Státní závěrečné zkoušky

bakalářský studijní program - Tělesná výchova a sport
studijní obor - Tělesná výchova a sport (jednooborové)

I. Okruhy otázek:

1. Anatomie člověka. Kostra osová, kostra lebky, kostra horních a dolních končetin. Obecná myologie. Trávicí soustava. Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic. Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina. Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové. Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní. Centrální nervová soustava: mícha hřbetní, mozek, mozkové komory a obaly. Periferní nervová soustava: hlavové nervy, míšní a vegetativní nervy. Zrakové a sluchově - rovnovážné ústrojí.

2. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)

3. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)

4. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)

5. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)

6. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)

7. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)

8. Fyziologie tělesných cvičení. Únava a její formy. (Akutní únava. Chronická únava. Regenerace.)

9. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu - principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita - principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří - principy zatěžovaní ve stáří.)

10. Tělovýchovné lékařství. Testování zdatnosti v laboratoři a v terénu, jejich hodnocení a význam. (Fyzická zdatnost a výkonnost, klasifikace zátěžové diagnostiky, metody stanovení energetické náročnosti pohybové zátěže.)

11. Tělovýchovné lékařství. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci. (Cíl primární prevence, civilizační onemocnění, primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.)

12. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Funkční poruchy pohybového systému. Držení těla. Diagnostika pohybového systému. Kompenzační cvičení.

13. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

14. Zdravotní tělesná výchova. Metabolické poruchy. Oslabení zažívacího ústrojí. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

15. Zdravotní tělesná výchova. Gynekologická oslabení. Nervová a neuropsychická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

16. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

17. Výživa ve sportu. Makroživiny, rozdělení, struktura, použití, zastoupení v dietě při pohybové aktivitě, zdroje, aminokyseliny a jejich význam při pohybové aktivitě. Vitamíny a jejich význam ve výživě sportovce. Energetická bilance organismu, celkový energetický výdej a jeho variabilita.

18. Výživa ve sportu. Úloha vody a tekutin ve výživě člověka, pitný režim, kvantitativní a kvalitativní hledisko, metody monitoringu ztráty tekutin při pohybové aktivitě, zásady kompenzace ztráty tekutin. Minerální látky a jejich význam ve výživě sportovce. Speciální doplňky stravy, argumenty a pravidla použití.

19. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.

20. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.

21. Aplikovaná tělesná výchova. Definice a klasifikace zdravotního postižení dle WHO.

22. Aplikovaná tělesná výchova. Charakteristika jednotlivých typů zdravotního postižení dle WHO.

23. Aplikovaná tělesná výchova. Vrcholné sportovní soutěže pro jednotlivé druhy zdravotního postižení na národní i mezinárodní úrovni.

24. Aplikovaná tělesná výchova. Integrace a vzdělávání osob se zdravotním postižením.

25. Aplikovaná tělesná výchova. Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

 

II. Okruhy otázek:

26. Psychologie sportu. Psychologická příprava ve sportu

27. Psychologie sportu. Poznávací procesy ve sportu. Pocity, vnímaní, představy a myšlení.

28. Psychologie sportu. Pozornost a její význam v TV a ve sportu. Emotivně-motivační procesy. Volní procesy.

29. Psychologie sportu. Psychologická analýza tělovýchovní a sportovní činnosti - všeobecná charakteristika, teoretické východiska psychologické analýzy, přístupy a příklady psychologické analýzy.

30. Psychologie sportu. Regulace a autoregulace, motivace při sportovní činnosti. Spolupráce psychologa, trenéra a sportovce. Vědomí a vrcholový sport, výzkum psychiky sportovce.

31. Historie tělesné kultury. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.

32. Historie tělesné kultury. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.

33. Historie tělesné kultury. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.

34. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.

35. Historie tělesné kultury. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.

36. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ.

37. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Naše účast na OH do 1. světové války. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války. Založení našeho skautského hnutí.

38. Historie tělesné kultury. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu.

39. Historie tělesné kultury. Základní reálie československého sportu v meziválečném Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST. Skautské hnutí a fenomén českého trampingu. Podíl organizace YMCA na vývoji TVS v meziválečném Československu.

40. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).

41. Antropomotorika. Struktura komplexu silových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

42. Antropomotorika. Struktura komplexu rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

43. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

44. Antropomotorika. Struktura komplexu obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

45. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).

46. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).

47. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).

48. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.

49. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.

50. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových schopností.

51. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje rychlostních schopností.

52. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních schopností.

53. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a obecné zásady rozvoje obratnosti.

54. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).

55. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

56. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.

57. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).

58. Biomechanika. Vlastnosti těla člověka (složení, hmota, hmotnost, objem těla, hustota těla, těžiště těla, segmentální těžiště)

59. Biomechanika. Kinematika, předmět zkoumání, kinematické charakteristiky, druhy pohybů.

60. Biomechanika. Dynamika pohybu člověka (vnitřní a vnější síly a jejich aplikace při pohybu).

61. Biomechanika. Hybnost tělesa, impuls síly, moment síly, pákový mechanismus a jeho využití.

62. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze a běhu.

 

III. Okruhy otázek:

63. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Obecné zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách. (trenér a jeho odpovědnost za sportovce, maximální počty sportovců při různých činnostech, poučení o bezpečnosti, zajištění první pomoci, školní hřiště, tělocvična, posilovna, akce v cizině, právní předpisy)

64. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sportovec - Motorické učení (Charakteristika dovednosti, Prvky učení, Fáze procesu osvojování dovedností).

65. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Role a činnost trenéra (Typologie trenérů, Nároky kladené na trenéra, Role, Systémový model, Postoje, Činnost trenéra teoretická, Činnost trenéra interakce, Sdělování, Naslouchání, Neverbální komunikace, Konflikty a konfrontace).

66. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sport jako prostředek výchovy. (Trenér jako vychovatel, Tři oblasti sportovního života, Hodnocení a posuzování, Diagnostické prostředky, Poklesky sportovců, Metody výchovného působení, Perspektivy trenérské profese).

67. Teorie a didaktika gymnastiky. (Prostná a přeskok u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

68. Teorie a didaktika gymnastiky. (Bradla u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

69. Teorie a didaktika gymnastiky. (Hrazda a kruhy u mužů, kladina u žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

70. Teorie a didaktika aerobiku. Vznik, vývoj a charakteristika kondičních forem cvičení s hudbou, nízký aerobik, vysoký aerobik, skladba lekce, základní hudebně pohybové vztahy v aerobiku.

71. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).

72. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

73. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

74. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

75. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

76. Teorie a didaktiky plavání. Komplex záchrany tonoucích, základy teorie plaveckého tréninku, základní reálie z historie plavání.

77. Teorie a didaktika fotbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

78. Teorie a didaktika florbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

79. Teorie a didaktika basketbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

80. Teorie a didaktika házené. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

81. Teorie a didaktika volejbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

82. Teorie a didaktika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

83. Teorie a didaktika pálkovacích her. Stolní tenis a squash (charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů)

84. Teorie a didaktika snowboardingu. Metodický postup při nácviku smýkaných a řezaných oblouků, snowboardingové disciplíny na ZOH.

85. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích - charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

86. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích - charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

87. Teorie a didaktika vodní turistiky. Metodický postup při nácviku jízdy v proudící vodě na C1, C2 a K1, vodácké disciplíny na LOH.

88. Teorie a didaktika úpolů. Systematika, základní charakteristika a význam cvičení základních a sportovních úpolů. Metodika pádové techniky, rozdělení základních úpolů. Sportovní úpoly a BÚ, příklady (aikido, karate, judo, zápas, šerm…), obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží a základní pravidla. Metodická pravidla výuky, tréninku a bezpečnost.

89. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika turistiky, charakteristika a význam turistických aktivit pro člověka, základní dovednosti, výzbroj a výstroj, plánování a bezpečnost při turistických akcích.

90. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika a charakteristika cykloturistiky a její význam pro člověka, složky cykloturistky a základní dovednosti, technologie kola, plánování a bezpečnost při cykloturistických akcích.

studijní obor - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, studijní obor - Tělesná výchova a sport (dvouoborové)

I. Okruhy otázek:

1. Anatomie člověka. Kostra osová, kostra lebky, kostra horních a dolních končetin. Obecná myologie. Trávicí soustava. Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic. Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina. Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové. Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní. Centrální nervová soustava: mícha hřbetní, mozek, mozkové komory a obaly. Periferní nervová soustava: hlavové nervy, míšní a vegetativní nervy. Zrakové a sluchově - rovnovážné ústrojí.

2. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)

3. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)

4. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)

5. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)

6. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)

7. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)

8. Fyziologie tělesných cvičení. Únava a její formy. (Akutní únava. Chronická únava. Regenerace.)

9. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu - principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita - principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří - principy zatěžovaní ve stáří.)

10. Tělovýchovné lékařství. Testování zdatnosti v laboratoři a v terénu, jejich hodnocení a význam. (Fyzická zdatnost a výkonnost, klasifikace zátěžové diagnostiky, metody stanovení energetické náročnosti pohybové zátěže.)

11. Tělovýchovné lékařství. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci. (Cíl primární prevence, civilizační onemocnění, primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.)

12. Aplikovaná tělesná výchova. Definice a klasifikace zdravotního postižení dle WHO.

13. Aplikovaná tělesná výchova. Charakteristika jednotlivých typů zdravotního postižení dle WHO.

14. Aplikovaná tělesná výchova. Vrcholné sportovní soutěže pro jednotlivé druhy zdravotního postižení na národní i mezinárodní úrovni.

15. Aplikovaná tělesná výchova. Integrace a vzdělávání osob se zdravotním postižením.

16. Aplikovaná tělesná výchova. Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

 

II. Okruhy otázek:

17. Historie tělesné kultury. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.

18. Historie tělesné kultury. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.

19. Historie tělesné kultury. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.

20. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.

21. Historie tělesné kultury. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.

22. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ.

23. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Naše účast na OH do 1. světové války. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války. Založení našeho skautského hnutí.

24. Historie tělesné kultury. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu.

25. Historie tělesné kultury. Základní reálie československého sportu v meziválečném Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST. Skautské hnutí a fenomén českého trampingu. Podíl organizace YMCA na vývoji TVS v meziválečném Československu.

26. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).

27. Antropomotorika. Struktura komplexu silových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

28. Antropomotorika. Struktura komplexu rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

29. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

30. Antropomotorika. Struktura komplexu obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

31. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).

32. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).

33. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).

34. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.

35. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.

36. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových schopností.

37. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje rychlostních schopností.

38. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních schopností.

39. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a obecné zásady rozvoje obratnosti.

40. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).

41. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

42. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.

43. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).

44. Biomechanika. Vlastnosti těla člověka (složení, hmota, hmotnost, objem těla, hustota těla, těžiště těla, segmentální těžiště)

45. Biomechanika. Kinematika, předmět zkoumání, kinematické charakteristiky, druhy pohybů.

46. Biomechanika. Dynamika pohybu člověka (vnitřní a vnější síly a jejich aplikace při pohybu).

47. Biomechanika. Hybnost tělesa, impuls síly, moment síly, pákový mechanismus a jeho využití.

48. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze a běhu.

49. Psychologie sportu. Psychologická příprava ve sportu

50. Psychologie sportu. Poznávací procesy ve sportu. Pocity, vnímaní, představy a myšlení.

51. Psychologie sportu. Pozornost a její význam v TV a ve sportu. Emotivně-motivační procesy. Volní procesy.

52. Psychologie sportu. Psychologická analýza tělovýchovní a sportovní činnosti - všeobecná charakteristika, teoretické východiska psychologické analýzy, přístupy a příklady psychologické analýzy.

53. Psychologie sportu. Regulace a autoregulace, motivace při sportovní činnosti. Spolupráce psychologa, trenéra a sportovce. Vědomí a vrcholový sport, výzkum psychiky sportovce.

54. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Obecné zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách. (trenér a jeho odpovědnost za sportovce, maximální počty sportovců při různých činnostech, poučení o bezpečnosti, zajištění první pomoci, školní hřiště, tělocvična, posilovna, akce v cizině, právní předpisy)

55. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sportovec - Motorické učení (Charakteristika dovednosti, Prvky učení, Fáze procesu osvojování dovedností).

56. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Role a činnost trenéra (Typologie trenérů, Nároky kladené na trenéra, Role, Systémový model, Postoje, Činnost trenéra teoretická, Činnost trenéra interakce, Sdělování, Naslouchání, Neverbální komunikace, Konflikty a konfrontace).

57. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sport jako prostředek výchovy. (Trenér jako vychovatel, Tři oblasti sportovního života, Hodnocení a posuzování, Diagnostické prostředky, Poklesky sportovců, Metody výchovného působení, Perspektivy trenérské profese).

navazující magisterský studijní program - Tělesná výchova a sport
studijní obor - Učitelství tělesné výchovy pro základní školy, studijní obor - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

I. Okruhy otázek:

1. Kineziologie. Funkce pohybové soustavy a řízení motoriky (všeobecně a na jednotlivých úrovních).

2. Kineziologie. Posturální a lokomoční motorika (hrubá motorika).

3. Kineziologie. Obratné pohyby - jemná motorika.

4. Kineziologie. Axiální motorika a její hodnocení.

5. Kineziologie. Kineziologická analýza horní a dolní končetiny (svaly, klouby, pohyby, deformity, vyšetřování rozsahu pohybů).

6. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Funkční poruchy pohybového systému. Držení těla. Diagnostika pohybového systému. Kompenzační cvičení.

7. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

8. Zdravotní tělesná výchova. Metabolické poruchy. Oslabení zažívacího ústrojí. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

9. Zdravotní tělesná výchova. Gynekologická oslabení. Nervová a neuropsychická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

10. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

11. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.

12. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.

 

II. Okruhy otázek:

13. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze. Kinematické a dynamické parametry chůze (délka kroku, šířka kroku, výška těžiště, časové trvání kroku, časové chování chodeckého cyklu, fáze kroku a jejich trvání, rychlost a zrychlení centrálního těžiště těla a ostatních segmentů těla, silové působení při chůzi)

14. Biomechanika. Silové působení ve vybraných pohybových aktivitách a sportech. Vnitřní (svalové) a vnější (síla tíhová, třecí, odstředivá, setrvačnosti, … ) síly a jejich působení v jednotlivých mikrofázích pohybu těla člověka.

15. Psychologie sportu. Sportovní chování, charakter, respekt, kuráž, sebedisciplina, sebekontrola, rituály, zvyky, gesta. Příklady.

16. Psychologie sportu. Emoce a jejich dělení, úzkost, koncentrace, motivace, euforie, satisfakce, anticipace, empatie, týmová kultura, týmový duch (spirit). Příklady ze sportovní a tělovýchovní praxe.

17. Antropomotorika. Struktura jednotlivých pohybových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

18. Antropomotorika. Tělesné složení a tělesná typologie (metody, význam z hlediska sportovního a společenského).

19. Sportovní trénink. Metody rozvoje jednotlivých pohybových schopností.

20. Sportovní trénink. Plánování a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

21. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy a sportu v Českých zemích do roku 1938.

22. Historie tělesné kultury. Nejvýznamnější fragmenty tělesné výchovy a sportu ve světě.

 

III. Okruhy otázek:

23. Didaktika školní tělesné výchovy. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní TV (Institucionální a sociální podmínky, personální podmínky, materiální podmínky, právní podmínky, bezpečnost ve školní TV.)

24. Didaktika školní tělesné výchovy. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově. (Učební plán, RVP, vzdělávací, výchovné a zdravotní cíle v tělesné výchově, učivo - výběr, strukturace, osnování, celoroční plán.)

25. Didaktika školní tělesné výchovy. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní TV. (Vyučovací jednotka tělesné výchovy, struktura vyučovací jednotky, efektivita vyučovací jednotky, specifické didaktické formy ve vyučovací jednotce.)

26. Didaktika školní tělesné výchovy. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy. (Ontogenetický vývoj, periodizace vývoje, mladší, střední a starší školní věk - somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj.)

27. Didaktika školní tělesné výchovy. Učitel tělesné výchovy. (Osobnost učitele tělesné výchovy, profesiografická analýza činností učitele TV, rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy, typologie osobnosti učitele tělesné výchovy.)

28. Didaktika školní tělesné výchovy. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy. (Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy, vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu, realizace vyučování, spektrum didaktických stylů, vyučovací postupy a metody, výchovné činnosti a metody.)

29. Teorie a didaktika gymnastiky. (Prostná a přeskok u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

30. Teorie a didaktika gymnastiky. (Bradla u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

31. Teorie a didaktika gymnastiky. (Hrazda a kruhy u mužů, kladina u žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

32. Teorie a didaktika aerobiku. Vznik, vývoj a charakteristika kondičních forem cvičení s hudbou, nízký aerobik, vysoký aerobik, skladba lekce, základní hudebně pohybové vztahy v aerobiku.

33. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).

34. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

35. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

36. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

37. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

38. Teorie a didaktiky plavání. Komplex záchrany tonoucích, základy teorie plaveckého tréninku, základní reálie z historie plavání.

39. Teorie a didaktika fotbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

40. Teorie a didaktika florbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

41. Teorie a didaktika basketbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

42. Teorie a didaktika házené. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

43. Teorie a didaktika volejbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

44. Teorie a didaktika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

45. Teorie a didaktika pálkovacích her. Stolní tenis a squash (charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů)

46. Teorie a didaktika snowboardingu. Metodický postup při nácviku smýkaných a řezaných oblouků, snowboardingové disciplíny na ZOH.

47. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích - charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

48. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích - charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

49. Teorie a didaktika vodní turistiky. Metodický postup při nácviku jízdy v proudící vodě na C1, C2 a K1, vodácké disciplíny na LOH.

50. Teorie a didaktika úpolů. Systematika, základní charakteristika a význam cvičení základních a sportovních úpolů. Metodika pádové techniky, rozdělení základních úpolů. Sportovní úpoly a BÚ, příklady (aikido, karate, judo, zápas, šerm…), obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží a základní pravidla. Metodická pravidla výuky, tréninku a bezpečnost.

51. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika turistiky, charakteristika a význam turistických aktivit pro člověka, základní dovednosti, výzbroj a výstroj, plánování a bezpečnost při turistických akcích.

52. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika a charakteristika cykloturistiky a její význam pro člověka, složky cykloturistky a základní dovednosti, technologie kola, plánování a bezpečnost při cykloturistických akcích.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.