způsob nácviku správných hybných stereotypů; význam vyrovnávacích cvičení; posturální funkce a její poruchy; podstata správného a nesprávného držení těla, metody hodnocení držení těla; odchylky v postavení kyčlí, kolen a nohou, poruchy klenby nožní.
 8. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení orgánových soustav. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. Metabolické poruchy. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 9. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení orgánových soustav. Oslabení zažívacího ústrojí. Gynekologická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 10. Zdravotní tělesná výchova. Nervová a neuropsychická oslabení. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)
 11. Výchova ke zdraví. Zdraví, nemoc a imunita, imunitní trénink, psychosomatická a celostní medicína.
 12. Výchova ke zdraví. Faktory determinující zdraví, udržitelnost zdraví a aktivní životní styl.
 13. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.
 14. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.

II. Didaktiky tělesné výchovy:

 1. Didaktika tělesné výchovy pro střední školy. Didaktika tělesné výchovy (čím se zabývá), projekty výchovy (centrální a liberální, učební plán, učební osnovy, učivo), cíle tělesné výchovy (vzdělávací, výchovné, zdravotní).
 2. Didaktika tělesné výchovy pro střední školy. Proces vzdělávání a výchovy v tělesné výchově (druhy učení, motorické učení, pohybové dovednosti, druhy senzomotorického učení, činitelé v motorickém učení)
 3. Didaktika tělesné výchovy pro střední školy. Tělesná zdatnost ve školním pojetí. Klasifikace pohybových schopností (fyziologický základ pohybových schopností, senzitivní periody, rozvoj pohybových schopností, síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost).
 4. Didaktika tělesné výchovy pro střední školy. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy (ontogenetický vývoj, periodizace vývoje, mladší, střední a starší školní věk – somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj.)
 5. Didaktika tělesné výchovy pro střední školy. Učitel tělesné výchovy. (Osobnost učitele tělesné výchovy, profesiografická analýza činností učitele TV, rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy, typologie osobnosti učitele tělesné výchovy.)
 6. Didaktika tělesné výchovy pro střední školy. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy. (Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy, vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu, realizace vyučování, spektrum didaktických stylů, vyučovací postupy a metody, výchovné činnosti a metody.)
 7. Teorie a didaktika TV – gymnastika. Prostná a přeskok u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 8. Teorie a didaktika TV – gymnastika. Bradla u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 9. Teorie a didaktika TV – gymnastika. Hrazda u mužů a žen (charakteristika nářadí z hlediska norem a pravidel), pravidla sportovní gymnastiky (panely rozhodčích), bezpečnost ve výuce (záchrana, dopomoc a sebezáchrana).
 10. Teorie a didaktika TV – atletika. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).
 11. Teorie a didaktika TV – atletika. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).
 12. Teorie a didaktika TV – atletika. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).
 13. Teorie a didaktika TV – plavání. Technika a didaktika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. – charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.
 14. Teorie a didaktika TV – plavání. Technika a didaktika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. – charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.
 15. Teorie a didaktika TV – plavání. Základní reálie z historie plavání, teorie a didaktika plaveckého tréninku, příčiny tonutí a utonutí, komplex záchrany tonoucích.
 16. Teorie a didaktika TV – sportovní hry. (Charakteristika SH – vznik a vývoj, základní dělení, systematika SH – HČJ, HK, HS.)
 17. Teorie a didaktika TV - sportovní hry. (Charakteristika a význam drobných her, postup při výběru a nácviku pohybové hry, vliv pohybových her na žáky, přínos her k nácviku tělovýchovných a sportovních činností)
 18. Teorie a didaktika TV – sportovní hry. (Individuální a týmový herní výkon, děj utkání a jeho členění, herní situace a vztahy, grafický záznam, testovací techniky)
 19. Teorie a metodika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.