Katedra
výtvarné výchovy

Akreditované pracoviště vzdělávající výtvarné pedagogy od roku 1948.

O katedře

Akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základních škol a základních uměleckých škol.

Vědecká a publikační činnost pracovníků katedry se zaměřuje na širokou oblast teorie výtvarné výchovy a výtvarného umění. Tvůrčí činnost členů katedry se zaměřuje na tvorbu zahrnující základní obory plošných, prostorových a intermediálních výtvarných činností. Její výsledky jsou prezentovány veřejnosti na četných výstavách v tuzemsku i v zahraničí. Pracoviště má navázány smluvní spolupráce s vysokými školami, například Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego – Wydział Sztuki, Radom (Polsko), Akademie výtvarných umění – Vilnius (Litva) či katedra výtvarné tvorby a výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa – Nitra (Slovensko). Katedra též dlouhodobě spolupracuje například s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou a řadou dalších institucí nejen v regionu.

Katedra zajišťuje následující studijní programy a obory:

Dobíhající studijní programy

Bakalářské studium – tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Navazující magisterské studium – dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (jednooborové)

Bakalářské studium – tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Navazující magisterské studium – dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

 

Nové studijní programy

Bakalářské studium – tříleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní program: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ
(jednooborové studium)

Magisterské studium – dvouleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ
(jednooborové studium)

Bakalářské studium – tříleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní program: Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
Specializace: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
(dvouoborové studium)

Magisterské studium – dvouleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základních škol (navazující studijní program se specializacemi)
Specializace: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
(dvouoborové studium)

Katedra participuje na následujících studijních programech/oborech:

Dobíhající studijní programy

Magisterské studium – pětileté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Bakalářské studium – tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy

Historie

Katedra výtvarné výchovy byla v nejrůznějších organizačně administrativních podobách nedílnou součástí Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích od samých počátků jejího založení v akademickém roce 1948/49.

Příprava budoucích výtvarných pedagogů tak probíhala na půdách všech vzdělávacích institucí počínaje Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity v Českých Budějovicích (1948-1953), přes Vyšší pedagogickou školu (1953-1959), Pedagogický institut (1959-1964), samostatnou Pedagogickou fakultu (1964-1991) až po Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity (1991-dosud). Stejně tak, jako se měnil statut zastřešující instituce, vyvíjel se i název pracoviště na kterém byla příprava výtvarných pedagogů realizována. V počátcích spadalo dnešní pracoviště pod odbor hudební výchovy, výtvarné výchovy a domácích nauk (1948-1951), později například pod katedru výchov (1951-1952), katedru hudební a výtvarné výchovy (1952-1953), opětovně pod katedru výchov (1953-1960), či katedru estetické výchovy v jejímž rámci relativně samostatně fungovalo oddělení výtvarné výchovy (1960-1974). Teprve poté pracoviště začalo fungovat pod dosud platným názvem a statutem zcela samostatné odborné katedry.

Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je tedy nedílnou součástí vzdělávacího systému regionu v nejrůznějších organizačních formách a strukturách již více jak sedm desítek let. Za dobu jejího fungování prošlo učebnami a ateliéry pracoviště mnoho generací posluchačů, ale i těch, jež je na dráhu výtvarného pedagoga připravovali. Jedná se o více jak tři desítky pedagogů, kteří se na výchově budoucích učitelů výtvarné výchovy podíleli v interním zaměstnaneckém poměru (viz Tab I), a pěti desítkách externích odborníků.

Za téměř sedm dekád své existence katedra výtvarné výchovy v Českých Budějovicích pořádala či spolupořádala reprezentativní množství akcí nejrůznějšího charakteru, a to regionálního, celorepublikového i mezinárodního rozsahu. Za mnohé zmiňme alespoň setkání České sekce INSEA (1988, 1997, 2017), projekt Euroatelier (1990 – 2000) či tematická konferenční setkání (2011, 2013, 2015, 2022).

Od roku 2011 katedra provozuje a organizačně zajišťuje fungování fakultní Galerie D9, kde je realizován progresivní kurátorský program a Malou galerii určenou zejména k prezentaci studentských prací a projektů vznikajících v rámci výukového procesu.

Katedra má navázány smluvní spolupráce s vysokými školami v zahraničí, například Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego – Wydział Sztuki, Radom (Polsko) či Akademie výtvarných umění, Vilnius (Litva). Spolupracuje též dlouhodobě s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou, ale také s Muzeem M. Rentze a barokního tisku v Kuksu a samozřejmě s Českou sekcí INSEA.

Od počátků se pracoviště zaměřovalo zejména na přípravu výtvarných pedagogů základních škol, později také na přípravu výtvarných pedagogů škol středních. Středoškolskou aprobaci katedra realizovala do ak. roku 1997/98. V letech 1983-1993 byla katedra školicím pracovištěm postgraduálních forem studia vědeckých aspiratur a habilitačního řízení pro obor Výtvarná výchova.

V současné době realizuje katedra programy pro přípravu a vzdělávání výtvarných pedagogů základních uměleckých škol a 1. a 2. stupně základních škol s právem v obou programech konat rigorózní řízení.

Tab. I Přehled působení interních pedagogů na KV či odd. VV KEV, resp. KVV od ak. r. 1948/49 do r. 2024.

Příjmení, jméno Titul(y), příp.

akademické hodnosti

Začátek působení Konec působení Profesní pedagogická působnost

 

BRDEK Zdeněk* Mgr., Ph.D. 2023 dosud Dějiny umění a estetika
CIVIŠ Svatopluk PhDr. 1959 1982 Teorie výtvarné výchovy
DIVIŠ Vladimír PhDr. 1949 ? Teorie a dějiny umění
DIVIŠOVÁ Olga* Mgr., Bc. 2019 dosud Prostorová tvorba
DUCHKOVÁ Zuzana Mgr., Ph.D. 2014 dosud Dějiny umění
FALK Petr* MgA., Ph.D. 2009 dosud Výtvarná příprava
GERŠL Josef* ak. mal. 1997 2009 Výtvarná příprava
HEJNÝ Jaroslav* prof. 1960 1983 Výtvarná příprava
HOSMAN Zdeněk Mgr. 1982 2009 Teorie výtvarné výchovy
HYLIŠ Karel* prof., ak. soch. 1965 1993 Prostorová tvorba
HYLIŠ Petr* ak. soch. 1993 2007 Prostorová tvorba
CHODURA Radko* doc., PaedDr., CSc. 1981 2015 Architektura, architektonika
KLIMEŠOVÁ Věra* Mgr. 1997 2007 Dějiny umění
KRAUS Bohuslav* prom. ped. 1961 1978 Výtvarná příprava
KUBIČKA Roman* ak. mal. 1986 2011 Výtvarná příprava
KUBÍK Viktor* PhDr., Ph.D. 2007 2014 Dějiny umění
LORENC Josef* Mgr., Dr. 1990 dosud Prostorová tvorba
MUSIL Zdeněk prof. 1980 1985 Výtvarná příprava
PETERKA Milan* ak. mal. 1974 1977 Výtvarná příprava
PETERKA Zdeněk PaedDr. 1985 2008 Teorie výtvarné výchovy
PCHÁLEK Theodor* doc., ak. mal. 1959 1972 Výtvarná příprava, dějiny umění
POSPÍŠIL Aleš PhDr., Ph.D. 2009 dosud Teorie výtvarné výchovy
ŘEPA Karel* Mgr., Ph.D. 2008 dosud Teorie výtvarné výchovy
SLÁDKOVÁ Dominika* Dr., M.A. 2011 2018 Výtvarná příprava
STEJSKAL Jiří* doc., Mgr. 1978 1997 Výtvarná příprava
ŠIMEK František* prom. ped. 1963 1981 Výtvarná příprava
URBAN Bohumil Stanislav prof., ak. mal. 1949 ? Výtvarná příprava
VACEK Ludvík doc., ak. mal. 1979 2014 Výtvarná příprava
VEJSOVÁ Věra* Dr., ak. mal. 2007 2017 Prostorová tvorba
VICHROVÁ Petra* Mgr., MgA. 2017 dosud Výtvarná příprava, teorie výtvarné výchovy
VILHELMOVÁ Lenka doc., ak. mal. 2010 dosud Výtvarná příprava
VONDRÁK Matouš* doc., PaedDr., CSc. 1977 2010 Teorie umění a estetika
ŽIVEC Václav prof., Dr., ak. mal. 1949 ? Teorie výtvarné výchovy

tito vyučující působili před či po svém interním úvazku na katedře též externě

Tab. II Přehled působení vedoucích VO, KV, odd. VV KEV, resp. KVV od ak. r. 1948/49 do r. 2024.

Příjmení, jméno Titul(y),

akademické hodnosti

Začátek působení Konec působení Délka výkonu funkce v letech
ŽIVEC Václav prof., Dr., ak. mal. 1949 ? ?
PCHÁLEK Theodor doc., ak. mal. 1959 1972 13
HEJNÝ Jaroslav prof. 1972 1981 9
MUSIL Zdeněk prof. 1981 1983 2
STEJSKAL Jiří* doc., Mgr. 1983 1984 1
VONDRÁK Matouš doc., PaedDr., CSc. 1984 2006 22
CHODURA Radko doc., PaedDr., CSc. 2006 2014 8
VILHELMOVÁ Lenka doc., ak. mal. 2014 dosud ~

* pověřen vedením katedry

~ označuje doposud trvající, tedy neukončený výkon funkce

Podbrobněji je historie pracoviště, od jeho počátků do roku 2013, popsána v publikaci Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech.

POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.

Prostory, ve kterých je výuka realizována, ale i celkovou ideu v oblasti výtvarného vzdělávání, prezentuje níže umístěné video, které bylo vytvořeno pro konferenci Učitel Pro Futuro na PF JU v únoru 2020.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.